"to arrive to" - Svensk översättning

EN

"to arrive to" på svenska

EN

to arrive to {verb}

volume_up

Användningsexempel för "to arrive to" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishMaybe it will give Mr Crowley a few minutes to arrive if Mr Dell'Alba is with us.
Kanske det ger Crowley några extra minuter att ta sig hit om Dell'Alba är med oss.
EnglishI should like to emphasise that it is essential to arrive at financial consensus.
Jag vill här insistera på att det är nödvändigt att nå ett finansiellt samförstånd.
EnglishMaybe it will give Mr Crowley a few minutes to arrive if Mr Dell'Alba is with us.
Kanske det ger Crowley några extra minuter att ta sig hit om Dell ' Alba är med oss.
EnglishLetters to Strasbourg arrive there a bit sooner, but it still takes far too long.
Till Strasbourg går det litet snabbare, men det är fortfarande alldeles för långsamt.
EnglishThe fatality rate is very high and shows that people arrive too late at health centres.
Dödligheten är mycket stor och visar att folk kommer för sent till sjukstugorna.
EnglishNinety per cent of Europe's imports, on which we depend, arrive via maritime routes.
Nittio procent av Europas import, som vi är beroende av, kommer via sjöfartsrutter.
EnglishI hope that the heads of state will arrive at the same conclusion come December.
Jag hoppas att statscheferna kommer fram till samma slutsats i december.
EnglishA further shipment of over 16 000 tonnes through EuronAid is due to arrive on Sunday.
Ytterligare en leverans på över 16 000 ton genom Euro-Aid anländer på söndag.
EnglishThe aim of the Green Paper is to arrive at a framework directive for consumer policy.
Syftet med grönboken är att komma fram till ett ramdirektiv för konsumentpolitiken.
EnglishYou do not arrive at innovation through more structures, more bricks and mortar.
Man skapar inte innovation genom mer strukturer, mer tegel och murbruk.
EnglishLarge volumes of illegal timber and timber products arrive in EU ports every day.
Massor av illegalt timmer och illegala träprodukter anländer till EU:s hamnar varje dag.
EnglishSome 500 000 victims of the traffic in human beings arrive each year in Western Europe.
500 000 personer som är offer för människohandeln kommer varje år till Västeuropa.
EnglishBoats and rafts arrive along its borders in southern Italy and southern Spain.
Söderifrån kommer båtar och flottar till södra Italien och södra Spanien.
EnglishSo, remember, when you arrive in Parliament tomorrow to vote in favour’.
Så kom ihåg att rösta för betänkandet när ni kommer till parlamentet i morgon.”
EnglishOf course it is vexatious when reports either arrive late or are incomplete.
Naturligtvis är det irriterande när rapporterna inkommer sent eller är ofullständiga.
EnglishThis would ensure that you arrive here on time and would preserve your green reputation.
Då skulle ni med säkerhet komma i tid och samtidigt bevara ert gröna anseende.
EnglishWe would have been glad if the House had been able to arrive at a common position.
Det skulle ha glatt oss om parlamentet hade kunnat komma fram till en gemensam hållning.
EnglishIllegal immigrants will arrive at both the sea and land borders of Greece.
Illegala invandrare kommer att anlända till Greklands sjö- och landgränser.
EnglishThey arrive in a new country often illegally, without papers and are then trapped.
De kommer till ett nytt land, många gånger olagligt, utan några papper och är sedan fast.
EnglishThey have tended to arrive in early January, when the Orthodox Christmas begins.
De brukade komma i början av januari, när den ortodoxa julen börjar.

Liknande översättningar för "to arrive to" på svenska

to preposition
Swedish
to partikel
to refer to verb
to come to verb
to attend to verb
to live up to verb
to take to verb
to keep to verb
to allude to verb