"as a function of" - Svensk översättning

EN

"as a function of" på svenska

EN

as a function of {adverb}

volume_up
as a function of
And these mutations accumulate approximately as a function of time.
Och dessa mutationer ackumulerar approximativt som en funktion av tiden.
So we could show the firing rate of that neuron as a function of the animal's location.
Så vi skulle kunna visa avfyrningsfrekvensen av den nervcellen som en funktion av var djuret befinner sig.

Användningsexempel för "as a function of" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThat is a function for the inspectors employed by the Member States themselves.
Det är en uppgift för de inspektörer som är anställda av medlemsstaterna själva.
EnglishIf Number is negative, the function returns a binary number with 10 characters.
Om Tal är negativt, returnerar funktionen ett binärt tal som består av 10 tecken.
English., J14, and activate the Function Autopilot.
Placera cellmarkören i en tom cell, t.ex. J14, och starta funktionsautopiloten.
EnglishIn two months' time the voters will be assuming their control function over us.
Om två månader är det väljarna som utnyttjar sin kontrollfunktion gentemot oss.
EnglishSpecify the column which contains the term to be used for the sort function here.
Här anger du i vilken kolumn det ord står som ska användas som sorteringsvillkor.
EnglishIf the Wildcard expression check box is marked, this function is not available.
Om rutan Platshållaruttryck är markerad är den här funktionen inte tillgänglig.
EnglishA society continually affected by violence cannot develop and function normally.
Ett samhälle som hela tiden drabbas av våld kan inte utvecklas och fungera normalt.
EnglishCan one committee with a limited number of national experts function properly?
Kan en kommitté med ett begränsat antal nationella experter fungera ordentligt?
EnglishThe review aims to provide a clear picture of the way the undertakings function.
Granskningen syftar till att skapa en tydlig bild av hur åtagandena fungerar.
EnglishReference is the cell from which the function searches for the new reference.
referens är den cell från och med vilken funktionen beräknar den nya referensen.
EnglishThe other objects between the outermost objects can be moved using this function.
De andra objekten mellan de yttre objekten kan flyttas med den här funktionen.
EnglishLet me therefore give a few examples of a system which, in my view, could function.
Låt mig därför ge några exempel på ett system som jag tror skulle kunna fungera.
EnglishThis sort of thing erodes the function of elections as a democratic instrument.
Det här är något som urholkar valets funktion som ett demokratiskt instrument.
EnglishFurthermore, no policy can truly function without cross-sectoral implementation.
Ingen politik kan fungera som den bör utan ett tvärsektoriellt genomförande.
EnglishI think Parliament has constructively fulfilled its true function of control.
Jag anser att parlamentet konstruktivt spelade sin verkliga roll av kontrollör.
EnglishEnsuring respect for this right is the very essence of the Ombudsman's function.
Att se till att denna rättighet respekteras är själva kärnan i ombudsmannens arbete.
EnglishIt also features a statistical function that informs you of the document contents.
Dessutom finns det en statistikfunktion som ger information om dokumentinnehållet.
EnglishIt is vital that this organisation starts to function as quickly as possible.
Det är mycket viktigt att denna organisation påbörjar sitt arbete snarast möjligt.
EnglishWhat is the territory of Europe; what are its function, identity and values?
Vilket är Europas territorium; vad är dess funktion, identitet och värderingar?
EnglishAnd how they're distributed really contributes to their underlying function.
Och hur de är fördelade bidrar i själva verket till deras underliggande funktion.