"as said" - Svensk översättning

EN

"as said" på svenska

EN

as said [exempel]

volume_up
as said (även: like I said)
But, as I said, their substance is already enshrined in current legislation.
Men som sagt, innehållet omfattas redan av den gällande lagstiftningen.
As I have already said, human rights should have priority over business interests.
Som sagt, de mänskliga rättigheterna har prioritet framför företagsintressena.
As has been said, this matter comes within the Member States' area of responsibility.
Som sagt, tillhör detta ansvarsområde medlemsstaterna.

Användningsexempel för "as said" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt can therefore be said that the European Central Bank has performed very well.
Det kan därför hävdas att Europeiska centralbanken har uträttat ett gott arbete.
EnglishAs the Commission's President, Mr Barroso, said, we can and should do much more.
Som kommissionsordförande José Manuel Barroso sa kan och bör vi göra mycket mer.
EnglishThe energy policy, just as some have said, requires both realism and solidarity.
Energipolitiken, precis som några har sagt, kräver både realism och solidaritet.
EnglishWe know, as Mr Medina Ortega has just said, that this is not, in fact, the case.
Vi vet, som Medina Ortega precis sade, att detta i själva verket inte är fallet.
EnglishThey have said "no" to removing democratic control from the hands of the people.
De har sagt "nej" till att flytta den demokratiska kontrollen ur folkets händer.
EnglishThat has been said, and unfortunately it is true, as many of you have emphasised.
Detta har blivit sagt och det är tyvärr sant, vilket många av er har poängterat.
EnglishMr van Nistelrooij said we are writing communications history here this evening.
Lambert van Nistelrooij sade att vi i kväll skriver kommunikationshistoria här.
EnglishI have only three comments, since much has been said here already in the debate.
Jag har bara tre kommentarer, eftersom mycket redan har sagts här under debatten.
EnglishIt cannot therefore be said that trade and aid are irreconcilably incompatible.
Av detta skäl kan man inte säga att handel och bistånd är ohjälpligt oförenliga.
EnglishAs Mrs Jöns has already said, this is the most common form of cancer among women.
Som Karin Jöns redan sagt så är detta den vanligaste cancerformen bland kvinnor.
EnglishMr President, firstly can I completely concur with what Mr Sumberg has just said.
(EN) Herr talman! För det första instämmer jag helt i vad David Sumberg just sa.
EnglishI will not go back over what Mrs Betancourt said, but it is extremely important.
Jag kommer inte att gå in på vad Ingrid Betancourt sa, men det är mycket viktigt.
EnglishA moment ago, Mrs Langenhagen said that port inspectors have a lot of work to do.
För en stund sedan sade Langenhagen att inspektörerna i hamnarna arbetar mycket.
EnglishYou said that culling and the travelling ban are currently the main objectives.
Ni sade att utgallring och tranportkontroller för närvarande är ert främsta mål.
EnglishShe said, "Yes, if the sacral nerve is being oxygenated, you conceivably could."
Hon sa: "Ja, om dom sakrala nerverna är syresatta. är det möjligt att genomföra."
EnglishMr President, as others have also said, this is an incredibly important report.
Herr talman! Precis som andra har sagt är detta ett otroligt viktigt betänkande.
EnglishMr President, I can follow on from what my friend Fernand Herman has just said.
Herr ordförande! Jag kan knyta an till vad min vän Fernand Herman just har sagt.
EnglishBut as I said, our critique of the government in this country is the main thing.
Men som sagt, för närvarande är vår kritik mot regeringen i det landet viktigast.
EnglishAs I have said before, we need a strong Europe with a human factor at its centre.
Som jag sade tidigare behöver vi ett starkt Europa där människan står i centrum.
EnglishWe need, however, as other speakers have said, a balanced and sensible approach.
Vi måste, som andra talare redan sagt, inta en balanserad och förnuftig hållning.

Liknande översättningar för "as said" på svenska

said verb
Swedish
as konjunktion
as adverb
Swedish
as preposition
Swedish
as well adverb
as in adverb
Swedish
as below adverb
as a matter of fact adverb
as of yet
Swedish
as a general rule adverb
Swedish