"as good as" - Svensk översättning

EN

"as good as" på svenska

EN

as good as {adverb}

volume_up
as good as (även: practically)
The country has a political class which is as good as useless when it comes to taking responsibility.
Landet har politiker som är praktiskt taget värdelösa när det gäller att ta ansvar.
There are, however, two elements in this concept that are as good as universal, and at the same time, as I see it, crucial.
Det finns dock två saker i detta begrepp som praktiskt taget är allmängiltiga och, enligt min åsikt, centrala.
Our concern is that we have a lot of proposals, many of them very good, but we have virtually no joined-up government in the European Union.
Vad som bekymrar oss är att vi har gott om förslag, många av dem mycket goda, men vi har praktiskt taget ingen enad ledning i Europeiska unionen.
as good as (även: almost)
That would be as good as useless and would also be completely at odds with international standards.
Detta är gott som meningslöst och strider helt mot internationella normer.
It seems to be as good as dead and if new impetus is not given quickly, it will die.
Den verkar vara gott som död och om det inte snart ges en ny impuls så kommer den också att dö.
After four or five hours, you' ll be as good as new.
Om fem timmar är ni gott som nya.

Användningsexempel för "as good as" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishBy that comparison, democracy looks very, very good in terms of economic growth.
I det ljuset framstår demokrati som väldigt, väldigt bra för ekonomisk tillväxt.
EnglishI should like to congratulate the rapporteur on a very good and thorough report.
Jag vill gratulera föredraganden till ett väldigt bra och grundligt betänkande.
EnglishCompanies have never before had a better opportunity to earn money by doing good.
Aldrig förr har företag haft bättre möjlighet att tjäna pengar på att göra gott.
EnglishAt least the Chinese have one good quality: they make no secret of their plans.
Kineserna har åtminstone en god egenskap: de gör ingen hemlighet av sina planer.
EnglishToday is a good day for 140 million mobile-telephone users in the European Union.
I dag är en bra dag för 140 miljoner mobiltelefonanvändare i Europeiska unionen.
EnglishWomen should not be given a worse deal than men without good and sound reasons.
Kvinnor bör inte få sämre förutsättningar än män utan goda och välgrundade skäl.
EnglishThat is the first good answer I have received from the Council on this subject.
Det var det första tillfredsställande svar jag fått från rådet i den här frågan.
EnglishIt is not certain that the new compromise proposal will be as good as this was.
Det är inte säkert att det nya förslaget kommer att vara lika bra som detta var.
EnglishThe Davignon group has done good preparatory work, there is no doubt about that.
Davignongruppen har presterat ett bra förarbete. Det råder det inget tvivel om.
EnglishJobs, sustaining good business and political good sense are a recipe for growth.
Arbete, livskraftiga företag och sunt politiskt förnuft är recepten för tillväxt.
EnglishIt is therefore essential for crews to be given good training in safety matters.
Därför är det viktigt att besättningarna får en bra utbildning i säkerhetsfrågor.
EnglishThe committee has reached a good compromise and we should clearly stick to that.
Utskottet fick till stånd en god kompromiss som vi beslutsamt bör stå fast vid. "
EnglishIt would be good if this positive step did not entail new administrative burdens.
Det vore bra om detta positiva steg inte medför några nya administrativa bördor.
EnglishThe European Union must set a good example by demonstrating a unified position.
Europeiska unionen måste vara en god förebild genom att inta en enad ståndpunkt.
EnglishIf a few big countries set a bad example, the situation does not look very good.
Om ett par stora länder utgör dåliga exempel ser situationen inte särskilt bra ut.
EnglishConfidence means stability and with that we can guarantee Europe a good future.
Förtroende innebär stabilitet som i sin tur leder till en bra framtid för Europa.
EnglishThe economic results are good, and there is success in the area of legislation.
De ekonomiska resultaten är goda och det sker framsteg på lagstiftningsområdet.
EnglishThe reports which we have just discussed form a good foundation for this process.
De betänkanden som vi nyss har diskuterat utgör en god grund för denna process.
EnglishThis means we want our consumers to be offered good, correctly labelled products.
Det betyder att vi vill erbjuda konsumenterna bra och korrekt märkta produkter.
EnglishWhat may be good practice in Scandinavia is not suitable in the rest of Europe.
Det som kan vara bra praxis i Skandinavien är inte lämpligt för resten av Europa.

Liknande översättningar för "as good as" på svenska

as konjunktion
as adverb
Swedish
as preposition
Swedish
good adjektiv