"as of now" - Svensk översättning

EN

"as of now" på svenska

EN

as of now [exempel]

volume_up
Development policy must also be coordinated with climate policy from now on.
Utvecklingspolitiken måste också från och med nu samordnas med klimatpolitiken.
It will operate, as I say, in support of the Fayyad Government as of now.
TIM kommer som jag sa att fungera som stöd för Fayyadregeringen från och med nu.
The Member States must from now on synchronise their growth rates.
Medlemsstaterna måste från och med nu samordna sina tillväxtsiffror.

Användningsexempel för "as of now" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishUntil now, Central Asia has not perceived the European Union as a global player.
Centralasien har hittills inte uppfattat Europeiska unionen som en global aktör.
EnglishPeace, freedom, democracy and social and economic stability now dominate Europe.
Fred, frihet, demokrati och social och ekonomisk stabilitet dominerar nu Europa.
EnglishIt does not think that these now sterile waters are worth EUR 86 million a year.
Den anser inte att dessa numera sterila vatten är värda 86 miljoner euro om året.
EnglishSecondly, four countries chose agriculture originally, whereas now there are 25.
För det andra valde fyra länder jordbruket från början, medan antalet nu är 25.
English99% of all businesses are now affected by this ambitious plan.
Vad innebär det? 99 procent av alla företag påverkas nu av denna ambitiösa plan.
EnglishThe mistake made in that regard last winter can now be seen everywhere you look.
Det misstag som gjordes i det avseendet förra vintern märks nu var man än tittar.
English(PL) Mr President, I hope that the milk producers now have the worst behind them.
(PL) Herr talman! Jag hoppas att mjölkproducenterna nu har det värsta bakom sig.
EnglishPursuant to the Rules of Procedure, Mr Burns was going to be given the floor now.
I enlighet med arbetsordningen skulle ordet nu därför ha gått till Andrew Brons.
EnglishThe European Council also worked on this matter, and now keeps coming back to it.
Europeiska rådet arbetade också på frågan och återvänder nu ständigt till ämnet.
EnglishThat is something we should do better now, if we still have the chance to do so.
Detta är något vi bör göra bättre nu, om vi fortfarande har chansen att göra det.
EnglishWe now need to respond to this state of affairs, and not continue to tolerate it.
Nu måste vi ta itu med dessa förhållanden, och inte fortsätta att acceptera dem.
EnglishThis has now been overtaken in a sense by the compromise Amendments Nos 18 to 23.
Detta har nu övertagits på sätt och vis av kompromissen ändringsförslagen 18-23.
EnglishBut despite this amazing longevity, they're now considered critically endangered.
Och även trots denna fantastiska långlevnad anses de idag vara utrotningshotade.
EnglishNow is the time for the EU' s own institutions to comply with the same standards.
Nu är tiden inne för EU:s egna institutioner att leva upp till samma standarder.
EnglishI come now to paragraphs 26 and 27 and also the amendments which were mentioned.
Jag kommer nu till punkterna 26 och 27 och även de ändringsförslag som nämndes.
EnglishNow there is another group which does not want to vote without previous debate.
Nu finns det ytterligare en grupp som inte vill rösta utan en föregående debatt.
EnglishWe are now seeing a scare campaign of the same kind as that we heard a year ago.
Vi ser nu en ny skrämselpropaganda av samma slag som vi hörde för ett år sedan.
EnglishCheap imports are now the scourge of EU manufacturing and processing industries.
Billiga importer är nu tillverknings- och processindustrins stora gissel inom EU.
EnglishI will now proceed to set out the most important consequences of this compromise.
Jag ska nu gå över till att belysa de viktigaste resultaten av denna kompromiss.
EnglishNow they want to score points with the right wing, and so they took this action.
Nu vill de vinna poäng hos högerflygeln, och därför genomförde de denna aktion.

Liknande översättningar för "as of now" på svenska

as konjunktion
as adverb
Swedish
as preposition
Swedish
now adverb
now substantiv
now konjunktion