"as stated" - Svensk översättning

EN

"as stated" på svenska

EN

as stated {adverb}

volume_up
As stated in the Járóka report, there are recent reported cases of sterilisation in two Member States.
Som framgår av Lívia Járókas betänkande rapporterades nyligen fall av sterilisering i två medlemsstater.
As stated in the Járóka report, there are recent reported cases of sterilisation in two Member States.
Som framgår av Lívia Járókas betänkande rapporterades nyligen fall av sterilisering i två medlemsstater.
As stated in the Cashman report, it is very important for us to agree on the methodology for recording results.
Som framgår av Cashmans betänkande är det mycket viktigt att vi enas om en metod för registrering av resultat.

Användningsexempel för "as stated" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAs the rapporteur has already stated, it is a critical, but constructive report.
Som föredraganden redan har sagt är det ett kritiskt men konstruktivt betänkande.
EnglishFinally, as a number of speakers have stated, we have to help remove the causes.
Slutligen som flera talare redan sagt måste vi hjälpa till att få bort orsakerna.
EnglishMr Bangemann stated in July 1996 that a study on this subject had been completed.
Bangemann uppgav i juli 1996 att en undersökning i det här ämnet hade avslutats.
EnglishWe should perhaps all keep in mind our common stated goal of 'better regulation'.
Vi borde kanske alla hålla vårt gemensamma mål om ?förenklade regler? i åtanke.
EnglishThe answer is basic and we have already stated it several times: political power.
Svaret är enkelt, och vi har sagt det flera gånger: i utbyte mot politisk makt.
EnglishOur culture programme reaches citizens where they live, which is our stated goal.
Vårt kulturprogram når medborgarna där de bor, vilket är vårt uttryckliga mål.
EnglishToday we have stated that the situation in Tibet is normal, which is not true.
I dag har vi fastslagit att situationen i Tibet är normal, vilket inte stämmer.
EnglishAnd the stated goal was to increase popular support for the Afghan government.
Och det officiella målet var att öka det folkliga stödet för det Afganska styret.
EnglishIt should be stated unambiguously that our current mission is to save the railways.
Det bör sägas mycket tydligt att vår nuvarande uppgift är att rädda järnvägarna.
EnglishWe should perhaps all keep in mind our common stated goal of 'better regulation '.
Vi borde kanske alla hålla vårt gemensamma mål om? förenklade regler? i åtanke.
EnglishWe have clearly stated that this is a civilian programme under civilian control.
Vi har klart och tydligt sagt att detta är ett civilt program under civil kontroll.
EnglishWhat is the point of this and why must such things be stated as a general rule?
Vad är meningen med detta och varför måste sådana saker påstås som en allmän regel?
English- Mr President, it has been stated already that citizens of the Union travel widely.
(EN) Herr talman! Det har redan konstaterats att unionsmedborgarna reser mycket.
EnglishThe letter stated that the university was unable to offer her the care she needs.
I brevet angavs att universitetet intet kunde ge henne den hjälp hon behöver.
EnglishConcerning the Copenhagen Summit, I fully endorse the position stated by Mr Barroso.
När det gäller toppmötet i Köpenhamn stöder jag helt José Manuel Barrosos linje.
EnglishOnly 30% of those surveyed stated that they intended to vote in the elections.
Bara 30 procent av dem som deltog i undersökningen uppgav att de tänkte rösta.
EnglishOne: the principle of prevention needs to be clearly stated in the Community text.
För det första: principen om förebyggande måste anges tydligt i gemenskapens text.
EnglishThe Ombudsman himself stated that there is a gulf between the EU and its citizens.
Ombudsmannen nämnde själv att avståndet mellan medborgarna och EU är mycket stort.
EnglishOur stated goal is to make agricultural policy simpler and more transparent.
Vårt fastställda mål är att förenkla jordbrukspolitiken och göra den mer öppen.
EnglishThe rapporteur herself has stated she is afraid the proposal is moving too fast.
Föredraganden har själv förklarat att hon är rädd att förslaget behandlas för snabbt.

Liknande översättningar för "as stated" på svenska

stated adjektiv
as konjunktion
as adverb
Swedish
as preposition
Swedish
as well adverb