EN

asked {perfektparticip}

volume_up
asked
You then asked if the directive on European works councils was to be revised.
Ni frågade också efter en granskning av direktivet om europeiska företagsråd.
She asked whether there would be a joint interparliamentary committee.
Hon frågade om det skulle inrättas en gemensam interparlamentarisk kommitté.
We asked what is was called and they said, " It is the unmentionable. "
Vi frågade vad ön hette och de sade till oss: " Det där är det onämnbara. "
asked (även: prompted)
volume_up
ombeds {perf. part.}
Neighbouring countries are also asked not to return refugees, and food aid is supported.
Grannländerna ombeds också att inte återföra flyktingar, och livsmedelsbistånd stöds.
We are really being asked to be the handmaidens of patent law.
Vi ombeds egentligen fungera som patentlagens tjänare.
Mr President, the Council is often asked to intervene during debates in Parliament.
Rådet ombeds ofta att komma med inlägg under debatterna i parlamentet.

Användningsexempel för "asked" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe should have answered the Commissioner, who asked: what can the Commission do?
Vi borde ha svarat kommissionsledamoten som frågade: Vad kan kommissionen göra?
EnglishThe Petitions Committee has responded and has asked for the destruction to stop.
Utskottet för framställningar har svarat och begärt att förstörelsen ska upphöra.
EnglishSeveral questions were asked about comparing the situation between Member States.
Det har ställts ett par frågor om att jämföra situationen i olika medlemsstater.
EnglishMr President, I asked a question earlier, which I consider to be very important.
Herr ordförande, jag ställde tidigare en fråga som jag tycker är mycket viktig.
EnglishRussia stopped its tanks 40 km outside Tbilisi, as we in Europe had asked it to.
Ryssland stannade sina stridsvagnar 40 km utanför Tbilisi, som vi i Europa bad om.
EnglishNumber one: the question has been asked, where is the funding going to come from?
För det första, och frågan har redan ställts, var ska finansieringen komma ifrån?
EnglishFive Members had already asked to speak and you had spoken on the previous report.
Fem ledamöter har redan begärt ordet och ni yttrade er om det förra betänkandet.
EnglishMr Olejniczak, however, asked a series of questions about inequality in Europe.
Wojciech Michał Olejniczak ställde en rad frågor om bristande jämlikhet i Europa.
EnglishI simply wanted to clarify this point, Mr Liese, since you asked the question.
Jag ville bara klargöra denna punkt, eftersom ni ställde den frågan, herr Liese.
EnglishOne of them was named Joseph, and he asked me what was I doing, and I explained.
En av dem hette Joseph, och han frågade mig vad jag gjorde, så jag förklarade.
EnglishThese are questions that I, as an MEP, am repeatedly asked in this connection.
Detta är frågor som jag, som parlamentsledamot, upprepat får i detta sammanhang.
EnglishMr President, I was one of the first who asked to submit a question to Mr Prodi.
Herr talman! Jag är bland dem som först begärde att få ställa en fråga till Prodi.
EnglishI have been asked if we already have proof that these processes are effective.
Man har frågat mig om vi redan har belägg för att dessa förfaranden är effektiva.
EnglishFor example, a great many people have asked what business this is of Europe's.
Väldigt många har till exempel frågat varför det här är en angelägenhet för EU.
EnglishI have been asked for leave to speak, but there will be no debate thereafter.
Ledamöter har bett att få yttra sig, men det kommer inte att följa någon debatt.
EnglishEven more importantly, I have asked for time to consult with the United States.
Ännu viktigare är att jag har begärt tid för att samråda med Förenta staterna.
EnglishMr Deprez, on behalf of your group, you asked for the debate to be adjourned.
Ni, Deprez, begärde som företrädare för er grupp att debatten skulle ajourneras.
EnglishSecondly, the honourable gentleman Mr Knörr Borràs, asked me about the OECD Code.
För det andra frågade mig den hedervärde ledamoten Knörr Borràs om OECD-koden.
EnglishSo we asked ourselves, can the babies take statistics on a brand new language?
Så vi frågade oss själva, kan spädbarn ta in statistik för ett helt nytt språk?
EnglishBelow are some of our most frequently asked questions about disabled ad serving.
Nedan finner du några av de vanligaste frågorna om inaktiverad annonsvisning.

"asked repeatedly" på svenska

volume_up
asked repeatedly
Swedish
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"asked rhetorically" på svenska

volume_up
asked rhetorically
Swedish
Mera chevron_right

"asked the receptionist" på svenska

volume_up
asked the receptionist
Swedish
Mera chevron_right

Synonymer (engelska) till "asking price":

asking price