"as a result" - Svensk översättning

EN

"as a result" på svenska

EN

as a result [exempel]

volume_up
as a result
Format the number as the result by assigning it the " Result " cell style.
Formatera talet som resultat genom att tilldela det cellformatmallen " Resultat ".
The result would be higher sickness rates and increasing costs to society.
Detta skulle ha ökade sjukskrivningstal – och stigande samhällskostnader – som resultat.
And we actually build stronger social relationships as a result.
Och vi bygger faktiskt starkare sociala förhållanden som resultat.

Användningsexempel för "as a result" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis result cannot be achieved without appropriate rules and uniform conditions.
Ett sådant resultat kan inte uppnås utan lämpliga regler och enhetliga villkor.
EnglishAs a result of the new Toys Directive, toys in the European Union will be safer.
Som en följd av det nya leksaksdirektivet kommer leksakerna i EU att bli säkrare.
English(PL) Madam President, 90% of suicides are the result of mental health problems.
(PL) Fru talman! Nittio procent av alla självmord beror på mentala hälsoproblem.
EnglishThe result, Mrs Wallström, is impossible to communicate to the ordinary citizen.
Fru Wallström! Resultatet är omöjligt att lägga fram för den vanliga medborgaren.
EnglishAs a result, the European Union’s credibility in this area has been compromised.
Som ett resultat har Europeiska unionens trovärdighet på det här området skadats.
EnglishThe public funds of many Member States have declined as a result of this crisis.
På grund av krisen har de offentliga finanserna i många medlemsstater försämrats.
EnglishIf Amendments 17 and 18 are not adopted, I will be voting against the end result.
Om ändringsförslag 17 och 18 inte antas kommer jag att rösta mot slutresultatet.
EnglishAs a result many companies in Latvia are experiencing severe cash flow hardship.
Som en följd av detta har många företag i Lettland stora problem med kassaflödet.
EnglishThe result is 30% growth, so we are not completely dissatisfied with the result.
Resultatet är 30 procents tillväxt, så vi är inte helt olyckliga över resultatet.
EnglishAs a result, I hope that the directive will be adopted and implemented very soon.
Resultat blir förhoppningsvis att vi snabbt kan anta och förverkliga direktivet.
EnglishThe result will be a yearly deduction of 1 480 tonnes for the period 2009-2011.
Följden kommer att bli en årlig minskning med 1 480 ton för perioden 2009-2011.
EnglishAs a result of these infringement procedures, the overall situation has improved.
Överträdelseförfarandena har lett till att situationen i stort har förbättrats.
EnglishThe Irish must be congratulated on this result for a host of different reasons.
Irländarna förtjänar att gratuleras till detta resultat av en mängd olika skäl.
EnglishOur European Union, as a result of its history, is multicultural and multiethnic.
Europeiska unionen är till följd av sin historia mångkulturell och multietnisk.
EnglishIt is no good simply to be dissatisfied with the result of the established system.
Det duger inte att bara vara missnöjd med resultatet av det befintliga systemet.
EnglishThe result is TRUE if the Boolean value in a cell within the cell range is TRUE.
Resultatet är SANT om någon av cellerna i området har det logiska värdet SANT.
EnglishThe result is 30 % growth, so we are not completely dissatisfied with the result.
Resultatet är 30 procents tillväxt, så vi är inte helt olyckliga över resultatet.
EnglishAs a result, the poisoned, demagogic work of the opposition did not have a chance.
Oppositionens förgiftade och demagogiska arbete hade därigenom inte någon chans.
EnglishI am sure, however, that Parliament would have supported a more ambitious result.
Jag är emellertid säker på att parlamentet hade stött ett mer ambitiöst resultat.
EnglishThe result would be the submission of a more balanced, single report to plenary.
Därefter läggs ett enda betänkande, som är mer välbalanserat, fram i kammaren.

Liknande översättningar för "as a result" på svenska

result substantiv
a artikel
as konjunktion
as adverb
Swedish
as preposition
Swedish