EN article
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

article (även: commodity)
volume_up
vara {utr.}
Article 5 of the Constitution of the Portuguese Republic could not be clearer.
Artikel 5 i konstitutionen för republiken Portugal kunde inte vara tydligare.
Is it to be Article 215 or Article 75 of the Treaty on the Functioning of the European Union?
Ska det vara artikel 215 eller artikel 75 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt?
The reference values referred to in Article III-184(2) of the Constitution are:
De referensvärden som avses i artikel III-184.2 i konstitutionen skall vara
article (även: bit, bite, component, concern)
volume_up
del {utr.}
For us, the preservation of Article 3 is an essential part of this reform.
Bevarandet av artikel 3 är för oss en grundläggande del av denna reform.
Some of us agree that Article 179 is not the basis we are looking for.
En del av oss är överens om att artikel 179 inte är den grund vi söker.
That will form part of the performance audit under Article 318 of the Treaty of Lisbon.
Det kommer att utgöra en del av resultatgranskningen enligt artikel 318 i Lissabonfördraget.
article (även: dot, item, point, topic)
volume_up
punkt {utr.}
Point 32 states, 'Article 17 shall be replaced by the text of Article 12.'
I punkt 32 står följande: ”En artikel 16d med samma lydelse som artikel 12 ska införas”.
Therefore a reference to that effect must be made in the fourth paragraph of Article 5.
Därför måste en hänvisning med den innebörden införas i punkt 4 under artikel 5.
Naturally I am referring to the new paragraph 1 of Article 33 of the Regulation.
Jag syftar naturligtvis på den nya punkt 1 i artikel 33 i förordningen.
article (även: affair, asset, case, cause)
volume_up
sak {utr.}
Another point concerning Article 7(1) is veterinary use.
En annan sak i samband med artikel 7.1 gäller användningen för djur.
Firstly, because an objective approach in a specific matter should involve the use of Article 100a, not Article 235.
För det första för att en saklig argumentation i en konkret sak bör medföra användandet av artikel 100a och inte artikel 235.
We preferred the Commission’ s proposal, which did not eliminate the legal basis of international trade policy, Article 133.
Oavsett vad vi tycker om det är avfall en handelsvara, och det är så vi måste se på saken.
article (även: contribution, entry, insert, insertion)
volume_up
inlägg {neut.}
Display plain text messages and articles with
Visa oformaterade e-brev och inlägg med teckensnitt med
Click here to remove all expired articles
Klicka här för att ta bort alla förfallna inlägg
Hittade ld inlägg att hämta.
article (även: block, guard, item, office)
volume_up
post {utr.}
It has been reported in articles in the Swedish media that the consultancy firm has among other things proposed the following:
Dessutom ska reglerna för hur ofta post ska utdelas inskränkas till minst en dag per vecka, inte fem dagar i veckan, vilket nu är fallet.
In Article 17, the Commission insisted that company information should be published only on the Internet and that notifications should be sent out only by email.
I artikel 17 insisterade kommissionen på att företagsinformation endast skulle publiceras på Internet och att anmälningar endast skulle sändas med e-post.
article (även: batch, body, branch, department)
This article has not been respected once; nor indeed have the other articles in Title 5.
Inte en enda gång har denna artikel iakttagits, vilket för övrigt även gäller övriga artiklar under avdelning 5.
A European law may amend the provisions of the Statute, with the exception of Title I and Article 64.
Genom europeiska lagar får bestämmelserna i stadgan ändras med undantag av avdelning I och artikel 64 i denna.
Article 130u of Title XVII obliges the EU to ensure coherence between development policies pursued and the fishing agreements.
Artikel 130u i avdelning XVII förbinder EU att säkerställa sammanhållningen mellan eftersträvade utvecklingspolitiken och fiskeriavtalen.
article (även: episode, part, passage, section)
volume_up
avsnitt {neut.}
To justify this requirement, the panel refers to Article 16(4) of the Marrakesh agreement under which the WTO was set up.
Denna förpliktelse motiveras av panelen uttryckligen med en hänvisning till artikel 16, avsnitt 4 i Marrakeschavtalet för att grunda WHO.
I will conclude by saying that Article 149, which refers to education and youth, for the first time also includes a section on sport.
Jag tänker avsluta med att säga att artikel 149, som handlar om utbildning och ungdom, för första gången också innehåller ett avsnitt om idrott.
Every clause, every article of the Brok report is based on that Treaty already having justiciability, which of course it does not.
Varje avsnitt och varje stycke i Elmar Broks betänkande utgår från att fördraget redan har laga kraft, vilket det naturligtvis inte har.
article (även: clause, section)
This was the article which had been used to condemn his father.
Det är samma paragraf som användes för att döma hans far.
It is unacceptable that articles like Article 157 should still be in force in the Bulgarian legal code.
Det är oacceptabelt att det i den bulgariska strafflagen fortfarande förekommer sådana texter som den i paragraf 157.
The call for the revision of Article 301 of the Turkish Penal Code is being considered by the Turkish side.
Kravet på att paragraf 301 i den turkiska strafflagen ska ändras övervägs av den turkiska sidan.
article (även: composition, essay, paper)
The first essay focusing on silence Eva Alerby presented at an international conference in 2002 and the first scientific article published in 2003.
Första uppsatsen med fokus på tystnad presenterade Eva Alerby vid en internationell konferens 2002 och den första vetenskapliga artikeln publicerades 2003.
article
article
article

2. "essay or document"

article (även: commodity, feature, subsection)
Article 286 of the EC Treaty is now replaced by Article I-51 of the Constitution.
Artikel 286 i EG-Fördraget ersätts nu av artikel I-51 i konstitutionen.
Article 95 is just as appropriate a legal base for the regulation as Article 308.
För förordningen kan man som rättslig grund lika väl åberopa artikel 95 som artikel 308.
Or the more operational Article 209A which now will become Article 280.
Eller den mer funktionsdugliga artikel 209a, som nu kommer att bli artikel 280.

3. grammatik

article
Article 286 of the EC Treaty is now replaced by Article I-51 of the Constitution.
Artikel 286 i EG-Fördraget ersätts nu av artikel I-51 i konstitutionen.
Article 95 is just as appropriate a legal base for the regulation as Article 308.
För förordningen kan man som rättslig grund lika väl åberopa artikel 95 som artikel 308.
Or the more operational Article 209A which now will become Article 280.
Eller den mer funktionsdugliga artikel 209a, som nu kommer att bli artikel 280.

Synonymer (engelska) till "article":

article
English

Användningsexempel för "article" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThis Article is in line with the Protocol on Asylum annexed to the Constitution.
Artikeln överensstämmer med det protokoll om asyl som fogats till konstitutionen.
EnglishThat is when you think you know the source of that article and that information.
Det är när ni anser er känna till källan bakom artikeln eller informationen.
EnglishIts first Article proclaimed the principle of self-determination of peoples.
I den första artikeln fastslogs principen om folkens rätt till självbestämmande.
EnglishThe article refers to the importance of political parties at European level.
I artikeln hänvisas det till betydelsen av politiska partier på europeisk nivå.
EnglishThis article applies to Google Chrome on Windows, Mac, Linux, and Chrome OS.
Den här artikeln gäller Google Chrome i Windows, på Mac, i Linux och i Chrome OS.
EnglishThe title of the article speaks for itself: 'Third run-up to a referendum in Cuba'.
Artikelrubriken talar för sig själv: ”Tredje upptakten för folkomröstning i Kuba”.
EnglishThe citizenship programme is also based on the cultural Article 151 of the Treaty.
Medborgarskapsprogrammet grundar sig också på kulturartikel 151 i fördraget.
EnglishAmendment No 2 reinstates the original article from the Commission's proposal.
Ändringsförslag 2 återinsätter den ursprungliga artikeln från kommissionens förslag.
EnglishThat is the title of a press article I found when researching the subject.
Det är rubriken på en tidningsartikel jag hittade när jag satte mig in i ämnet.
EnglishThe committee decided by a large majority that it would take this article as a basis.
Utskottet har med stor majoritet beslutat att vi skall anta artikeln som underlag.
EnglishThe article is called "The influence of DLC Coating on EHL friction coefficient".
Artikeln heter ”The influence of DLC Coating on EHL friction coefficient”.
EnglishThis article applies to Google Chrome on Windows, Mac, Linux, and Chrome OS.
Den här artikeln gäller Google Chrome i Windows, Linux, Chrome OS och på Mac.
EnglishPrice comparison can be read directly from the price label on the article itself.
Jämförelsen han kan vilja göra syns direkt på etiketten med artikelns försäljningspris.
EnglishWhat is described in the paper from the Article 29 Group is certainly alarming.
Det man kan utläsa av dokumentet från 29-gruppen är verkligen skrämmande.
EnglishEva Alerbys latest publication is the article "What is it that you hear in the silence?"
Eva Alerbys senaste publikationen är artikeln ”Vad är det som hörs i tystnaden?”
EnglishIn the Article there is a mention only of a requirement for between 60 % and 80 %.
I artikeln talar man bara om en subventionering på nivån 60 % resp. 80 %.
EnglishGiven the way the article is formulated I do not believe this can be the case.
Med hänsyn till artikelns lydelse är detta enligt min åsikt inte möjligt.
EnglishThe term has to be incorporated in all versions of the original Article 12.
Motsvarande begrepp måste användas i alla versioner av den ursprungliga artikeln 12.
EnglishShe was no longer certain; she told us that she would not have written that article today.
Hon var inte längre säker. Hon sa att hon inte skulle ha skrivit artikeln i dag.
EnglishThis article applies to Google Chrome on Windows, Mac, Linux, and Chrome OS.
Den här artikeln gäller Google Chrome i Windows, Mac, Linux och Chrome-operativsystem.