"as directed" - Svensk översättning

EN

"as directed" på svenska

EN

as directed {adverb}

volume_up

Användningsexempel för "as directed" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishFunding must be directed at those areas where the boomerang effect is greatest.
Finansieringen måste inriktas på de områden där bumerangeffekten är som störst.
EnglishInformation implies a dialogue with those to whom the information is directed.
Att informera innebär att hålla en dialog med dem som informationen riktas till.
EnglishTherefore, all the attention should be directed at the public use of that money.
Därför bör all uppmärksamhet riktas mot den offentliga användningen av dessa medel.
EnglishIt can also be directed towards particular illnesses, risk factors, and treatment.
Den kan också vara inriktad på enskilda sjukdomar, riskfaktorer och behandling.
EnglishOur current work is directed at the tax base and does not touch upon the tax rate.
Vårt nuvarande arbete är inriktat på skattebasen och berör inte skattesatserna.
EnglishWith regard to Albania, the resolution is not actually directed to the Commission.
Vad beträffar Albanien är resolutionen faktiskt inte riktad till kommissionen.
EnglishMs Bellamy, who directed UNICEF after Mr Grant, was forced to resign last year.
Carol Bellamy, som efterträdde Grant som chef för Unicef, tvingades avgå förra året.
EnglishMy question to the Commission is specifically directed at Commissioner Dimas.
Min fråga till kommissionen riktar sig särskilt till kommissionsledamot Dimas.
EnglishNow again, all cannons are directed to the Council and postponement is being proposed.
Nu är alla kanoner återigen riktade mot rådet och bordläggning har föreslagits.
EnglishIt is a budget which is directed towards investment and it is an anti-crisis tool.
Det är en budget som är inriktad på investeringar, och det är ett verktyg mot krisen.
EnglishMy point is directed to you because I know the matter is of great concern to you.
Jag riktar mig till er, eftersom jag vet att frågan betyder mycket för er.
EnglishThose funds would have been better directed to assisting in the disaster relief.
Dessa medel hade kunnat användas bättre som bidrag till att lindra katastrofens följder.
EnglishAll efforts must be directed at achieving maximum openness and preventive measures.
Alla krafter måste sättas in på maximal öppenhet och förebyggande åtgärder.
EnglishThe majority - 87% - were directed to the EU, notably to Denmark, at 97%.
Större delen (87 procent) gick till EU, framför allt till Danmark (97 procent).
EnglishForeign policy is directed at solving all disputes with neighbouring countries.
Utrikespolitiken är inriktad på att lösa alla konflikter med grannländer.
EnglishThis is not directed against Elisabeth Jeggle, but against the increase in quotas.
Detta är inte riktat mot Elisabeth Jeggle, utan mot ökningen av kvoterna.
EnglishResearch is directed towards both the unit operations of mineral engineering processes.
Forskningen är inriktad mot såväl enhetsoperationer som mineraltekniska processer.
English. - (FR) I do not know if this question was directed at me.
ledamot av kommissionen. - (FR) Jag förstår inte om den här frågan var riktad till mig.
EnglishIt is directed at this material and we must take it into account in our ongoing work.
Den är riktad mot det här materialet och vi måste beakta den i det fortsatta arbetet.
EnglishThe strategy website contains a wealth of material and is directed at young people.
Strategins webbplats innehåller ett rikligt material och riktar sig till unga människor.

Liknande översättningar för "as directed" på svenska

directed verb
as konjunktion
as adverb
Swedish
as preposition
Swedish
as well adverb
as in adverb
Swedish
as below adverb
as a matter of fact adverb
as of yet
Swedish