"as a consequence" - Svensk översättning

EN

"as a consequence" på svenska

EN

as a consequence {adverb}

volume_up
as a consequence
As a consequence of this the number of flights is visibly increasing in a dramatic way.
Som en följd av detta ökar också antalet flygrörelser på ett synnerligen dramatiskt sätt.
As a consequence, a total of 30% of the EU's product lines have seen increased tariffs.
Som en följd av detta har totalt 30 procent av EU:s produkttyper fått ökade tullar.
In that case Articles 5 to 9 shall be renumbered in consequence.2.
I så fall skall artiklarna 5–9 numreras om som en följd av detta.2.

Användningsexempel för "as a consequence" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAlso, human life appears to be of no consequence and refugees are of no concern.
Dessutom räknas människoliv tydligen inte med och flyktingar bryr man sig inte om.
EnglishParliament is becoming a voting parlour, and this is the inevitable consequence.
Detta parlament blir en röstmaskin, och detta är den oundvikliga konsekvensen.
EnglishThis debate on corporate tax base harmonisation is a consequence of such efforts.
Denna debatt om harmonisering av bolagsskattebasen är ett led i denna strävan.
EnglishThe logical consequence of this is that pollution will increase in the region.
Den logiska konsekvensen av detta är att föroreningen kommer att öka i området.
EnglishAs a consequence, expenditure on health care and pensions will soar dramatically.
Till följd av detta kommer utgifterna för sjukvård och pensioner att öka drastiskt.
EnglishHere too, this was the consequence of a drama that had involved Bremen Vulkan.
Även där handlar det om fortsättningen på ett drama som ägt rum med Bremen Vulkan.
EnglishThis would not simply be a consequence of the economic and financial crisis.
Det skulle inte bara vara en konsekvens av den ekonomiska och finansiella krisen.
EnglishAs a consequence, the Commission reserves the right to take appropriate action'.
Till följd av detta förbehåller kommissionen sig rätten att vidta lämpliga åtgärder?.
EnglishThe overall cost of climate policy to the EU would also remain low as a consequence.
Det totala priset för klimatpolitiken skulle då även förbli lågt för EU: s del.
EnglishAs a consequence, with continuing expenditure we would exceed the 20 % ceiling.
Det skulle leda till att utgifterna i fortsättningen överskrider 20 procentsgränsen.
EnglishAs a consequence, it has not been possible to achieve the desired regulatory aims.
Detta har lett till man inte har lyckats nå de önskade målen med regleringen.
EnglishBut follow through one consequence of what would actually happen if they did join.
Men tänk igenom en konsekvens av vad som faktiskt skulle hända om de blev medlemmar.
EnglishThe overall cost of climate policy to the EU would also remain low as a consequence.
Det totala priset för klimatpolitiken skulle då även förbli lågt för EU:s del.
EnglishAs a consequence, the Commission reserves the right to take appropriate action '.
Till följd av detta förbehåller kommissionen sig rätten att vidta lämpliga åtgärder?.
EnglishThat is probably a consequence of irresolute policy and too much bureaucracy.
Detta är troligen en följd av en obeslutsam politik och för mycket byråkrati.
EnglishPrevention, preparedness and consequence management of terrorism (2007-2013) (vote)
Terrorism - förebyggande, beredskap och konsekvenshantering (2007-2013) (omröstning)
EnglishThis is going to change as a consequence of the reform we are putting forward now.
Detta kommer att förändras som en konsekvens av de reformer vi nu föreslår.
EnglishIt is a consequence of a more profound question which we must discuss with Turkey.
Det är följden av en fråga av mer allvarlig natur som vi måste diskutera med Turkiet.
EnglishThe latest consequence of that is that we now have Barcelona, 11 September, and water.
De senaste konsekvenserna är alltså nu Barcelona, den 11 september och vattnet.
EnglishIt is rather a consequence of insufficient education and lack of experience.
Det vi ser är snarare resultatet av otillräcklig utbildning och brist på erfarenhet.

Liknande översättningar för "as a consequence" på svenska

consequence substantiv
a artikel
as konjunktion