"as long as possible" - Svensk översättning

EN

"as long as possible" på svenska

EN

as long as possible [exempel]

volume_up
as long as possible
They say that we must maintain the comparative advantages for as long as possible.
Det sägs att vi måste upprätthålla konkurrensfördelarna länge som möjligt.
The older generation must be encouraged to stay active as long as possible.
Vi måste uppmuntra den äldre generationen att fortsätta arbeta länge som möjligt.
Waste prevention also means that products must be re-used as long as possible.
Förebyggande av avfall betyder också att produkter måste återanvändas länge som möjligt.

Användningsexempel för "as long as possible" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThey say that we must maintain the comparative advantages for as long as possible.
Det sägs att vi måste upprätthålla konkurrensfördelarna så länge som möjligt.
EnglishThe older generation must be encouraged to stay active as long as possible.
Vi måste uppmuntra den äldre generationen att fortsätta arbeta så länge som möjligt.
EnglishWaste prevention also means that products must be re-used as long as possible.
Förebyggande av avfall betyder också att produkter måste återanvändas så länge som möjligt.
EnglishSo we need to find a sustainable way of keeping people active and healthy for as long as possible.
Vi måste alltså hitta ett hållbart sätt att hålla folk aktiva och friska så länge som möjligt.
EnglishAbove all else, the way ahead through multilateral agreements must be kept open for as long as possible.
Framför allt måste möjligheten till multilaterala avtal hållas öppen så länge som möjligt.
EnglishIn addition, we need to create incentives to keep older people in work for as long as possible.
Vi måste dessutom skapa incitament för att hålla äldre personer kvar i arbete så länge som möjligt.
EnglishThe purpose of Russian policy is to maintain a monopoly on the gas market for as long as possible.
Syftet med den ryska politiken är att upprätthålla ett monopol på gasmarknaden så länge som möjligt.
EnglishA long life is not sufficient; it is equally important that we stay healthy for as long as possible.
Det räcker inte med att leva länge, det är lika viktigt att vi håller oss friska så länge som möjligt.
EnglishThe second policy is to give the elderly the opportunity to remain within their communities for as long as possible.
Den andra principen är att ge äldre möjligheten att stanna kvar i sin gemenskap så länge som möjligt.
EnglishEverything must be done so that the war lasts as long as possible in order that both sides become exhausted.
Allt skulle göras för att kriget skulle vara så länge som möjligt, för att de båda sidorna skulle bli utmattade.
EnglishIt is crucial to ensure that the growing number of older people can lead an independent life for as long as possible.
Det är viktigt att se till att det ökande antalet äldre människor kan leva ett självständigt liv så länge som möjligt.
EnglishWe also have to cling to the notion of European solidarity for as long as possible in changing circumstances.
Även under förhållanden som håller på att förändras måste vi så länge som möjligt hålla fast vid den europeiska solidariteten.
EnglishOne of our priorities must be to enable patients to stay as long as possible in their usual environment.
En av våra prioriteringar måste vara att göra det möjligt för patienterna att stanna kvar i sin vanliga miljö så länge som möjligt.
EnglishIn this regard it is essential that more people should be employed and should remain employed for as long as possible.
Det är i detta sammanhang nödvändigt att fler människor får ett arbete och fortsätter att arbeta så länge som möjligt.
EnglishThere must be more to this world than mere numbers and sterile computers: it must include artists - for as long as possible.
Denna värld får inte bara bestå av siffror och kalla datorer, det måste också finnas konstnärer - länge än hoppas vi.
EnglishI, too, think that it is of paramount importance for the transition period to be as long as possible - 2018, as has been proposed.
Jag anser också att det är av yttersta vikt att övergångsperioden blir så lång som möjligt - 2018 såsom man har föreslagit.
EnglishThis would ensure maximum coverage of issues related to the work of the institutions for as long as possible and with as much repetition as possible.
På det här sättet skulle vi få största möjliga täckning under så lång tid som möjligt och så ofta som möjligt.
EnglishObviously, as a woman and mother of three children, I want mothers to be able to stay with their babies for as long as possible.
I egenskap av kvinna och mamma till tre barn vill jag naturligtvis att mammor ska kunna vara hemma med sina barn så länge som möjligt.
EnglishIs there not a task here for the EU, namely to urge all parties involved to keep the so-called "windows of opportunity" open for as long as possible?
Har inte EU en uppgift här: att uppmana alla berörda att så länge som möjligt hålla de så kallade "windows of opportunity" öppna?
Englishas long as possible