"as it were" - Svensk översättning

EN

"as it were" på svenska

EN

as it were [exempel]

volume_up
as it were (även: so to say)
I heard Mrs Malmström suggest that we should, as it were, draw it to a close.
Jag hörde Cecilia Malmström föreslå att vi, att säga, borde avsluta dialogen.
It is as if they were meant to be stamped with the words 'checked and found fraudproof'!
De skall att säga få en stämpel: Granskad och befunnen bedrägeriskyddad!
The abolition of the death penalty belongs, as it were, to our culture.
Att avskaffa dödsstraffet ingår att säga i vår kultur.

Användningsexempel för "as it were" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishMany of our fresh and pioneering ideas were voted out by other political groups.
Många av de nya och banbrytande idéerna röstades ned av andra politiska grupper.
EnglishWe were given a new illustration of this danger following the tragedy in London.
Vi fick ett nytt bevis för denna risk efter den tragedi som inträffade i London.
EnglishMr Lundgren is no longer here but he made comments that were totally incorrect.
Nils Lundgren är inte längre här men kom med kommentarer som var helt felaktiga.
EnglishA number of opinions were heard that opposed any 'punishment' against Mr Fazakas.
Ett antal röster hördes som motsatte sig all ”bestraffning” av Szabolcs Fazakas.
EnglishThere have never been forward steps that were not accompanied by backward ones.
Vi har aldrig tagit några steg framåt utan att samtidigt ta några steg tillbaka.
EnglishSeveral questions were asked about comparing the situation between Member States.
Det har ställts ett par frågor om att jämföra situationen i olika medlemsstater.
EnglishI am pleased that those points were also made clear in the report by Mrs Gurmai.
Det gläder mig att de punkterna också framgår klart av Zita Gurmais betänkande.
EnglishWe're finding that people can share the same spaces, do stuff with vacant space.
Vi upptäcker att folk kan dela på samma utrymme, göra saker med ledigt utrymme.
EnglishThey were each then given one of three descriptions of this hypothetical crisis.
Var och en av dem fick sedan en av tre beskrivningar av denna hypotetiska kris.
EnglishIn my simplicity, I had imagined that democratic decisions were always voluntary.
Jag hade i min enfald inbillat mig att demokratiska beslut alltid är frivilliga.
EnglishI come now to paragraphs 26 and 27 and also the amendments which were mentioned.
Jag kommer nu till punkterna 26 och 27 och även de ändringsförslag som nämndes.
EnglishIn fact the Commission would also be stronger if the vote were by secret ballot.
För övrigt skulle även kommissionen vara starkare, om omröstningen vore hemlig.
EnglishThe United States calculated that these measures were worth 97.2 million dollars.
Förenta staterna beräknar att dessa åtgärder skulle kosta 97, 2 miljoner dollar.
EnglishSimilar amendments were tabled by the Group of the Party of European Socialists.
Likadana ändringsförslag kom från Europeiska socialdemokratiska partiets grupp.
EnglishOn that basis, we were prepared to accept that the immunity should be maintained.
Mot den bakgrunden var vi beredda att acceptera att immuniteten skulle behållas.
EnglishThey certainly could be ready by then if this prospect were set before them now.
De kommer då att kunna vara beredda eftersom de kommer att ha framtidsutsikter.
EnglishBy Wednesday, people were angry and frightened, understandably, and so were we.
På onsdagen var människor arga och rädda, förståeligt nog, och det var vi också.
EnglishThis meant that the 64 amendments were replaced by a single, consolidated text.
Den innebar att de 64 ändringsförslagen ersattes av en enda, konsoliderad text.
EnglishThere were some comments concerning the Commission's responsibilities and powers.
Det förekom några kommentarer om kommissionens ansvars- och befogenhetsområden.
EnglishWho were the beneficiaries and what have they actually done for green recovery?
Vilka var stödmottagarna och vad har de gjort för att främja grön återhämtning?

Synonymer (engelska) till "as it were":

as it were

Liknande översättningar för "as it were" på svenska

it pronomen
Swedish
were verb
Swedish
as konjunktion
as adverb
Swedish
as preposition
Swedish