"as is known" - Svensk översättning

EN

"as is known" på svenska

EN

as is known {adverb}

volume_up
as is known
As is well known, Macedonia has suffered as a result of this internal armed conflict.
Som bekant drabbades Makedonien av denna interna väpnade konflikt.
As is well-known, it is easier to fight for one’ s principles than to live up to them.
Det är som bekant lättare att slåss för sina principer än att leva upp till dem.
As is well known, the most important issue for the EU is enlargement.
Den viktigaste frågan för EU är som bekant utvidgningen.

Användningsexempel för "as is known" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt is well known that history either repeats itself as a farce or as a tragedy.
Det är väl känt att historien upprepar sig antingen som fars eller som tragedi.
EnglishThe well-known environmental principle is: the polluter pays, not: polluters pay.
Den berömda miljöprincipen lyder: förorenaren betalar. Inte: förorenarna betalar.
EnglishData protection is a source of constant misunderstanding; we have long known that.
Uppgiftsskydd är en källa till ständiga missförstånd. Detta har vi vetat länge.
EnglishThat will not be known for certain until this matter is heard in a court of law.
Detta kan man inte att veta med säkerhet förrän frågan har prövats i domstol.
EnglishI have made this known to Mr Fischler and I am now repeating it publicly here.
Detta är vad jag har informerat Fischler om och nu upprepar jag det offentligt.
EnglishDelays in payment are mounting up and the bureaucratic obstacles are well known.
Förseningarna av betalningsbemyndiganden ackumuleras och hindren är välkända.
EnglishMore things become known to us today, and we are of course forced to take action.
I dag får vi veta mer, och detta gör naturligtvis också att vi tvingas handla.
EnglishYou may not be in agreement, but it is very difficult to say that it is not known.
Ni kanske inte håller med, men det är mycket svårt att hävda att den inte är känd.
EnglishUnder the Iranian criminal code the act known as lavat is punishable by death.
Enligt iransk strafflag straffas den gärning som går under namnet lavat med döden.
EnglishMore generally, I made my thoughts on this report known in the debate last month.
Mer allmänt uttryckte jag mina åsikter om detta betänkande i förra månadens debatt.
EnglishSince its independence in 1958, Guinea has only ever known dictatorial regimes.
Guinea har sedan sin självständighet 1958 endast fått uppleva diktatoriska regimer.
EnglishNow we even have new software in this computer, known as the Treaty of Lisbon.
Nu har vi till och med ny mjukvara i denna dator, i form av Lissabonfördraget.
EnglishIt is important that these conditions be known and implemented as soon as possible.
Det är viktigt att dessa villkor blir kända och genomförs så snart som möjligt.
EnglishIt upsets almost everyone, beginning with those known as the smaller countries.
Den gör i stort sett alla missnöjda, till att börja med de s.k. små länderna.
EnglishAn unelected get-together known as the Convention has produced a rushed document.
Vi sitter här i dag i en kammare som smyckats med generösa fanor om konstitutionen.
EnglishThe most important laws on women are those making up what is known as civil law.
De viktigaste lagarna som gäller kvinnor är de lagar som avser civilståndet.
EnglishAnd yet it is still too often known falsely for its notorious Euro-sceptics.
Ändå omges det ofta av ett falskt rykte av att bebos av notoriska euroskeptiker.
EnglishThe weakest in Zimbabwe are the first to suffer, but we have known that for years.
De svagaste i Zimbabwe är de som lider mest, men det har vi vetat i flera år.
EnglishOn the other side is a terrorist organisation whose real identity is not known.
På den andra sidan finns en terroristorganisation vars sanna identitet inte är känd.
EnglishAddiction, medical problems, social misery, abuse, all these things are well known.
Missbruk, medicinska problem, social misär, misshandel, allt detta är välkänt.

Liknande översättningar för "as is known" på svenska

known adjektiv
known verb
Swedish
as konjunktion
as adverb
Swedish
as preposition
Swedish