"as low as" - Svensk översättning

EN

"as low as" på svenska

EN

as low as {adverb}

volume_up
If they encounter strong headwinds, they fly as low as possible.
När det är stark motvind flyger de lågt som möjligt.
Labelling requirements should therefore be applied on a highly restrictive basis and the threshold value should be kept as low as possible.
Gränsvärdet måste hållas lågt som möjligt.
Given that NOx emissions must be kept as low as possible, many plants will need a NOx reduction unit.
Eftersom utsläppen av kväveoxid bör ligga lågt som möjligt kommer många anläggningar att behöva en anläggning för utvinning av kväveoxid.

Användningsexempel för "as low as" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe key is removing barriers to the imports of produce from low-income countries.
Lösningen är att ta bort hinder för importen av produkter från låginkomstländer.
EnglishWe cannot and must not compete in terms of either low wages or long working days.
Vi kan och får inte konkurrera vare sig med låga löner eller långa arbetsdagar.
EnglishHow can we also make it easier for households on a low income in Europe to adapt?
Hur kan vi också göra det lättare för låginkomsthushåll i Europa att anpassa sig?
EnglishAdded to this is the low implementation rate, which in 2003 was less than 44%.
Till detta kommer den låga tillämpningsgraden, som 2003 var lägre än 44 procent.
EnglishDue to these low levels, pollutants such as nitrates tend to become concentrated.
Den låga nivån tenderar därför att koncentrera sådana miljögifter som nitrater.
EnglishI feel that the proposals sit well together, but sadly the targets are too low.
Jag anser att förslagen är väl avpassade, men att målen dessvärre är för låga.
EnglishAllow me to mention one idea: the stock markets are at an historically low level.
Låt mig nämna en idé: aktiemarknaderna befinner sig på historiskt låga nivåer.
EnglishIf we are talking about a low-carbon economy, how are we going to deliver that?
Om vi talar om en ekonomi med låga koldioxidutsläpp, hur ska vi då skapa en sådan?
EnglishMoreover, the real interest level is low enough to offer an incentive for growth.
Den reella räntan är för övrigt tillräckligt låg för att stimulera tillväxten.
EnglishGirls perform a greater extent so-called low-intensity exercise, like walking.
Tjejer utför i större utsträckning så kallad lågintensiv träning, som promenader.
EnglishIt is also demonstrated by the low voter turnout at the 2004 European elections.
Det visades även genom det låga valdeltagandet i valet till Europaparlamentet 2004.
EnglishWe found some non-toxic refrigerants that worked at very low vapor pressures.
Vi hittade icke-giftiga avkylare som fungerade på mycket låga avdunstningstryck.
EnglishThe invasion of Kuwait and the subsequent Gulf War represented an all-time low.
Invasionen i Kuwait och det gulfkrig som följde på det var ett lågvattenmärke.
EnglishThousands of low-skilled jobs are being lost every day in every Member State.
Tusentals lågkvalificerade arbeten går förlorade varje dag i varje medlemsstat.
EnglishLow productivity is directly linked to the lack of new and innovative ideas.
Låg produktivitet har direkt samband med avsaknaden av nya och innovativa idéer.
EnglishIntroducing low cost efficiency measures would significantly reduce emissions.
Införandet av billiga effektivitetsåtgärder skulle minska utsläppen betydligt.
EnglishThis relaxation reduces the incentive to develop new low-carbon technologies.
Denna uppmjukning minskar incitamenten att utveckla ny och mer kolsnål teknik.
EnglishIt is very complex to maintain high rates of economic growth and low inflation.
Det är mycket svårt att bibehålla höga ekonomiska tillväxtsiffror och låg inflation.
EnglishThe overall cost of climate policy to the EU would also remain low as a consequence.
Det totala priset för klimatpolitiken skulle då även förbli lågt för EU: s del.
EnglishFish stocks in the Irish Sea at the present time are at a precariously low level.
Fiskebestånden i Irländska sjön ligger i dagsläget på en riskabelt låg nivå.

Liknande översättningar för "as low as" på svenska

as konjunktion
as adverb
Swedish
as preposition
Swedish
low adjektiv