EN

artificial {adjektiv}

volume_up
1. allmänt
artificial (även: artifical)
The distinction between legal and forced prostitution is an artificial distinction.
– Distinktionen mellan laglig prostitution och tvångsprostitution är artificiell.
It has created production conditions of an extreme, stressful and artificial nature.
Den har skapat produktionsförhållanden av extrem, pressande och artificiell natur.
   The distinction between legal and forced prostitution is an artificial distinction.
   – Distinktionen mellan laglig prostitution och tvångsprostitution är artificiell.
An artificial product of that kind does not deserve financial support from the EU.
En sådan konstgjord produkt förtjänar inget finansiellt stöd från EU.
It survives at national level, even without artificial precautions on the part of the EU.
Den överlever på nationell nivå, också utan konstgjord andning från EU:s sida.
Artificial viability will not serve this area of EU fisheries policy well in the long term either.
Inte heller denna del av EU-fisket är behjälpt av konstgjord andning på lång sikt.
In reality this situation, inspired by geopolitical relationships, was an artificial one.
Den av de geopolitiska situationen pålagda situationen var i realiteten onaturlig.
A kind of artificial distribution of tasks has taken place between the European Union and the United States.
Det har bildats en sorts onaturlig uppgiftsfördelning mellan Europeiska unionen och Förenta staterna.
2. "affected"
artificial

Användningsexempel för "artificial" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishCommemoration of the Holodomor, the artificial famine in Ukraine (1932-1933) (
Minnesdagen för Holodomor, den framtvingade hungersnöden i Ukraina (1932-1933) (
EnglishThese practices encourage artificial movements of companies, capital and persons.
Skattekonkurrens gynnar konstlad förflyttning av bolag, kapital och människor.
EnglishThe distinction between legal and forced prostitution is an artificial distinction.
– Distinktionen mellan laglig prostitution och tvångsprostitution är artificiell.
EnglishOver-regulation creates artificial jobs, which are not economically justified.
Överreglering skapar konstlade arbetstillfällen som inte är ekonomiskt berättigade.
EnglishCommemoration of the Holodomor, the Ukraine artificial famine (1932-1933) (debate)
Till minne av holodomor, den stora hungersnöden i Ukraina 1932-1933 (debatt)
EnglishIt has created production conditions of an extreme, stressful and artificial nature.
Den har skapat produktionsförhållanden av extrem, pressande och artificiell natur.
EnglishTheir accession marks the end of the artificial division of our continent.
Deras anslutning markerar slutet på den konstgjorda delningen av vår kontinent.
EnglishIt is not Europe' s business to regulate this, so no artificial protection.
Det får inte Europa vilja bestämma, det vill säga inget konstgjort skyddande.
EnglishWe must not attempt to impose an artificial male-female relationship by force.
Vi får inte försöka införa ett konstlat förhållande mellan kvinnor och män under tvång.
EnglishIt is not Europe's business to regulate this, so no artificial protection.
Det får inte Europa vilja bestämma, det vill säga inget konstgjort skyddande.
EnglishYou cannot take your account number with you and I think these are artificial barriers.
Det finns ingen nummerportabilitet, och enligt mig är det konstgjorda gränser.
EnglishThe link between the subsidy mechanism and the WTO procedure is totally artificial.
Länken mellan stödmekanismen och WTO-förfarandet är fullständigt konstlad.
English   The distinction between legal and forced prostitution is an artificial distinction.
   – Distinktionen mellan laglig prostitution och tvångsprostitution är artificiell.
EnglishIt also generates a sense of unity and does away with artificial divisions.
Den skapar också en känsla av enhet och gör slut på konstlade uppdelningar.
EnglishWater and artificial proteins are injected, as if meat were not protein in itself.
Man plockar in vatten och konstiga proteiner, som om kött inte vore protein i sig själv.
EnglishIt survives at national level, even without artificial precautions on the part of the EU.
Den överlever på nationell nivå, också utan konstgjord andning från EU:s sida.
EnglishThere never really was a 'western Balkans', and it is a totally artificial concept.
Västbalkan har aldrig existerat, det är definitivt ett påhittat begrepp.
EnglishIt's an artificial ecosystem designed to simulate Corky's natural habitat.
Det är ett konstgjort ekosystem byggt för att likna Corkys naturliga miljö.
EnglishIn reality this situation, inspired by geopolitical relationships, was an artificial one.
Den av de geopolitiska situationen pålagda situationen var i realiteten onaturlig.
EnglishAn artificial barrier is being created that represents a serious threat to peace.
Ett konstgjort hinder skapas som utgör ett allvarligt hot mot freden.

"artificial grass" på svenska

volume_up
artificial grass
Swedish
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"artificial gravity" på svenska

volume_up
artificial gravity
Swedish
Mera chevron_right

"artificial additives" på svenska

volume_up
artificial additives
Swedish
Mera chevron_right

Synonymer (engelska) till "artificial":

artificial
artificially
artificial insemination
English