"to ascribe" - Svensk översättning

EN

"to ascribe" på svenska

EN

to ascribe [ascribed|ascribed] {verb}

volume_up
I cannot therefore ascribe all of the failures of the Union to Belgium.
Jag kan därför inte tillskriva Belgien alla unionens misslyckanden.
Indeed, there is no possible way to link with every human person - this is a property that we would ascribe to the Divine.
Det går naturligtvis inte att förenas med varje enskild människa - det är en förmåga som vi skulle tillskriva det gudomliga.
Once again, therefore, we shall have to rely on the little credibility and trustworthiness we can ascribe to the oil industry.
Återigen måste vi därför lita på den lilla trovärdighet och pålitlighet vi kan tillskriva oljeindustrin.

Användningsexempel för "to ascribe" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThat is why we ascribe and subscribe to the International Criminal Court.
Det är därför vi erkänner och samtycker till Internationella brottmålsdomstolen.
EnglishNow if you ascribe to the God complex, what you do is you find yourself a little God.
Om du lider av Gudskomplexet, så försöker du hitta en liten gud.
EnglishI cannot therefore ascribe all of the failures of the Union to Belgium.
Jag kan därför inte tillskriva Belgien alla unionens misslyckanden.
EnglishIt is careless and erroneous to ascribe every sign of Euroscepticism to previous enlargements and fatigue.
Det är vårdslöst och falskt att skylla varje tecken på euroskepticism på tidigare utvidgningar och trötthet.
EnglishI can assure you that we checked on that day that the comments we ascribe to the Commissioner were accurate.
– Jag kan försäkra er att vi den dagen kontrollerade att de kommentarer som vi tillskriver kommissionären var korrekta.
EnglishOnce again, therefore, we shall have to rely on the little credibility and trustworthiness we can ascribe to the oil industry.
Återigen måste vi därför lita på den lilla trovärdighet och pålitlighet vi kan tillskriva oljeindustrin.
English   I can assure you that we checked on that day that the comments we ascribe to the Commissioner were accurate.
   – Jag kan försäkra er att vi den dagen kontrollerade att de kommentarer som vi tillskriver kommissionären var korrekta.
EnglishWe negotiate interests there, even if we ascribe greater value to them than others, given our highly European idealism.
Vi förhandlar om intressen, även om vi med tanke på vår europeiska idealism tillskriver dem högre värden än andra.
EnglishIndeed, there is no possible way to link with every human person - this is a property that we would ascribe to the Divine.
Det går naturligtvis inte att förenas med varje enskild människa - det är en förmåga som vi skulle tillskriva det gudomliga.
EnglishThe EU does not have the legitimacy that they are attempting to ascribe to it: only the Member States and their peoples do.
EU har inte den legitimitet som de försöker tillskriva EU; endast medlemsstaterna och deras befolkningar har denna legitimitet.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, one of the issues at stake in this debate is the role that we, as the European Parliament, ascribe to ourselves.
Herr ordförande, bästa kollegor! I dagens debatt handlar det också om den roll vi som Europaparlament ger oss själva.
EnglishMr Watson, let me take the liberty of suggesting that we could ascribe that phrase from Camus to you, when he said that his revolt was also the revolt of others.
Herr Watson! Jag tar mig friheten att säga att ni kan låna en mening från Camus som sade att hans revolt också är andras.
EnglishMr President, we should allow the courts to do their job without looking for grounds to ascribe blame to countries which certainly do not deserve it.
Herr talman! Vi bör låta domstolarna göra sitt arbete utan att leta efter orsaker att lägga skulden på länder som verkligen inte förtjänar det.
EnglishWe can unanimously ascribe the receding figures for agriculture to the fact that the Integrated Administration and Control System is obviously having an effect.
Det råder inget tvivel om att de minskande siffrorna för jordbruket beror på att det integrerade administrations- och kontrollsystemet helt klart fungerar.
EnglishWe cannot ascribe collective crimes to collective people, but we can condemn specific political or other leaders responsible for political mistakes.
Vi kan inte lägga en kollektiv skuld på kollektiv av människor, utan vi bör i stället fördöma konkreta politiska åtgärder eller andra politiska ledningar, som bär ansvaret för politiska misstag.
EnglishIn particular young people, women and socially excluded groups of citizens in general ascribe the disdain which they experience on a daily basis to the policy of the European Union.
Icke desto mindre märker vi att de europeiska medborgarnas förtroende för Europeiska ombudsmannen som institution har ökat enormt vid sidan av denna mer allmänna trend.
EnglishI also wish to ascribe the success that was achieved in Oslo and will soon be confirmed and signed in Ottawa, to the NGO International Campaign to ban landmines.
Jag vill tillskriva en del av den framgång som nåddes i Oslo, och som snart bekräftas och undertecknas i Ottawa, till den icke-statliga organisationen International Campaign to ban landmines.
EnglishMr de Villiers, I have, as you say, overturned dogmas, because I believe in being pragmatic, but, honestly, do not ascribe to Lisbon, to the treaty, shortcomings that it does not have.
Herr de Villiers! Jag har, som ni sa, upphävt dogmer eftersom jag tror på att vara pragmatisk, men ni bör uppriktigt sagt inte tillskriva Lissabonfördraget brister som det inte har.
EnglishIn particular young people, women and socially excluded groups of citizens in general ascribe the disdain which they experience on a daily basis to the policy of the European Union.
Särskilt unga människor, kvinnor och socialt utstötta medborgargrupper i allmänhet anser att det är Europeiska unionens politik som är grunden till det förakt som de dagligen utsätts för.
EnglishIt underlines the importance which both our institutions ascribe to meeting the challenge of climate change and to the role of the multilateral procedure in the course of doing so.
Det understryker den vikt som båda våra institutioner sätter på att möta den utmaning klimatförändringarna innebär och på det multilaterala förfarandets roll under loppet av att man gör det.

Synonymer (engelska) till "ascribable":

ascribable