EN

arrived {perfektparticip}

volume_up
arrived
volume_up
kommit {perf. part.}
The Commission communication that should have arrived in June arrived in November.
Kommissionens meddelande, som skulle ha kommit i juni kom i stället i november.
The virus arrived from India; it could have arrived from Pakistan; it could have arrived from Zimbabwe.
Viruset kom från Indien, det kunde ha kommit från Pakistan eller Zimbabwe.
Given that the Council representative has now arrived, we can resume proceedings.
Eftersom rådets företrädare nu kommit, kan vi återuppta våra förhandlingar.
arrived
Over 100 cargoes of genetically modified maize have arrived in Spanish ports.
Till spanska hamnar har mer än 100 fartyg anlänt med genetiskt modifierad majs.
The Council has arrived in Strasbourg and the minister is on his way.
Rådet har anlänt till Strasbourg, och ministern är på väg.
The citizens of Europe were not even informed until it had arrived.
Europas medborgare fick ingen information förrän det hade anlänt.
arrived
I explained this earlier, Mr Posselt, before you arrived in the chamber.
Herr Posselt, ni hade inte kommit in ännu.
At present large volumes of young cod that have just arrived in the Baltic Sea are being dumped.
Idag dumpas stora mängder av de nya årsklasser torsk som just har kommit in i Östersjön.
arrived
Keep messages which have arrived within the past
Behåll meddelanden som inkommit de senaste
The Rules of Procedure are as follows: when Members request to speak as author, their turn to speak depends on the order in which they arrived at Parliament’s Sessional Services.
Arbetsordningen ser ut på följande sätt: När en ledamot begär ordet i egenskap av författare beror turordningen på i vilken ordning anmälan har inkommit till parlamentets sessionstjänst.

Användningsexempel för "arrived" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe have arrived at a point where newspapers carry on regular commercial trade.
Vi har kommit till en punkt där tidningar sysslar med regelrätt handel av varor.
EnglishThis information had not arrived by the time of the printing of this resolution.
När den här resolutionen trycktes hade vi fortfarande inte fått den informationen.
EnglishTeams of experts and other materials have already arrived in the United States.
Expertdelegationer och annan materiel har redan kommit fram till Förenta staterna.
EnglishThe Commission communication that should have arrived in June arrived in November.
Kommissionens meddelande, som skulle ha kommit i juni kom i stället i november.
EnglishThey had arrived and set up in the Georgian villages around the capital of Ossetia.
De hade kommit och inrättat sig i de georgiska byarna kring Ossetiens huvudort.
EnglishOver 100 cargoes of genetically modified maize have arrived in Spanish ports.
Till spanska hamnar har mer än 100 fartyg anlänt med genetiskt modifierad majs.
EnglishThe solution arrived at in Kosovo might perhaps serve as a model in principle.
Den lösning som nåddes i Kosovo kan kanske fungera som en principiell modell.
EnglishGiven that the Council representative has now arrived, we can resume proceedings.
Eftersom rådets företrädare nu kommit, kan vi återuppta våra förhandlingar.
EnglishNevertheless we should start our discussion, not knowing yet why they have not arrived.
Vi vet alltså inte varför de inte har kommit, men vi bör inleda diskussionen nu.
EnglishToday, the French Mistral-type helicopter carrier arrived in St Petersburg.
I dag anlände ett franskt helikopterfartyg av typen Mistral till Sankt Petersburg.
EnglishAt Parliament's suggestion, a different arrangement was arrived at last year.
På initiativ av Europaparlamentet försökte man förra året finna andra samarbetssätt.
EnglishMr Fischer said: ‘ I am leaving Naples more concerned than when I arrived’.
Dominique de Villepin sade: ” Jag kommer inte att godta urvattnade kompromisser. ”
EnglishRemember that the book must have arrived to the library at the return date.
Kom ihåg att boken ska vara oss tillhanda senast dagen för återlämningsdatum.
EnglishThere is also information if you already live in Italy or have just arrived.
Det finns också information för dig som redan bor i Italien eller som precis anlänt.
EnglishIt reminds me of when we arrived in Parliament two and a half years ago.
Det erinrade mig om vår ankomst till parlamentet för två och ett halvt år sedan.
EnglishNow that we have arrived at this definition, there is no need to go against it.
Nu när vi har kommit fram till denna definition finns det ingen orsak att motarbeta den.
EnglishThe text we have arrived at is based on a consensus with the social partners.
Den text vi åstadkommit bygger på samförstånd med arbetsmarknadens parter.
EnglishIn other words, we discussed the issues objectively and arrived at a common position.
Det vill säga vi har diskuterat sakligt och kommit fram till ett gemensamt resultat.
EnglishThis is a perennial problem, but I actually think that the solution has already arrived.
Det är ett evigt problem, men jag tror faktiskt att lösningen redan har kommit.
EnglishSome fell prey to traffickers in human beings, others arrived here independently.
Vissa har fallit offer för människosmugglare, andra har tagit sig hit på eget initiativ.

Synonymer (engelska) till "arrival":

arrival