"as it should be" - Svensk översättning

EN

"as it should be" på svenska

EN

as it should be {adverb}

volume_up
as it should be
However, some of the package is unsatisfactory and it is not as strong as it should be.
Vissa delar av paketet är dock otillfredsställande, och det är inte så starkt som det borde vara.
However, this is also a day for feeling sad about all the things that are still not as they should be.
Men det är också en dag när vi bör vara ledsna över att allt fortfarande inte är som det borde vara.
However, the resulting system has serious shortcomings that prevent it from being as effective as it should be.
Det system som blivit resultatet har emellertid allvarliga brister som förhindrar att det blir så effektivt som det borde vara.

Användningsexempel för "as it should be" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAs the Commission's President, Mr Barroso, said, we can and should do much more.
Som kommissionsordförande José Manuel Barroso sa kan och bör vi göra mycket mer.
EnglishMr Solana, you told us that Iraq should declare its weapons of mass destruction.
Herr höge representant! Ni sade att Irak måste anmäla sina massförstörelsevapen.
EnglishI think it is very important that the reports should be as accurate as possible.
Jag anser att det är mycket viktigt att redogörelserna är så exakta som möjligt.
EnglishAgeing and growing old, especially with regard to women, should not be a burden.
Åldrande och att bli gammal borde inte vara en börda, särskilt inte för kvinnor.
EnglishBut I do think that, as a general rule, the Council should answer all questions.
Men enligt min mening är det i allmänhet rådets uppgift att besvara alla frågor.
EnglishIt is simply unacceptable that an individual's safety should stop at the border.
Det är helt enkelt oacceptabelt att en persons säkerhet ska upphöra vid gränsen.
EnglishI should like to congratulate the rapporteur on a very good and thorough report.
Jag vill gratulera föredraganden till ett väldigt bra och grundligt betänkande.
EnglishA free market for services and employee mobility should be supported, not fought.
En fri tjänstemarknad och rörlighet för arbetstagare bör stödjas, inte bekämpas.
EnglishWe should all stand ready to play a more active role in supporting these efforts.
Vi bör alla vara redo att spela en mer aktiv roll för att stödja dessa insatser.
EnglishWe should have answered the Commissioner, who asked: what can the Commission do?
Vi borde ha svarat kommissionsledamoten som frågade: Vad kan kommissionen göra?
EnglishShould we not be implementing this process through work in the field of culture?
Borde vi inte genomföra denna process genom insatser på det kulturella området?
EnglishHe took very swift action, for which I should like to thank him most sincerely.
Han vidtog mycket snabba åtgärder, och för detta vill jag verkligen tacka honom.
EnglishIt is a question of elementary justice in the system, and it should be corrected.
Det är en fråga om grundläggande rättvisa i systemet, och detta bör rättas till.
EnglishThat is why the European Commission should publish evaluations on this question.
Därför borde Europeiska kommissionen offentliggöra utvärderingar av det stödet.
EnglishIf this amendment should get through it would represent a setback for democracy.
Skulle detta ändringsförslag gå igenom så innebär det ett demokratiskt bakslag.
EnglishI fully agree that the directive should not apply to purely private transactions.
Jag håller helt med om att direktivet inte bara bör gälla privata transaktioner.
EnglishWe should use this opportunity, rather than always looking at the negative side.
Vi bör utnyttja denna möjlighet i stället för att alltid se den negativa sidan.
EnglishMr President, I should like to congratulate Mr Böge on his balanced report.
   Herr talman! Jag vill gratulera Reimer Böge för hans balanserade betänkande.
EnglishIt should not be simply up to the Council; Parliament must approve them as well.
Utgifterna bör inte enbart avgöras av rådet, utan också godkännas av parlamentet.
EnglishThe voluntary pension fund should also have been abolished with immediate effect.
Den frivilliga pensionsfonden borde dessutom ha avskaffats med omedelbar verkan.