EN

arrived at {perfektparticip}

volume_up
arrived at
We are not primarily concerned about the 20 000 who arrived in Lampedusa.
Vi är inte främst oroade över de 20 000 personer som anlände till Lampedusa.
Instead, peaceful demonstrators were taken into custody when they arrived at the ferry port.
I stället togs fredliga demonstranter i förvar när de anlände till Göteborgs hamn.
The last of the AMIB soldiers arrived in Burundi last Sunday.
De sista MIAB-soldaterna anlände till Burundi i söndags.
arrived at
This was also the conclusion arrived at by the Court in the Laval case, for example.
Det var också det som domstolen kom fram till i bl.a. Lavalfallet.
When the plane arrived at Frankfurt airport, it was immediately surrounded by German police.
När Olympic Airways flygplan kom fram till Frankfurt, omringades det av tyska polismän.
This compromise solution was arrived at after careful negotiations over many months.
Man kom fram till denna kompromisslösning efter grundliga förhandlingar under loppet av flera månader.

Användningsexempel för "arrived at" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe have arrived at a point where newspapers carry on regular commercial trade.
Vi har kommit till en punkt där tidningar sysslar med regelrätt handel av varor.
EnglishThis information had not arrived by the time of the printing of this resolution.
När den här resolutionen trycktes hade vi fortfarande inte fått den informationen.
EnglishTeams of experts and other materials have already arrived in the United States.
Expertdelegationer och annan materiel har redan kommit fram till Förenta staterna.
EnglishThe Commission communication that should have arrived in June arrived in November.
Kommissionens meddelande, som skulle ha kommit i juni kom i stället i november.
EnglishThey had arrived and set up in the Georgian villages around the capital of Ossetia.
De hade kommit och inrättat sig i de georgiska byarna kring Ossetiens huvudort.
EnglishOver 100 cargoes of genetically modified maize have arrived in Spanish ports.
Till spanska hamnar har mer än 100 fartyg anlänt med genetiskt modifierad majs.
EnglishThe solution arrived at in Kosovo might perhaps serve as a model in principle.
Den lösning som nåddes i Kosovo kan kanske fungera som en principiell modell.
EnglishGiven that the Council representative has now arrived, we can resume proceedings.
Eftersom rådets företrädare nu kommit, kan vi återuppta våra förhandlingar.
EnglishNevertheless we should start our discussion, not knowing yet why they have not arrived.
Vi vet alltså inte varför de inte har kommit, men vi bör inleda diskussionen nu.
EnglishToday, the French Mistral-type helicopter carrier arrived in St Petersburg.
I dag anlände ett franskt helikopterfartyg av typen Mistral till Sankt Petersburg.
EnglishAt Parliament's suggestion, a different arrangement was arrived at last year.
På initiativ av Europaparlamentet försökte man förra året finna andra samarbetssätt.
EnglishMr Fischer said: ‘ I am leaving Naples more concerned than when I arrived’.
Dominique de Villepin sade: ” Jag kommer inte att godta urvattnade kompromisser. ”
EnglishRemember that the book must have arrived to the library at the return date.
Kom ihåg att boken ska vara oss tillhanda senast dagen för återlämningsdatum.
EnglishThere is also information if you already live in Italy or have just arrived.
Det finns också information för dig som redan bor i Italien eller som precis anlänt.
EnglishIt reminds me of when we arrived in Parliament two and a half years ago.
Det erinrade mig om vår ankomst till parlamentet för två och ett halvt år sedan.
EnglishNow that we have arrived at this definition, there is no need to go against it.
Nu när vi har kommit fram till denna definition finns det ingen orsak att motarbeta den.
EnglishThe text we have arrived at is based on a consensus with the social partners.
Den text vi åstadkommit bygger på samförstånd med arbetsmarknadens parter.
EnglishIn other words, we discussed the issues objectively and arrived at a common position.
Det vill säga vi har diskuterat sakligt och kommit fram till ett gemensamt resultat.
EnglishThis is a perennial problem, but I actually think that the solution has already arrived.
Det är ett evigt problem, men jag tror faktiskt att lösningen redan har kommit.
EnglishSome fell prey to traffickers in human beings, others arrived here independently.
Vissa har fallit offer för människosmugglare, andra har tagit sig hit på eget initiativ.

Liknande översättningar för "arrived at" på svenska

arrived verb
at preposition