EN

arriving at {gerundium}

volume_up
arriving at
United Airlines Flight 2703 from Rome is now arriving at Gate C43.
United Airlines flight 2703 från Rom, Italien, anländer till gate C43.
We are told that 25 000 Tunisians are arriving in Europe and people are talking about a lack of security.
Vi får veta att 25 000 tunisier anländer till Europa och att människor talar om bristande säkerhet.
Our aim is to avoid third-country nationals arriving in the European Union having the impression of entering an impregnable fortress.
Vårt mål är att undvika att tredjelandsmedborgare som anländer till EU får intrycket av att unionen är en ointaglig fästning.
arriving at
Reporting formalities for ships arriving in or departing from ports (
Rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till eller avgår från hamnar (
The emissions trading scheme applies to all flights departing from and arriving at EU aerodromes, unless they are specially defined as falling outside the rules.
Handeln med utsläppsrätter omfattar alla flygplan som ankommer till eller avgår från flygplatser i EU, såvida de inte beviljats undantag från bestämmelsen.

Användningsexempel för "arriving at" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishMost of these would have been Commonwealth immigrants arriving in the 1950s and 1960s.
Merparten av dessa har troligen invandrat från samväldet under 1950- och 60-talen.
EnglishHistory should be able to also anticipate events, instead of always arriving late.
Historien måste även kunna gå i förväg i stället för att ständigt hamna på efterkälken.
EnglishPeople arriving from third countries need to be able to live a decent human life.
Människor som kommer från tredjeländer måste kunna leva ett anständigt och mänskligt liv.
EnglishReporting formalities for ships arriving in or departing from ports (
Rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till eller avgår från hamnar (
EnglishWe should at least know who is arriving and why, and what we can do for them.
Vi bör åtminstone veta vilka personer som kommer och varför, och vad vi kan göra för dem.
EnglishWe have to go down this road in the future, to avoid arriving where we have arrived today.
Vi måste välja denna väg framöver om vi ska undvika att hamna där vi hamnat i dag.
EnglishThe 2 000 arriving in Lampedusa over Christmas is nothing compared to this!
De 2 000 som kom till Lampedusa över jul är ingenting jämfört med detta.
EnglishWe should no longer be thinking mainly about messages arriving at a PC on our desk.
Vi borde inte längre tänka på meddelanden som kommer till vår PC eller till vårt skrivbord.
EnglishAt the same time, monitoring materials arriving from third countries may raise problems.
På samma gång kan det uppstå problem när man ska kontrollera produkter från tredjeländer.
EnglishArriving at the office at half past seven, one could work in peace.
Den som anlände till kontoret vid halvåttatiden kunde ostört börja arbeta.
EnglishAs people flee Zimbabwe, they are arriving in the neighbouring countries.
De kommer liksom människor som flyr till de kringliggande länderna.
EnglishAfter arriving in the Czech Republic, submit your S1 form to a health insurance authority there.
När du kommit till Tjeckien ska du lämna in ditt S1-intyg till försäkringskassan där.
EnglishWe are therefore arriving at a final proposal that we consider to be both reasonable and ambitious.
Genom detta får vi ett slutligt förslag som vi anser är både rimligt och ambitiöst.
EnglishYour question is now clearer: whether the money is arriving and whether the embargo can be lifted.
Frågan är redan konkretiserad: om pengarna kommer fram och om man kan häva embargot.
EnglishThese soldiers are not arriving alone in unknown territory.
Av genomförbarhetsstudiens sexton punkter har många redan omvandlats till lag.
EnglishUnited Airlines Flight 2703 from Rome is now arriving at Gate C43.
United Airlines flight 2703 från Rom, Italien, anländer till gate C43.
EnglishMr President, I should like to begin by apologising to Parliament for arriving here late this morning.
Jag vill börja med att be parlamentet om ursäkt för att vi kom hit för sent i dag.
EnglishMr President, I am well aware of Mr Oostlander's problems in arriving at a balanced view.
Herr talman, jag är väl medveten om Oostlanders problem med att hitta en balanserad uppfattning.
EnglishMr President, I am well aware of Mr Oostlander' s problems in arriving at a balanced view.
Herr talman, jag är väl medveten om Oostlanders problem med att hitta en balanserad uppfattning.
EnglishAnd then the landing, as we have seen, arriving on this side of the channel, is through a parachute.
Och sen landningen är, som vi såg på den här sidan kanalen, med hjälp av en fallskärm.

Liknande översättningar för "arriving at" på svenska

arriving verb
arriving adjektiv
Swedish
at preposition
to laugh at verb
to get at verb
Swedish