"asking" - Svensk översättning


Infinitiv av asking: to ask
EN

"asking" på svenska

EN to ask
volume_up
[asked|asked] {verb}

1. allmänt

You may ask me - I may ask myself - whether we have misused this method.
Och ni kan fråga mig, och jag kan fråga mig själv: har vi missbrukat denna teknik?
I should like to ask the Commissioner: what is the negative response from Brussels?
Jag vill fråga kommissionsledamoten: Vilken negativ reaktion kommer från Bryssel?
I have to ask why the interinstitutional talks on this issue are still stalled?
Jag måste fråga varför de interinstitutionella samtalen om denna fråga ännu inte kommit igång.
to ask
volume_up
be [bad|har bett] {vb} [artigt]
That being said, I would ask you, Mr President, to ask the Member of whom I was speaking to apologise.
Jag vill alltså be er att be den ledamot som talade att be om ursäkt.
I must ask the House to approve the result of the negotiations.
Jag skulle därför vilja be parlamentet att godkänna förhandlingsresultatet.
I would therefore ask the Commissioner to pay particular attention here.
Jag vill därför be kommissionsledamoten att särskilt uppmärksamma detta.
to ask
volume_up
anhålla {vb} (be om ngt)
Might we ask that a significant step is taken by the other side as well?
Skulle vi kunna få anhålla om att det kommer ett betydelsefullt steg framåt även från den andra sidan?
I would ask for this to be made a new focal point.
Jag vill anhålla om att man här gör en ny prioritering.
She should be able to ask you, Mr President, to be allowed to make a statement on this subject during this part-session.
Hon kan anhålla om ert tillstånd, herr ordförande, att göra ett uttalande i saken vid det här sammanträdet.
to ask (även: to inquire)
We will have to ask what is happening, and we will let you know, Mr Coelho.
Vi måste höra efter vad som försiggår, och vi kommer att underrätta er, herr Coelho.
to ask (även: to find out, to inquire)
volume_up
efterhöra {vb} [gam. mod.]
to ask (även: to inquire)
volume_up
spörja [sporde|har sport] {vb} [ark.] (fråga)

2. "require"

Will it ask the French Government to provide an explanation for this situation?
Tänker kommissionen begära att den franska regeringen lämnar en förklaring?
The Commission could at least ask for the completion of the resettlement.
Kommissionen skulle åtminstone kunna begära att vidarebosättningsfrågan slutförs.
By contesting the interpretation, therefore, a group can ask for it to be rejected.
En grupp kan alltså begära att tolkningen förkastas genom att motsätta sig den.

3. "expect"

to ask (även: to anticipate)
I would ask the Commissioner when Parliament can expect to see this proposal.
Jag frågar kommissionen när parlamentet kan förvänta sig det kommissionsförslaget.
What, one may ask, can our farmers expect ...
Man undrar ju vad våra jordbrukare kan förvänta sig ...
Man undrar ju vad våra jordbrukare kan förvänta sig...

Användningsexempel för "asking" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThat is all the Commission is asking, and we believe it is fair and reasonable.
Det är allt kommissionen begär, och vi anser att det är rättvist och förnuftigt.
EnglishThey are asking us also to be responsive and to reassure them, especially today.
De uppmanar oss också att vara mottagliga och ge dem garantier, särskilt i dag.
EnglishTwo or three minutes to defend an MEP's honour: that is all that I am asking for.
Två eller tre minuter för att försvara en ledamots heder. Det är allt jag begär.
EnglishBeef farmers are not asking for special privileges - just a level playing field.
Nötkreatursuppfödarna ber inte om några speciella privilegier - bara lika villkor.
EnglishIt is not a case of us asking for money for ourselves, as alleged by the press.
Det handlar inte om att vi begär pengar till oss själva som det påstås i pressen.
EnglishIt was under those terms that I was asking to express my opinions in my speech.
Det var mot denna bakgrund jag bad att få uttrycka mina åsikter i mitt anförande.
EnglishIn this regard, what we Socialists are asking from the Commission is very clear.
I detta avseende ber vi socialdemokrater kommissionen om något mycket tydligt.
EnglishThose of us who are asking for a referendum perhaps represent 40 or 50 out of 785.
Av 785 ledamöter är vi kanske sammanlagt 40 eller 50 som kräver folkomröstning.
EnglishPeople keep talking about cumbersome procedures and asking me to streamline them.
Folk pratar hela tiden om besvärliga förfaranden och ber mig att göra dem enklare.
EnglishHowever, we badly need a business plan, and that is what I am asking you for.
Men vi är i trängande behov av en verksamhetsplan, och det är vad jag ber er om.
EnglishIt consists in asking the Commission to take account of what is in the amendment.
Den består av att uppmana kommissionen att beakta ändringsförslagets innehåll.
EnglishIt is not a case of us asking for money for ourselves, as alleged by the press.
Det handlar inte om att vi ber om pengar för egen del, som det sägs i pressen.
EnglishWe are forever asking the Commission, the ECB and the experts what they mean.
Vi frågar regelbundet kommissionen, centralbanken och experterna vad de betyder.
EnglishI did not see you asking to speak.
Jag är ledsen, herr Hänsch och herr Cox, jag såg inte att ni hade begärt ordet.
EnglishThirdly, what we are asking for is for you all to be a little more forward-looking.
För det tredje; vad vi begär är också att ni skall vara litet mera förutseende.
EnglishIt obtained 2 200 000 tonnes, then 2 300 000, and is now asking for 2 500 000.
De erhöll 2 200 000 ton, därefter 2 300 000 ton och nu begär de 2 500 000 ton.
EnglishI suppose what I am asking you is about the levels of organised crime within Europe.
Jag undrar alltså hur stor den organiserade brottslighetens omfattning i EU är.
EnglishAll we are asking for is a minimum of subsidiarity and a modicum of tolerance.
Är det för mycket begärt att kräva att man respekterar artiklarna 95 och 152?
EnglishMy constituents back home in Yorkshire would be asking me what comitology is.
Mina väljare hemma i Yorkshire skulle ha frågat mig vad ett kommittéförfarande är.
EnglishThe markets are also asking for such governance, and we need to listen to that.
Marknaderna kräver också en sådan styrning och vi behöver lyssna till detta.

Lär dig andra ord