"article code" - Svensk översättning

EN

"article code" på svenska

EN

article code {substantiv}

volume_up
article code

Användningsexempel för "article code" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishArticle 7 of the code commits Member States to prevent exports being diverted to undesirable end users.
I artikel 7 i koden åläggs medlemsstaterna att förhindra att exportsändningar sänds vidare till icke önskvärda slutanvändare.
EnglishTo see examples of how to track objects using Event Tracking, please refer to the article in our Google Code site.
Om du vill se exempel på hur du spårar objekt med händelsespårning läser du följande artikel på vår webbplats om Google-kod.
EnglishIt is therefore justifiable to ask ourselves what the European Commission is doing to urge Turkey to remove this article from its penal code.
Det är därför motiverat att undra vad Europeiska kommissionen gör för att uppmana Turkiet att ta bort denna paragraf från brottsbalken.
EnglishAntidemocratic rulings are still present in the legislation - for example, Article 155 of the penal code and Article 8 of the so-called Anti-terrorist Law.
Antidemokratiska rester finns kvar i lagstiftningen: jag tänker på paragraf 155 i strafflagen och paragraf 8 i den så kallade antiterrorismlagen.
EnglishThe report calls for Parliament to consider drawing up a legislative initiative report on the basis of this model code under Article 192 and Rule 59.
I betänkandet uppmanas parlamentet överväga att utarbeta ett initiativbetänkande om lagstiftning enligt artikel 192 och artikel 59 med denna modellkodex som grund.
EnglishThis amendment requests the Hungarian government remove the provisions of the Penal Code, specifically Article 199, which discriminates against homosexual men and women.
Där ber man den ungerska regeringen att upphäva de bestämmelser i strafflagen, nämligen paragraf 199, som diskriminerar homosexuella män och kvinnor.
English(FR) Mr President, pursuant to Article 1 of the code of honour of the European Parliament, on behalf of my group I should like to thank you for the sittings you have chaired.
(FR) Herr talman! I enlighet med artikel 1 i Europaparlamentets hederskodex vill jag och min grupp tacka er för alla sammanträden som ni varit ordförande för.
EnglishThe Penal Code: Article 301 has already been mentioned, that is quite clear.
Omedelbara reformer krävs speciellt på följande områden och några har vi redan nämnt: brottsbalken där artikel 301 redan har tagits upp, det är helt klart.

Liknande översättningar för "article code" på svenska

code substantiv
article substantiv