"as the name suggests" - Svensk översättning

EN

"as the name suggests" på svenska

EN

as the name suggests [exempel]

volume_up
as the name suggests
However, as its name suggests, the Temporary International Mechanism is only an interim device.
Som namnet antyder är den tillfälliga internationella mekanismen emellertid endast en interimslösning.
The European Institute of Innovation and Technology will, as its name suggests, focus on innovation.
Som namnet antyder kommer Europeiska institutet för innovation och teknik att inrikta sig på innovation.
Acts of terror are tragic and, as their name suggests, they are designed to spread fear and panic.
Terroristhandlingar är tragiska, och precis som namnet antyder är syftet med dem att sprida rädsla och panik.

Användningsexempel för "as the name suggests" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe supplementary question is not the same, as its name suggests. It is a supplementary question.
Den kompletterande frågan är inte densamma, som svaret anger är det en kompletterande fråga.
EnglishThe Point-of-View Gun, conveniently, does precisely what its name suggests.
Synvinkels-geväret, gör helt enkelt vad namnet antyder.
EnglishAs the name suggests, it is all about math and physics.
Som utbildningsnamnet antyder är det mycket matte och fysik på programmet.
EnglishThe Northern Alliance, as its name suggests, is composed of various ethnic groups from Northern Afghanistan.
Norra alliansen består av, vilket namnet antyder, etniska grupper från norra Afghanistan.
EnglishHowever, as its name suggests, the Temporary International Mechanism is only an interim device.
Som namnet antyder är den tillfälliga internationella mekanismen emellertid endast en interimslösning.
EnglishInstead of subsidies, it gets repayable loans, which, as their name suggests, have to be repaid.
I stället för stöd får Airbus återbetalningspliktiga lån som, vilket framgår av namnet, måste återbetalas.
EnglishThe European Institute of Innovation and Technology will, as its name suggests, focus on innovation.
Som namnet antyder kommer Europeiska institutet för innovation och teknik att inrikta sig på innovation.
EnglishActs of terror are tragic and, as their name suggests, they are designed to spread fear and panic.
Terroristhandlingar är tragiska, och precis som namnet antyder är syftet med dem att sprida rädsla och panik.
EnglishLadies and gentlemen, as its name suggests, this Parliament is for talking, but a few minutes' silence is no bad thing either.
Ärade ledamöter! Parlamentet är, så som dess namn säger, till för att man skall prata.
EnglishThe European Institute of Innovation and Technology, as its name suggests, is to focus on innovation.
Verksamheten inom Europeiska institutet för innovation och teknik ska, som dess namn antyder, inriktas på innovation.
EnglishThis Regulation, as its name suggests, is more than 30 years old and has become more ambiguous as time has gone on.
Den här förordningen är, som namnet antyder, mer än 30 år gammal och har blivit alltmer svårförståelig med åren.
EnglishThis aim is to be achieved, as the name suggests, by developing the idea of youth exchange and helping young people to acquire new skills.
Det målet ska, som namnet antyder, nås genom utveckling av ungdomsutbytet och hjälp till unga som vill förvärva nya kunskaper.
EnglishAs their name suggests, EPAs are a stepping stone to full and comprehensive trade relations between the EU and the ACP.
Precis som namnet antyder är avtalen om ekonomiskt partnerskap ett första steg på vägen mot kompletta och omfattande handelsförbindelser mellan EU och AVS.
Englishas the name suggests
EnglishI think that services of general interest, as their name suggests, must be subject to the rights and obligations that the general interest demands.
Jag anser att tjänsterna i allmänhetens intresse, liksom namnet antyder, måste underställas de rättigheter och skyldigheter som det allmänna intresset kräver.
English   Mr President, the commencement of negotiations with Turkey was an historic mistake, for the European Union, as the name suggests, is a European project.
   – Herr talman! Att inleda förhandlingar med Turkiet var ett historiskt misstag, för Europeiska unionen är, som namnet antyder, ett europeiskt projekt.
EnglishAlthough rare earth elements are not as rare as their name suggests, experts estimate that it takes around 10 to 15 years to reorganise a viable production line.
Även om sällsynta jordartsmetaller inte är så sällsynta som namnet antyder uppskattar experterna att det tar 10-15 år att organisera en ny produktionslinje.
EnglishAs the name suggests, natural disasters are unpredictable and hence carry a very high risk, although it is sometimes the case that such disasters do not occur for many years.
Som namnet antyder är naturkatastrofer oförutsägbara och innefattar därför en väldigt hög risk, även om det inte förekommer några katastrofer på flera års tid.