EN

arranging {gerundium}

volume_up
arranging
It does not cover scheduled airlines, and more and more people are now arranging their own package holidays by virtue of the fact that they have easy access to the Internet.
Den goda tillgången till Internet har också medfört att allt fler människor numera arrangerar sina egna semesterpaket.

Användningsexempel för "arranging" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt was even thought worthwhile arranging a public hearing on this topic.
Det gav till och med upphov till att en offentlig utfrågning arrangerades på detta tema.
EnglishIt is them we should hold responsible for arranging shelter in the region, not ourselves.
Det är dem vi borde göra ansvariga för att ordna en fristad i regionen, inte oss själva.
EnglishWe intend to mark this by arranging an appropriate official event.
Vi vill även beakta detta på lämpligt sätt inom ramen för en egen festtillställning.
EnglishSEKAS provides financial advice on arranging and structuring of large projects.
SEKAS tillhandahåller finansiell rådgivning i samband med utformning och genomförande av större projekt.
EnglishParliament should have open and transparent channels for obtaining information and arranging follow-up.
Parlamentet bör ha öppna och tydliga kanaler för insamling av information och organisering av uppföljningen.
EnglishWe should join the United States in arranging a meeting of the Security Council and the OSCE on this issue.
Vi bör göra gemensam sak med Förenta staterna och anordna ett möte med säkerhetsrådet och OSSE om den här frågan.
EnglishThe OHIM is now in the process of arranging this and is expecting to move into the new premises by June.
Harmoniseringsbyrån håller på med detta och räknar med att flyttningen till den nya byggnaden skall kunna ske i juni.
EnglishMadam President, last week, I met a man in my local church who was arranging his son's memorial service.
(EN) Fru talman! När jag var i min kyrka förra veckan träffade jag en man som höll på att ordna med sin sons begravning.
EnglishThat is why I have proposed arranging this hearing.
Där har jag föreslagit den här frågestunden.
EnglishMadam President, thank you very much indeed for arranging this very important debate at this particular time.
Fru talman! Jag vill verkligen tacka er för att ni har ombesörjt denna mycket viktiga debatt vid just denna tidpunkt.
EnglishI ain't done arranging your flowers yet, egghead.
EnglishWe are, in actual fact, arranging empty journeys for lorries - something which, in this day and age, simply should not be done.
Vi ordnar i själva verket resor utan last för lastbilar - något som nu för tiden helt enkelt inte borde ske.
EnglishIn this way, the whole idea of arranging an SEA is called into question, so I hope these amendments do not go through.
Därmed ifrågasätts faktiskt hela idén med att upprätta en SEA, så jag hoppas att dessa ändringsförslag inte går igenom.
EnglishAmounts below Skr 10 million are rarely seen owing to the impact of the cost of arranging the credit.
Belopp under 10 miljoner kronor förkommer sällan beroende på de kostnader som förhandling och implementering av ett kreditavtal innebär.
English., flipping, converting, arranging and aligning.
Den här menyn innehåller kommandon för att redigera objekt, som t.ex. Spegelvänd, Omvandla till kurvor, Placering och Justering.
EnglishI noted with interest that the Council is considering arranging ratification at a similar time in all Member States.
Jag noterade med intresse att rådet överväger att ordna det så att ratificeringen äger rum samtidigt i alla medlemsstater.
EnglishWe must therefore raise employment levels among the disabled and older people (by arranging for training and retraining).
Vi måste därför öka sysselsättningen bland funktionshindrade och äldre (genom att ordna med utbildning och omskolning).
EnglishWe have a good tradition of arranging for the European Parliament's delegation to meet the ministers attending the trade round.
Vi har en god tradition att Europaparlamentets delegation sammanträder med de ministrar som är närvarande vid handelsrundan.
EnglishI am, of course, very much in favour of our arranging for the present directive to be implemented in the Member States as quickly as possible.
Jag förespråkar naturligtvis att vi så snart som möjligt ser till att detta direktiv genomförs i medlemsländerna.
English., and we are considering the possibility of arranging transport from Luxembourg, where the train arrives at 10.00 a. m.
7.20, och vi överväger möjligheten att arrangera transport från Luxemburg, som tåget anländer till kl.

Synonymer (engelska) till "arranging":

arranging
arranger