"artisanal" - Svensk översättning

EN

"artisanal" på svenska

volume_up
artisan {substantiv}
EN

artisanal {adjektiv}

volume_up
The essentially artisanal character of our fleet and our fishermen is therefore obvious.
Den i allt väsentligt småskaliga prägeln på vår flotta och våra fiskare är därför uppenbar.
The European fleet – which is an artisanal fleet, as the statistical data show – consists primarily of vessels lighter than 10 tonnes.
Den europeiska flottan – som statistiskt sett bland annat är en småskalig flotta – består i huvudsak av fartyg på mindre än tio ton.
Let us not forget that 80 % of fishing in the Mediterranean is of an artisanal nature, so why should we always favour the remaining 20 %?
Vi får inte glömma att 80 procent av fisket i Medelhavet är av småskalig karaktär, så varför skall vi alltid gynna de återstående 20 procenten?
We are pleased that the issues of artisanal and local production of traditional products have been taken into account in the common position.
Vi gläder oss åt att hänsyn har tagits till frågorna om hantverksmässig och lokal produktion i den gemensamma ståndpunkten.

Användningsexempel för "artisanal" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe cannot treat large slaughterhouses like artisanal small businesses.
Vi kan inte behandla stora slakterier och små traditionella företag på samma sätt.
EnglishIn the Mediterranean, the artisanal coastal fishery now benefits from a derogation.
I Medelhavet kan det småskaliga kustfisket idag utnyttja ett undantag.
EnglishThe essentially artisanal character of our fleet and our fishermen is therefore obvious.
Den i allt väsentligt småskaliga prägeln på vår flotta och våra fiskare är därför uppenbar.
EnglishThey are destroying any hope, any prospect for the local artisanal fishermen.
De förstör allt hopp och alla utsikter för de lokala fiskarna.
EnglishI consider this arrangement especially suitable for artisanal small businesses.
Ett sådant arrangemang är särskilt lämpligt för småföretag som använder sig av traditionella metoder.
EnglishThis is a proposal which is strongly supported by the artisanal fishermen in Senegal.
Detta är ett förslag som starkt stöds av de fiskare som bedriver hantverksmässigt fiske i Senegal.
EnglishI consider this arrangement especially suitable for artisanal small businesses.
Den officiella veterinären är avgörande i det föreslagna systemet om offentlig kontroll av köttproduktion.
EnglishThe creation of the concept of ‘artisanal small business’ is also a positive step in this regard.
Inrättandet av begreppet ”hantverksmässiga småföretag” är också ett positivt steg i detta avseende.
EnglishA programme for supporting small-scale, artisanal coastal fisheries;
Ett program för att stödja det småskaliga kustfisket;
EnglishIt deals with artisanal fisheries and historic rights.
Det rör sig om småskaligt fiske och historiska rättigheter.
EnglishIt states that this plan shall be implemented taking account of artisanal fisheries and historic rights.
I detta ändringsförslag anges att planen ska genomföras med beaktande av småskaligt fiske och historiska rättigheter
EnglishA new definition of artisanal small businesses, however, as proposed in the amendment, is not considered necessary.
En ny definition av gruppen småföretag, som föreslås i ändringsförslaget, anses emellertid inte nödvändig.
EnglishTheir artisanal products must be exempted.
Deras hantverksmässiga produkter måste undantas.
EnglishDirect selling by farmers cannot be subject to the rules of this regulation, nor can local and artisanal products.
Lantbrukares direktförsäljning kan inte omfattas av den här förordningen, inte heller lokala och småskaliga produkter.
EnglishCoastal and artisanal fishing ideally operate in a specified fishing area, with industrial fishing in another.
Det bästa vore om kustfisken och icke-industriella fisken bedrivs i ett specifikt fiskeområde och industrifiske i ett annat.
EnglishI also endorse the special treatment accorded to ‘artisanal small businesses’ producing exclusively for a limited local market.
Jag stöder även särbehandling av ”hantverksmässiga småföretag” vars produktion uteslutande är avsedd för en begränsad lokal marknad.
EnglishThese derogations were granted for artisanal fleets and for some seasonal fleets because their impact on catches is insignificant.
Dessa undantag beviljades för icke-industriella flottor och en del säsongsflottor eftersom deras inverkan på fångsterna är obetydlig.
EnglishWe are pleased that the issues of artisanal and local production of traditional products have been taken into account in the common position.
Vi gläder oss åt att hänsyn har tagits till frågorna om hantverksmässig och lokal produktion i den gemensamma ståndpunkten.
EnglishThe European fleet – which is an artisanal fleet, as the statistical data show – consists primarily of vessels lighter than 10 tonnes.
Den europeiska flottan – som statistiskt sett bland annat är en småskalig flotta – består i huvudsak av fartyg på mindre än tio ton.
EnglishThe fishing zones for Community ships have been reduced and coastal zones have been reserved for the local artisanal fleet.
Fiskezonerna har begränsats för fiskebåtar från gemenskapen, och kustzonerna har reserverats för den lokala flottan som har fisket som hantverk.

Synonymer (engelska) till "artisan":

artisan