"as part of" - Svensk översättning

EN

"as part of" på svenska

EN

as part of {adverb}

volume_up
Europe must be seen as part of the solution and not part of the problem.
EU måste ses som en del av lösningen och inte som en del av problemet.
No, this will come as part of the proposal, but it is not the most important part.
Nej, dessa ska komma som en del av förslaget, men inte den viktigaste delen.
That is extremely important as part of Parliament's approach to property policy.
Det är mycket viktigt som en del av parlamentets inställning till fastighetspolitiken.

Användningsexempel för "as part of" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishFishing in that part of the world relies totally on partnerships and agreements.
Fisket i denna del av världen är fullständigt beroende av partnerskap och avtal.
EnglishThis applies to batteries in particular, which are still the most expensive part.
Detta gäller framför allt batterier, som fortfarande är den dyraste komponenten.
EnglishWe will really need Parliament's support if we are to successfully play our part.
Vi kommer verkligen att behöva parlamentets stöd för att kunna utöva den rollen.
EnglishLibya has abandoned its nuclear programme, yet the Treaty played no part in this.
Libyen har avbrutit sitt atomprogram, men fördraget hade inget med det att göra.
EnglishPromoting innovation must be an integral part of the EU's competition strategy.
Främjande av innovation måste vara en integrerad del av EU:s konkurrensstrategi.
EnglishFor what needs to be sorted out at European level is "voluntary' part-time work.
Ty vad som behöver regleras på gemenskapsnivå är det frivilliga deltidsarbetet.
EnglishWe have not forgotten our seven demands adopted during the previous part-session.
Vi har inte glömt våra sju krav som antogs under den förra sammanträdesperioden.
EnglishIn this regard, we must not forget that the EU is part of the world market, too.
Man får i detta sammanhang inte glömma att EU också är en del av världsmarknaden.
EnglishBuilding a political, economic and social partnership forms part of our strategy.
Att skapa ett politiskt, ekonomiskt och socialt partnerskap ingår i vår strategi.
EnglishOf course, this must form part of an overall policy on migration and immigration.
Självklart måste detta ingå i en övergripande migrerings- och invandringspolitik.
EnglishThe initiative proved to be another useful part of this very difficult process.
Initiativet visade sig vara en annan användbar del av denna mycket svåra process.
EnglishThe other part, which has aroused by far the most interest today, is Article 186.
Den andra delen, som i dag har väckt det allra största intresset, är artikel 186.
EnglishThis framework forms part of the Community acquis and everyone must respect it.
Detta ramverk är en del av gemenskapens regelverk, och alla måste respektera det.
EnglishStandards are part of that, not just in Europe but also in the world as a whole.
Standarder är en del av detta, inte bara i EU utan också i världen som helhet.
EnglishThe Government must also play its part and it is certainly not blameless in this.
Regeringen måste också delta och den är minsann inte utan skuld i sammanhanget.
EnglishPart of the responsibility lies on the EU, but the other part on Member States.
En del av ansvaret ligger hos EU, men den andra delen ligger hos medlemsstaterna.
EnglishOthers, for their part, focus mainly on what it has not yet been possible to do.
Vissa fokuserar huvudsakligen på vad som ännu inte har varit möjligt att göra.
EnglishFor our part, we will tell the farmers about the expediency of these programmes.
Jag kommer för min del att informera jordbrukarna om syftet med dessa program.
EnglishWe fully intend to strengthen policy in this area as part of a coherent approach.
Vi avser att stärka politiken på detta område som en del av en samlad strategi.
EnglishI can assure you that it was not due to a lack of will on the part of my Group.
Jag kan försäkra er om att det inte är på grund av bristande vilja i min grupp.

Liknande översättningar för "as part of" på svenska

as konjunktion
as adverb
Swedish
as preposition
Swedish
of preposition