"art work" - Svensk översättning

EN

"art work" på svenska

volume_up
art work {substantiv}
EN

art work {substantiv}

volume_up
art work

Användningsexempel för "art work" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishMr President, a treaty is not really a work of art, a legal work, which only exists to be admired.
Ett fördrag är i själva verket inget konstverk eller lagstiftningsarbete, som bara existerar för att beundras.
EnglishNot exactly a work of art, but I forgive you.
Inget konstverk precis, men jag förlåter dig.
EnglishThe European Commission's proposal for an artist's percentage on the sale of a work of art is ill-thought-out.
Europeiska kommissionens förslag till en procentsats till konstnären vid försäljning av ett konstverk är illa genomtänkt.
EnglishWhat makes one a work of art?
EnglishAs regards the danger of a transfer of art work sales to countries which do not recognize this right, it does not appear to be very acute.
Beträffande faran med att försäljningen av konstföremål flyttas till länder som inte erkänner denna rätt, verkar den inte särskilt stor.
EnglishNot when they are in here, but when they are out there, they form part of a total artwork called the Council – and what a total work of art that is!
Inte när de är här, men när de är därute utgör de en del av ett allkonstverk som kallas rådet – och vilket allkonstverk det är!
EnglishFrench law in this connection is very strict and treats this building as a work of art, over which the architects have intellectual property rights.
I detta avseende är fransk lag mycket sträng, enligt den är byggnaden ett konstverk till vilket arkitekterna har immateriell äganderätt.
EnglishNot everything, not every service can be compared to a work of art, but the products of the mind cannot be confused with mere execution.
Det är inte allt, inte vilken prestation som helst, som kan jämföras med ett konstverk, men hjärnans produkter får inte blandas ihop med ren tillverkning.
EnglishIn addition to the red tape which is involved in keeping track of the different sales and purchases of a work of art, exceptions complicate the matter even further.
Vid sidan av det administrativa krångel som det innebär att dokumentera ett konstverks ägarbyten, blir saken än mer invecklad av alla undantag.
EnglishFor example, a literary work, or even a work of art or music is, first and foremost, an essential manifestation of the talent of the artist and a social response.
Exempelvis är ett litterärt verk, eller även ett konst- eller musikverk, först och främst en viktig manifestation av konstnärens talang och ett socialt svar.
EnglishThis means that, after authors of works of art have sold their work, they are entitled to part of the resale price each time that their work is resold.
Detta innebär att upphovsmannen till ett konstverk, efter att denne har sålt konstverket, har rätt till en del av vidareförsäljningspriset varje gång konstverket säljs vidare.
Englishto carry out a study into the opportunities for bringing principles more closely into line at Community level governing the tax treatment of works of art and artistic work;
att genomföra en studie om möjligheterna att på gemenskapsnivå harmonisera principerna för hur konstverk och konstnärligt arbete skall behandlas skattemässigt,
EnglishWe are concerned here with the difference between the English term 'copyright' and the Dutch word 'auteursrecht' , for what is at issue here is the sale of a work of art.
Det rör sig här om skillnaden mellan det engelska ordet copyright och det nederländska ordet för upphovsrätt. Här handlar det nämligen om försäljningen av ett konstverk.
EnglishI have heard the news that with the Czech presidency's support, something supposed to be a work of art has been put up in Brussels, which depicts my country, Bulgaria, as a toilet.
Jag har hört att någonting som ska föreställa ett konstverk och där mitt land, Bulgarien, avbildas som en toalett, har satts upp i Bryssel med det tjeckiska ordförandeskapets stöd.
EnglishBut the existing research shows that the resale right has effect firstly on sales in the country of sale when the work of art in question has a sale price of at least 50, 000 ECUs.
Men tillgängliga undersökningar visar, att följerätten först får inverkan på försäljning i försäljningslandet, när det ifrågavarande konstverket har ett försäljningspris på minst 50 000 ecu.
EnglishThe galleries, which play a crucial part in promoting young artists, are anxious and also oppose the right of resale, since it has to be applied even if a work of art is sold at a loss.
De gallerier som på ett avgörande sätt bidragit till att främja unga konstnärer är oroade och avvisar också följerätten, eftersom denna skall gälla även när ett konstverk säljs med förlust.

Liknande översättningar för "art work" på svenska

art substantiv
work substantiv