"as though" - Svensk översättning

EN

"as though" på svenska

SV
EN

as though [exempel]

volume_up
as though (även: as if)
From your comments this afternoon, it sounds almost as though you have capitulated.
Utifrån dina kommentarer i eftermiddags låter det nästan som om du har gett upp.
It is as though it were possible one day to patent scales, notes and chords.
Det är som om det en dag skulle bli möjligt att patentera skalor, noter och ackord.
Let us not treat this subject as though it were a simple question of markets.
Låt oss inte behandla detta ämne som om det var en enkel fråga om marknader.

Användningsexempel för "as though" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThrough this system of majority voting, though, Socrates was condemned to death.
Men genom det systemet med majoritetsomröstningar, dömdes Sokrates till döden.
EnglishOn the other hand, though, we also want discussion of these topics to continue.
Men å andra sidan vill vi också att dessa frågor skall få en fortsatt behandling.
EnglishIt has also been pointed out, though, that other dissidents are still behind bars.
Det har dock även påpekats att andra oliktänkande fortfarande sitter fängslade.
EnglishAt the end of the day, though, it is about people, and they should come first.
När allt kommer omkring handlar det dock om människor och de borde komma först.
EnglishEven though destruction has slowed down in the last two years, it has not stopped.
Även om förstörelsen har gått långsammare de två sista åren har den inte upphört.
EnglishFrom your comments this afternoon, it sounds almost as though you have capitulated.
Utifrån dina kommentarer i eftermiddags låter det nästan som om du har gett upp.
EnglishIt has to be clear to us, though, that a number of points remain to be rectified.
Vi måste dock ha klart för oss att det återstår ett antal punkter att reda ut.
EnglishThat, though, is the reality, when one considers the links with Hezbollah and Iran.
Det är faktiskt så det är, om man ser till kopplingarna till Hizbollah och Iran.
EnglishAnd she said, "Why wouldn't I thank it, even though they're supposed to do it?"
Och hon säger, "Varför ska jag inte tacka dem, även om de ska göra sysslorna?"
EnglishWe must, though, ensure that Europe becomes effective where it has not been before.
Vi måste dock se till att EU blir effektivt där det tidigare inte har varit det.
EnglishOver and above that, though, there must be a single dream to unite us as Europeans.
Utöver detta måste det dock finnas en gemensam dröm att förena oss som européer.
EnglishEven though the report puts forward many relevant proposals, we cannot support it.
Även om rapporten framför många relevanta förslag kan vi inte stödja betänkandet.
EnglishDoes this, though, sufficiently highlight the context in which we have to operate?
Men belyser detta den bakgrund som vi måste arbeta mot i tillräckligt hög grad?
EnglishI shall take note of your statement even though it does not relate to the Minutes.
Jag noterar ert uttalande, även om det inte har något att göra med protokollet.
EnglishIt need not necessarily be a cartel, though you never can be sure that it is not.
Det behöver inte vara fråga om en kartell, även om man aldrig kan vara säker.
EnglishI have to say, though, to Mr Laschet, that there are two things he should not do.
Men jag måste säga till Armin Laschet att det är två saker han inte bör göra.
EnglishMr President, even though it is late I think it was a very interesting discussion.
Trots att det är sent anser jag att det varit en mycket intressant diskussion.
EnglishFor me, too, it may be too much, even though my time is six minutes, not ten.
Det kan bli för mycket för mig också, även om min tid är sex minuter, inte tio.
EnglishAll things considered, though, we have not really had much success with this.
När allt kommer omkring har vi dock inte haft särskilt stor framgång med detta.
EnglishEven though Finland has just ratified it, the Constitution seems to be in limbo.
Även om Finland nyss har ratificerat den, verkar konstitutionen befinna sig i limbo.

Liknande översättningar för "as though" på svenska

though konjunktion
though adverb
as konjunktion
as adverb
Swedish
as preposition
Swedish
as well adverb
Swedish