"artistic creation" - Svensk översättning

EN

"artistic creation" på svenska

EN

artistic creation {substantiv}

volume_up
1. konst
artistic creation
It is also very important to establish a close link between artistic creation and schools and universities.
Det är också mycket viktigt att etablera en nära förbindelse mellan konstnärligt skapande och skolor och universitet.
It is vital for future generations to receive from Europe full support in the areas of cultural learning, further education and artistic creation.
Kommande generationer måste få fullt stöd från EU när det gäller inlärning på kulturområdet, vidareutbildning och konstnärligt skapande.
We must find solutions that make artistic creation attractive within the European Union and, at the same time, secure a playing field in international competition.
Vi måste hitta lösningar som gör konstnärligt skapande attraktivt i EU och samtidigt säkra en plats i den internationella konkurrensen.

Användningsexempel för "artistic creation" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishTo do that, we must - like it or not - assist artistic creation.
För att uppnå det måste man - vare sig man vill det eller inte - stödja skapandet.
Englishartistic and literary creation, including in the audiovisual sector.
konstnärligt och litterärt skapande, även inom den audiovisuella sektorn.
EnglishTo assist artistic creation, we must support copyright rather than criticise and attack it.
Och för att stödja skapandet måste man stödja upphovsrätten och inte kritisera och angripa den.
EnglishBut we must also aid artistic creation in Europe.
Men vi måste också stödja det konstnärliga skapandet i Europa.
EnglishIt is also very important to establish a close link between artistic creation and schools and universities.
Det är också mycket viktigt att etablera en nära förbindelse mellan konstnärligt skapande och skolor och universitet.
EnglishEurope, as the area of artistic creation and culture par excellence, must show third countries the right way forward.
Europa, med sin ledande ställning inom skapande verksamhet och kultur, måste anvisa rätt väg för tredje land.
EnglishThe resale right for the benefit of the author is an important mechanism for supporting artistic creation and artists.
Upphovsmannens rätt till ersättning vid vidareförsäljning utgör en viktig mekanism för stöd åt det konstnärliga skapandet och åt upphovsmännen.
EnglishIt is vital for future generations to receive from Europe full support in the areas of cultural learning, further education and artistic creation.
Kommande generationer måste få fullt stöd från EU när det gäller inlärning på kulturområdet, vidareutbildning och konstnärligt skapande.
EnglishWe believe it must aspire to strengthen artistic creation, which is and always has been one of the identifying marks of European culture.
Vi anser att man bör sträva efter att förstärka det konstnärliga skapande som har utgjort och som utgör ett av kännetecknen för den europeiska kulturen.
EnglishWe must find solutions that make artistic creation attractive within the European Union and, at the same time, secure a playing field in international competition.
Vi måste hitta lösningar som gör konstnärligt skapande attraktivt i EU och samtidigt säkra en plats i den internationella konkurrensen.
EnglishIn addition to these economic imperatives, it is indispensable to protect and promote artistic creation because it represents the identity of European culture.
Utöver dessa krav av ekonomisk karaktär är det nödvändigt att skydda och främja det konstnärliga skapandet, som utgör den europeiska kulturens identitet.
EnglishThe EU should also support and encourage artistic creation, as well as the mobility of culture professionals, so that it becomes increasingly universal and globalising.
EU borde också stödja och uppmuntra både konstnärligt skapande och kulturarbetares rörlighet så att skapandet blir alltmer universellt och globaliserande.
EnglishAn ongoing coordinated policy supporting and promoting artistic creation and education may be the missing factor needed by European society to make the leap into the 21st century.
En samordnad och kontinuerlig politik till stöd för och gynnande av skapande och konstnärlig utbildning kan vara det som behövs för att det europeiska samhället skall ta ett kliv in i 2000-talet.
EnglishSimilarly, the European Union will have to establish support measures for SMEs and independent enterprises, which play an important role in the area of artistic creation and production.
Europeiska unionen bör på samma sätt vidta stödåtgärder för små och medelstora företag och egenföretagare, vilka spelar en viktig roll när det gäller konstnärligt skapande och konstnärlig produktion.

Synonymer (engelska) till "artistic creation":

artistic creation

Liknande översättningar för "artistic creation" på svenska

artistic adjektiv
creation substantiv
deliberate creation substantiv
pair creation substantiv
job creation substantiv