"array" - Svensk översättning

EN

"array" på svenska

volume_up
array {substantiv}

EN array
volume_up
{substantiv}

The European Union has a very broad array of instruments for taking action in these areas.
Europeiska unionen har en mycket omfattande samling instrument för åtgärder på dessa områden.
So this is an overall array of measures which we are employing.
Detta är alltså en övergripande samling åtgärder som vi ska vidta.
array (även: attire, costume, dress, garb)
volume_up
dräkt {utr.}
array (även: state)
volume_up
stass {utr.}
array
array
volume_up
rad {substantiv}
It offers an array of improvements in comparison with the Dublin Convention.
Det erbjuder en rad förbättringar gentemot Dublinkonventionen.
We already vaccinate our cattle for a whole array of diseases and consume them daily.
Vi vaccinerar redan vår boskap mot en hel rad sjukdomar och konsumerar dem dagligen.
We now have an array of amendments to vote on, both to the Regulation and to the directive.
Nu har det lagts fram en rad ändringsförslag för omröstning som rör både förordningen och direktivet.
array
volume_up
skara {substantiv}

Synonymer (engelska) till "array":

array

Användningsexempel för "array" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe great history book lies open with its dizzying array of blank pages.
Den stora historieboken ligger öppen med sin svindlande uppsättning av tomma sidor.
EnglishWe do not need another array of regulation or army of inspectors.
Vi behöver inte ytterligare en uppsättning regleringar eller en armé av inspektörer.
EnglishValues represents a cell reference or an array containing the values of the payment amounts.
värden är en matris eller cellreferens till celler vars innehåll motsvarar betalningarna.
EnglishReturns the relative position of an item in an array that matches a specified value.
Bestämmer en position i en matris efter en värdejämförelse.
EnglishNow, there's a huge array of nations around that global average.
Det finns en enorm vidd av nationer runt detta globala genomsnittet.
EnglishProbabilities is the array or range of the corresponding probabilities.
sannolikheter är matrisen för de tillhörande sannolikheterna.
EnglishInside the drum there is an adjustable array of permanent magnets.
Inuti trumman finns ett justerbart ställ med permanentmagneter.
EnglishThese days, democracy is created by everyone having equal access to a diverse array of information.
I dag förverkligas demokratin på det sättet att alla har likvärdig tillgång till mångsidig information.
EnglishYou have a multifaceted array of tasks ahead of you.
Ni har en mångfacetterad uppsättning arbetsuppgifter framför er.
EnglishData 1 is the dependent array or range of data for the first record.
data_1 är matrisen för den första dataposten.
EnglishData 2 is the dependent array or range of data for the second record.
data_2 är matrisen för den andra dataposten.
EnglishInstead, we have a whole array of options, admittedly with certain qualifications, but nothing more than that.
I stället har vi nu ett lager fullt av alternativ, visserligen ett kvalificerat lager, men inte mer.
EnglishThere had been advance indications that there would be a vast array of tests, but the overall test result is unsatisfactory.
Det har förut antytts att det finns en mängd tester, men helhetsresultatet är otillfredsställande.
EnglishIn order to do this, I had to apply for a visa and provide a whole array of highly personal details.
För att kunna göra det, var jag tvungen att ansöka om visum och skaffa fram en hel uppsättning med högst personliga uppgifter.
EnglishReturns the number of rows in a reference or array.
Returnerar antalet rader i en referens.
EnglishData is the array or range of data in the sample.
data är matrisen med data i stickprovet.
EnglishThat dynamism results to a large extent from the vast array of regional and sub-regional mechanisms available to us.
Denna dynamik bottnar till stor del i den stora mängd regionala och subregionala mekanismer som finns tillgängliga.
EnglishData 1 represents the array of the first record.
data_1 är den första datapostens matris.
EnglishData 2 represents the array of the second record.
data_2 är den andra datapostens matris.
EnglishFor decades it funded its vicious terror campaign out of the proceeds of its vast array of criminal activities.
Under årtionden finansierade de sin våldsamma terrorkampanj med hjälp av intäkterna från alla sina brottsliga aktiviteter.