"as a matter of principle" - Svensk översättning

EN

"as a matter of principle" på svenska

EN

as a matter of principle [exempel]

volume_up
as a matter of principle
As a matter of principle, the Council never comments on press reports.
(DA) Rådet kommenterar av principskäl aldrig pressmeddelanden.
As a matter of principle, the Council never comments on press reports.
Rådet kommenterar av principskäl aldrig pressmeddelanden.
As a matter of principle, the Commission respects the different social models chosen by the Member States.
Av principskäl respekterar kommissionen de olika sociala modeller som medlemsstaterna har valt.

Användningsexempel för "as a matter of principle" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAs a matter of principle I am in favour of phasing out the present pension scheme.
Principiellt sett är jag positiv till att fasa ut det nuvarande pensionssystemet.
EnglishI am aware that this is a very political issue, and also a matter of principle.
Jag är medveten om att detta är en mycket politisk fråga, och även en principfråga.
EnglishThis is very much a matter of principle, and no uncertainty can be tolerated.
Detta är till stor del en principfråga och någon osäkerhet kan inte tolereras.
EnglishUnder no circumstances, as a matter of principle, can we accept this approach.
Vi kan, av princip, inte under några omständigheter, acceptera detta förfaringssätt.
EnglishOf course, we on the Left welcome the reduction in VAT rates as a matter of principle.
Inom vänstern välkomnar vi givetvis av princip de sänkta mervärdesskattesatserna.
EnglishAs a matter of principle, this is a flagrant violation of their freedom of movement.
På ett principiellt plan är detta en uppenbar kränkning av personers fria rörlighet.
EnglishAs a matter of principle, we of course endeavour to work at multilateral level.
Av princip strävar vi givetvis efter att arbeta på multilateral nivå.
EnglishThis is not so much about fraud, as it is about a matter of principle, namely transparency.
Detta handlar inte så mycket om bedrägeri som om en principsak, nämligen insyn.
EnglishWe have therefore, as a matter of principle, chosen to reject the proposal in its entirety.
Vi har därför av principiella skäl valt att förkasta förslaget i sin helhet.
EnglishFrom my point of view, I can only welcome the ideas put forward as a matter of principle.
Från min sida kan jag i princip bara välkomna de tankar som kommer till uttryck i det.
EnglishAs regards some of Parliament's means of intervention, there is a matter of principle at stake.
Vad gäller vissa av parlamentets interventionsmedel står en principfråga på spel.
EnglishAs a matter of principle, therefore, the Commission should not concern itself with it.
Rent principiellt borde kommissionen därför inte befatta sig med det.
EnglishWe should, however, qualify one key point concerning a matter of principle.
På en viktig punkt måste det dock till en principiell nyansering.
EnglishWe accordingly differ on a matter of principle that we regard as being fundamental.
Där har vi alltså en principskillnad som för oss är väsentlig.
EnglishHowever, as a matter of principle I am against the procedure of waiving immunity.
Men jag är i princip emot förfarandet att upphäva immunitet.
EnglishMadam President, I cannot support the report as a matter of principle.
Fru talman! Jag kan inte stödja betänkandet, och detta på grund av principiella överväganden.
EnglishI myself am also in favour of the open application method as a matter of principle.
Jag är också för ett öppet ansökningsförfarande som princip.
EnglishI, for one, as a matter of principle, have never flown business class when coming here from Budapest.
Jag har till exempel aldrig flugit i affärsklass när jag har åkt hit från Budapest.
EnglishFor us, the situation of national minorities is a matter of principle.
För oss är situationen för nationella minoriteter en principfråga.
EnglishTo my mind, there is a matter of principle involved in these problem areas.
För mig ligger det något principiellt i problemställningarna.