"as much as possible" - Svensk översättning

EN

"as much as possible" på svenska

EN

as much as possible {adverb} [exempel]

volume_up
as much as possible
International cooperation therefore has to be encouraged as much as possible.
Det internationella samarbetet måste därför uppmuntras mycket som möjligt.
It is thus important for us to influence this report as much as possible.
Det är således viktigt att vi påverkar detta betänkande mycket som möjligt.
It is important to try to cooperate as much as possible in this area.
Det är viktigt att man försöker samarbeta mycket som möjligt på detta område.

Användningsexempel för "as much as possible" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe must invest as much as possible in a definitive peace process in the Middle East.
Vi måste göra maximala investeringar i en definitiv fredsprocess i Mellanöstern.
EnglishWe believe that we have to support renewable energy sources as much as possible.
Vi anser att vi måste stödja utvecklingen av förnybara energikällor så mycket vi kan.
EnglishWe obviously want to oppose the transport of live animals as much as possible.
Vi vill naturligtvis så långt det är möjligt förhindra transporter av levande djur.
EnglishInternational cooperation therefore has to be encouraged as much as possible.
Det internationella samarbetet måste därför uppmuntras så mycket som möjligt.
EnglishAll of us want to see disparities between the regions reduced as much as possible.
Vi vill alla att skillnaderna mellan regionerna skall minskas så mycket som möjligt.
EnglishThe Commission is prepared to do as much as possible to improve our cooperation.
Kommissionen är beredd att göra så mycket som möjligt för att förbättra vårt samarbete.
EnglishIf sanctions are imposed, the population should always be spared as much as possible.
I samband med sanktioner måste befolkningen skonas i största möjliga utsträckning.
EnglishThe Union must also expand research and development efforts as much as possible.
Unionen måste också bredda sitt forsknings- och utvecklingsarbete så mycket som möjligt.
EnglishThe paralysing unanimity rule must be restricted as much as possible.
1.Den förlamande enhällighetsregeln måste trängas tillbaka så mycket som möjligt.
EnglishIn this case I believe we must respect the consumers ' wishes as much as possible.
Jag tycker att vi i detta fall måste följa konsumenternas önskan så mycket som möjligt.
EnglishI believe that we must protect people as much as possible from the dangers of drugs.
Jag anser att vi måste skydda människor så mycket som möjligt från narkotikans faror.
EnglishIt is thus important for us to influence this report as much as possible.
Det är således viktigt att vi påverkar detta betänkande så mycket som möjligt.
EnglishThe teachers are always available and they want you to learn as much as possible.
Lärarna är alltid tillgängliga och arbetar för att du ska lära dig så mycket som möjligt.
English1.The paralysing unanimity rule must be restricted as much as possible.
1.Den förlamande enhällighetsregeln måste trängas tillbaka så mycket som möjligt.
EnglishIt is important to try to cooperate as much as possible in this area.
Det är viktigt att man försöker samarbeta så mycket som möjligt på detta område.
EnglishI should therefore like to support the OECD as much as possible in its work.
Jag skulle därför gärna stödja OECD så mycket som möjligt i dess arbete.
EnglishI totally agree, Mr Capoulas Santos, that we need to simplify as much as possible.
Capoulas Santos! Jag håller helt med dig om att vi behöver förenkla så mycket som möjligt.
EnglishThe European Union's strategy must be to isolate Iran as much as possible in the region.
EU:s strategi måste vara att isolera Iran så mycket som möjligt i regionen.
EnglishSo it is of the utmost important that we join forces and do as much as possible practically.
Så det är mycket viktigt att vi går ihop och gör allt som är praktiskt möjligt.
EnglishWe must all face up to this fact and facilitate this process as much as possible.
Vi måste alla inse detta faktum och underlätta denna process i största möjliga utsträckning.

Synonymer (engelska) till "as much as possible":

as much as possible