"as far as possible" - Svensk översättning

EN

"as far as possible" på svenska

EN

as far as possible {adverb}

volume_up
as far as possible
It is essential that landfill becomes, as far as possible, a thing of the past.
Det är ytterst viktigt att deponering av avfall, långt som möjligt, blir något förgånget.
We will orient this Budget as far as possible towards savings.
långt som möjligt kommer vi att inrikta denna budget på besparingar.
The Commission had already initially done this very difficult task, as far as possible.
Det var kommissionen som inledde denna mycket svåra uppgift och tog den långt som möjligt.

Användningsexempel för "as far as possible" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishTo my mind, these should as far as possible be European, including the Russians.
Vad mig beträffar är det möjligt med en europeisk sådan, inklusive ryssarna.
EnglishThis can be done by integrating Russia in European cooperation as far as possible.
Det kan göras genom att Ryssland integreras i Europasamarbetet så mycket som möjligt.
EnglishThe mass preventive deaths of healthy animals have to be avoided as far as possible.
De förebyggande masslakterna av friska djur måste undvikas så långt det går.
EnglishWe should support the Commission here and present a united front as far as possible.
I den bemärkelsen bör vi stödja kommissionen och även uppträda så bestämt som möjligt.
EnglishI support the case for decision-making being taken as far as possible in the regions.
Jag stöder idén att besluten i så hög grad som möjligt fattas i regionerna.
EnglishAs far as possible, the Commission will present a proposal in this regard.
När det blir möjligt kommer kommissionen att lägga fram ett förslag i denna riktning.
EnglishWe offer our collaboration in order to simplify procedures as far as possible.
Vi erbjuder er vårt samarbete för att kunna förenkla förfarandena så långt det är möjligt.
EnglishIt is obvious that industry, too, must play a part as far as possible.
Det är uppenbart att även näringslivet i största möjliga mån måste ha en roll.
EnglishIt is essential that landfill becomes, as far as possible, a thing of the past.
Det är ytterst viktigt att deponering av avfall, så långt som möjligt, blir något förgånget.
EnglishHowever, we still have a duty to limit CO2 emissions as far as possible.
Det är dock vår skyldighet att begränsa utsläppen av koldioxid så mycket som möjligt.
EnglishAs far as possible, we must separate the network and content regulation.
Vi måste i största möjliga mån hålla isär bestämmelserna för nätverken och innehållet.
EnglishAnd that as far as possible everything must be done by way of codecision.
Och att allt det så mycket som möjligt måste ske i form av medbeslutande.
EnglishIn its proposal, the Commission talks about using voluntary methods as far as possible.
För det första en systemansats där livscykeltänkandet utgör själva basen.
EnglishI have noted all her suggestions and we will act on them as far as possible.
Jag har antecknat alla hennes förslag, och vi kommer att följa dem så långt det är möjligt.
EnglishFood must also, as far as possible, be produced in accordance with ecological principles.
Livsmedel måste även produceras efter så ekologiska principer som möjligt.
EnglishQuestions of safety and liability must, as far as possible, be dealt with on a worldwide basis.
I mån av möjlighet bör säkerhets- och ansvarsfrågor skötas på en global grundval.
EnglishHowever, IACS will, of course, be applied as far as possible in these cases.
Dock så långt möjligt skall Invekos-systemet förstås tillämpas här.
EnglishAs far as possible, the debate should not be academic and theoretical.
I den mån det är möjligt, bör debatten inte vara akademisk och teoretisk.
EnglishIn its proposal, the Commission talks about using voluntary methods as far as possible.
Kommissionen talar i sitt förslag om att använda frivilliga metoder så mycket som möjligt.
EnglishAxis aims, as far as possible, to use environmentally certified transportation.
Axis strävar efter att, i största möjliga utsträckning, använda miljöcertifierade transportörer.

Synonymer (engelska) till "as far as possible":

as far as possible