EN

artistic {adjektiv}

volume_up
artistic (även: artsy)
Musikalisk gestaltning, konstnärlig master
After the bachelor's degree, you can deepen your knowledge by study for an artistic master's degree.
Efter kandidatexamen kan du fördjupa dina kunskaper genom att läsa till en en konstnärlig masterexamen.
After the bachelor's degree, you can deepen your knowledge by study for an artistic master's degree.
Efter kandidatexamen kan du fördjupa dina kunskaper genom att läsa till en konstnärlig masterexamen i Musikalisk gestaltning.
artistic (även: arty)
I am not disputing their talent or artistic quality, just...
Frågan om talang och artistisk kvalitet ifrågasätts inte. Jag bara...
However, Mr Schüssel, Mr President-in-Office of the Council, from an artistic point of view your Presidency has been a complete success.
Ur artistisk synvinkel har ert ordförandeskap varit en fullkomlig succé.
Madam President, the problem is that the event has been announced and Parliament does not appear on the poster, to put it in artistic and bullfighting terms.
Problemet är att en kallelse har utgått och att parlamentets namn inte ens står med på affischen, för att uttrycka det hela i konstnärs- och tjurfäktningstermer.

Användningsexempel för "artistic" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishGreater and more specific attention must undoubtedly be focused on artistic studies.
Konstutbildningen måste utan tvivel ägnas större och mer specifik uppmärksamhet.
EnglishAi Weiwei is an heir to China's magnificent and ancient artistic traditions.
Ai Weiwei är arvtagare till Kinas magnifika och uråldriga konsttraditioner.
EnglishArtistic trades are part of our heritage and this knowledge needs to be passed on.
Konstnärliga yrken är en del av vårt kulturarv och denna kunskap måste vidarebefordras.
EnglishThe operators expressed reservations concerning retaining priorities by artistic domain.
Dessa visade sig gälla vidmakthållandet av prioriteringar per konstnärligt område.
EnglishWith those words Pablo Picasso described the problems associated with artistic training.
Med dessa ord beskrev Pablo Picasso de problem som är förenade med konstutbildning.
Englishearmarking 1 % of the gross budget for artistic and cultural works
avsättande av 1 procent av den gemensamma budgeten till konst- och kulturprojekt,
EnglishAround 40% of our artistic output in Europe is affected by orphanhood.
Omkring 40 procent av vår konstnärliga produktion i Europa är påverkade av anonymitet.
Englishearmarking 1% of the gross budget for artistic and cultural works
avsättande av 1 procent av den gemensamma budgeten till konst- och kulturprojekt,
EnglishTo do that, we must - like it or not - assist artistic creation.
För att uppnå det måste man - vare sig man vill det eller inte - stödja skapandet.
Englishartistic and literary creation, including in the audiovisual sector.
konstnärligt och litterärt skapande, även inom den audiovisuella sektorn.
EnglishIt is true that artistic subjects are taught in schools throughout Europe.
skriftlig. - (PL) Det är sant att undervisning ges i konstnärliga ämnen i alla skolor i Europa.
EnglishIt is about artists' entitlement to copyright or to protection for their artistic products.
Det handlar om konstnärers rätt till upphovsrätt, till skydd för sina konstnärliga produkter.
EnglishIt is about artists ' entitlement to copyright or to protection for their artistic products.
Det handlar om konstnärers rätt till upphovsrätt, till skydd för sina konstnärliga produkter.
EnglishTo assist artistic creation, we must support copyright rather than criticise and attack it.
Och för att stödja skapandet måste man stödja upphovsrätten och inte kritisera och angripa den.
EnglishIt is also true of the field of artistic and literary property.
Det gäller också området för konstnärliga och litterära rättigheter.
EnglishPerformance is comparable to an elite athlete and then there is also the artistic expression.
Prestationen kan jämföras med en elitidrottares och då tillkommer även det konstnärliga uttrycket.
EnglishI am not disputing their talent or artistic quality, just...
Frågan om talang och artistisk kvalitet ifrågasätts inte. Jag bara...
EnglishHowever, I believe that political pressure should never be allowed to interfere with artistic decisions.
Jag anser dock inte att politisk påverkan ska störa konstnärliga beslut.
EnglishI welcome the report by Mrs Badia i Cutchet on artistic studies in the European Union.
skriftlig. - (IT) Jag välkomnar Maria Badia i Cutchets betänkande om konststudier inom Europeiska unionen.
EnglishAnd it's all about this question, in a very artistic and indirect kind of way.
Ja, det är en fantastisk film om ni inte sett den.

"artistic genius" på svenska

artistic genius
Swedish
  • konstnärligt geni
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"artistic gymnastics" på svenska

artistic gymnastics
Swedish
  • konstnärlig gymnastik
Mera chevron_right

Synonymer (engelska) till "artistic":

artistic
artist
artistic creation