EN

aside {adverb}

volume_up
aside (även: away)
We pushed aside the energy problem raised by the Poles and talked only about meat.
Vi trängde undan det energiproblem som polackerna tog upp och talade enbart om kött.
The rapporteur's suggestion that certain funds be set aside in a reserve should of course be considered.
Föredragandens förslag att vissa medel ska läggas undan som reserv bör naturligtvis beaktas.
There the Croats had weapons and were able to sweep the Serbs aside immediately.
Den gången hade kroaterna vapen, och då hade de snart sopat undan serberna.
The same amount of money needs to be put aside for a wide range of different risks.
Samma summa pengar måste sättas åt sidan för en lång rad olika risker.
When we are talking about security, political games should be set aside.
När det handlar om säkerhet måste vi sätta de politiska spelen åt sidan.
We cannot reach a balanced solution for one institution and leave another aside.
Man kan inte nå en balanserad lösning i en institution om man lämnar en annan åt sidan.
You know, all kidding aside after you quit, didn't you miss the money?
Skämt åsido...... efter att du hade slutat, saknade du inte pengarna?
But let us leave the historical significance aside for a moment, and face the bare facts at last.
Men låt oss lämna den historiska vikten åsido för ett ögonblick och äntligen se på nakna fakta.
. - (PT) 'Friends, friends, business aside'...
. - (PT) ”Vänner, vänner, affärer åsido”...
aside (även: apart, back)
As my Spanish colleague said, at the moment they are merely seen as an aside, rather than being integral to human rights.
Som min spanska kollega sade, betraktas kvinnors rättigheter för närvarande bara som en avsides aspekt, i stället för att ses som en grundläggande del av de mänskliga rättigheterna.

Användningsexempel för "aside" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishA third of the time could be set aside for spontaneous debate, as you intimated.
En tredjedel av tiden skulle kunna avsättas till spontan diskussion som ni antydde.
EnglishOnly then may the Union regain the credibility it has carelessly tossed aside.
Endast då kan unionen återvinna den trovärdighet som den tanklöst har kastat bort.
EnglishIf this policy were to go ahead, any hopes for peace would soon be cast aside.
Om denna politik skulle fortsätta skulle allt hopp om fred snart omintetgöras.
EnglishFor that reason, we propose that ECU 7 million be set aside for this programme.
Det är därför som vi föreslår att 7 miljoner ecu skall avsättas till detta program.
EnglishI have no doubt that aside from being lengthy, those talks were also difficult.
Jag betvivlar inte att dessa överläggningar varit både långvariga och svåra.
EnglishIt is possible, however, and it is a threat that cannot just be brushed aside.
Bioterrorismen är dock möjlig, och utgör ett hot som vi inte kan bortse från.
EnglishThere the Croats had weapons and were able to sweep the Serbs aside immediately.
Den gången hade kroaterna vapen, och då hade de snart sopat undan serberna.
EnglishThe proposal submitted is very sound, but there is no extra money set aside.
Det framlagda förslaget är mycket bra, men det finns inga extra pengar avsatta.
EnglishI would like to encourage you to see this 10 % set-aside through to the end.
Jag vill stärka er i er föresats att fortsätta med detta 10-procentiga markuttag.
EnglishNow is the time, therefore, to look seriously at bringing set-aside down to 0%.
Nu är det därför dags att allvarligt se över att få ned uttagsandelen till 0 procent.
EnglishWe pushed aside the energy problem raised by the Poles and talked only about meat.
Vi trängde undan det energiproblem som polackerna tog upp och talade enbart om kött.
EnglishIt is important for us not to set aside larger reserves than necessary in the budget.
Det är viktigt för oss att inte avsätta större reserver än nödvändigt i budgeten.
EnglishThis is not just an internal matter for Russia that can simply be brushed aside.
Det är inte Rysslands interna angelägenhet, som man helt enkelt kan sopa under mattan!
EnglishIf the EU is mentioned it may be some small aside, but nothing much more than that.
Om EU nämns rör det sig oftast om någon liten sidoreplik, men inte mycket mer än så.
EnglishIf other countries want to set aside the same amount, they only have to do so.
Om andra länder vill avsätta lika mycket, är det bara för dem att göra det.
EnglishWe cannot reach a balanced solution for one institution and leave another aside.
Man kan inte nå en balanserad lösning i en institution om man lämnar en annan åt sidan.
EnglishAside from that, let me thank Mr Carraro again for this excellent report.
För övrigt vill jag än en gång tacka herr Carraro för detta utmärkta betänkande.
EnglishIf other countries want to set aside the same amount, they only have to do so.
Forskning handlar emellertid inte bara om finansiering, instrument och infrastruktur.
EnglishFrom 1992 to 1997, we were told that the set-aside was having a positive effect.
Från 1992 till 1997 har man sagt oss att den ransoneringen har givit positiva effekter.
EnglishSometimes, therefore, one must be able to set aside one's own reservations.
Därför måste man av och till också kunna åsidosätta sina egna betänkligheter.

Synonymer (engelska) till "aside":

aside
put aside
English