EN arrangement
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

arrangement (även: discipline, dispensation, order, scheme)
The agreement follows an arrangement that was very profitable for the European Union.
Avtalet följer en ordning som var mycket lönsam för Europeiska unionen.
That is an arrangement of which we approve and that appears to operate well.
Detta tycker vi är en ordning som är bra och verkar fungera väl.
Until now, no arrangement has been applied to the Arctic region.
Hittills har ingen särskild ordning tillämpats för den arktiska regionen.
arrangement (även: agreement, contract, conventions, covenant)
volume_up
avtal {neut.}
This special arrangement will stand, even if another international arrangement is made.
Detta specialarrangemang kommer att stå fast även om ett annat internationellt avtal ingås.
It is clear that an arrangement must be made to indemnify the consumer.
Då är det fråga om ett klart fall, och det krävs ett avtal som gottgör konsumenten.
We must look together with Russia to a new global security arrangement or agreement.
Vi måste tillsammans med Ryssland skapa ett nytt globalt säkerhetsarrangemang eller avtal.
arrangement (även: disposition, organization, set-up)
This arrangement is, in fact, a key element as far as improving road safety is concerned.
Detta arrangemang är faktiskt en nyckelfaktor för en förbättrad trafiksäkerhet.
This optional arrangement is unacceptable and in conflict with EU competition rules.
Detta frivilliga arrangemang är oacceptabelt och strider mot EU:s konkurrensregler.
This arrangement works effectively and satisfactorily.
Detta arrangemang fungerar effektivt och tillfredsställande.
arrangement (även: act, action, measure, move)
As Mr Solbes Mira quite rightly said, this is not simply a technical arrangement.
Som Solbes Mira helt riktigt sade, så är inte detta endast en formell åtgärd.
This proposal is a positive arrangement for financing the environment.
Förslaget är en positiv åtgärd för att finansiera miljön.
As far as Croatia is concerned, there is every reason to set up a financial arrangement.
Vad Kroatien beträffar finns det all anledning att sätta in en ekonomisk åtgärd.
arrangement (även: blueprint, deck, design, device)
volume_up
plan {utr.}
Will this 'arrangement ' - and this is a word which worries me somewhat - be able to have any impact on the cynical and selfish pragmatism of US policy?
Är denna " plan ", ordet oroar mig, av den arten att den kan hejda den amerikanska politikens cyniska och egoistiska handlande?
Will this 'arrangement' - and this is a word which worries me somewhat - be able to have any impact on the cynical and selfish pragmatism of US policy?
Är denna "plan ", ordet oroar mig, av den arten att den kan hejda den amerikanska politikens cyniska och egoistiska handlande?
Autumn is here and, because Parliament and the Council have come to a sensible arrangement on the 2010 budget, we have a solution.
Det är höst, och eftersom parlamentet och rådet har enats om en så förnuftig plan för 2010 års budget så har vi en lösning.
arrangement (även: accommodation, adjustment, convention, deal)
The common position suggested some form of split arrangement.
I den gemensamma ståndpunkten föreslogs en form av delad uppgörelse.
Nor can I accept an arrangement whereby those Articles are to be made optional.
Jag kan inte heller acceptera en uppgörelse som innebär att dessa artiklar blir frivilliga.
The honourable Member said that there was a secret arrangement.
Den ärade ledamoten sade att det finns en hemlig uppgörelse.
arrangement
We are less enthusiastic about the new arrangement of many of the portfolios.
Vi är mindre entusiastiska över det nya arrangemanget av många av portföljerna.
This applies especially to the Wassenaar Arrangement.
Detta gäller särskilt Wassenaar-arrangemanget.
We should not view the current arrangement as permanent one.
Vi bör inte se det nuvarande arrangemanget som permanent.
arrangement (även: apparatus, contrivance, device, disposition)
The euro is not just a technical arrangement: it is perhaps the European Union's most important joint political project.
Euron är inte bara en teknisk anordning: Den är kanske EU:s viktigaste gemensamma politiska projekt.
The Commission still has to devise all these arrangements.
Kommissionen måste fortfarande uppfinna alla dessa anordningar.
Spain, Germany and Austria have arrangements and means of handling renewables that others could also adopt.
Spanien, Tyskland och Österrike förfogar redan över anordningar och metoder för hur man kan hantera förnybara energikällor, som kan kopieras av andra.
arrangement (även: ability, command, disposition, outline)
And the Union will gain from improved access to service sector industries in Lebanon, once these arrangements have been concluded.
Och unionen kommer att vinna på förbättrat tillträde till Libanons tjänstesektor så snart dessa dispositioner har slutförts.
These I support, even though they only constitute a small beginning when it comes to the required changes to the EU's financial arrangements.
Jag stöder dessa besparingar, även om det bara innebär en liten början på de önskvärda förändringarna av EU: s ekonomiska dispositioner.
By means of this extraordinary procedure, Parliament is stopping itself from placing liability for the arrangements in 1997 squarely where it belongs, namely with the previous Commission.
I och med detta märkliga förfarande tar inte parlamentet chansen att placera ansvaret för dispositionerna under budgetåret 1997 där det hör hemma, dvs. hos den tidigare kommissionen.
Trade arrangements applicable to certain goods resulting from the processing of agricultural products (
System för handel med vissa varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter (kodifierad version) (
To a certain extent, the fish processing industry is dependent on tariff reduction and suspension arrangements for its survival.
Beviljandet av tullfrihet respektive tullsänkningar är delvis också en överlevnadsfråga för den del av fiskeindustrin som sysslar med bearbetning.
Council Regulation (EC) No 3448/93 of 6 December 1993 laying down the trade arrangements applicable to certain goods resulting from the processing of agricultural products;
Rådets förordning (EG) nr 3448/93 av den 6 december 1993 om systemet för handeln med vissa varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter.
arrangement (även: disposition, order, putting up, set-up)
Vi är nöjda med denna uppställning.
arrangement (även: disposition, preparation, provision)
For our part, all the arrangements to be able to start these negotiations had been made a long time ago.
För vår sida har sedan lång tid tillbaka alla förberedelser vidtagits för att kunna påbörja dessa förhandlingar.
Each of the three institutions involved will therefore need to make the necessary arrangements to guarantee that the new Regulation is actually in force as of 3 December 2001.
Var och en av de berörda institutionerna måste sålunda genomföra förberedelser för att garantera att den nya förordningen verkligen tillämpas från och med den 3 december 2001.
arrangement (även: accord, adjustment, agreement, compromise)
arrangement (även: establishment, home)
arrangement (även: adjustment, disposal, disposition)
arrangement
volume_up
arr {neut.} [förk.]

2. näringsliv

arrangement (även: agreement, compromise, convention, deed)
volume_up
avtal {neut.}
This special arrangement will stand, even if another international arrangement is made.
Detta specialarrangemang kommer att stå fast även om ett annat internationellt avtal ingås.
It is clear that an arrangement must be made to indemnify the consumer.
Då är det fråga om ett klart fall, och det krävs ett avtal som gottgör konsumenten.
We must look together with Russia to a new global security arrangement or agreement.
Vi måste tillsammans med Ryssland skapa ett nytt globalt säkerhetsarrangemang eller avtal.

Synonymer (engelska) till "arrangement":

arrangement

Användningsexempel för "arrangement" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe whole arrangement would then not even be worth the paper it was written on.
Då blir alla bestämmelser egentligen inte mer värda än papperet som de står på.
EnglishThis new proposal takes up the main points contained in the first arrangement.
I detta nya förslag tar man upp många punkter som fanns med i den första åtgärden.
EnglishThe arrangement between the security issuer and the agencies is an obvious problem.
Uppgörelsen mellan värdepappersemittenten och instituten är ett uppenbart problem.
EnglishIt is a prototype for a much more far-reaching arrangement than the present one.
Det är utgångspunkten för mycket mer långtgående åtgärder än de nuvarande.
EnglishThere is also a danger of a two-speed Europe becoming a permanent arrangement.
Det finns också en risk för att ”Europa med två hastigheter” blir bestående.
EnglishEven the Americans are, for the first time, considering this obvious arrangement.
Till och med amerikanerna, och detta är nytt, framhåller denna så uppenbara koppling.
EnglishAt Parliament's suggestion, a different arrangement was arrived at last year.
På initiativ av Europaparlamentet försökte man förra året finna andra samarbetssätt.
EnglishThe matter becomes even more serious with the Open Day arrangement on 9 May.
Saken blir ännu allvarligare eftersom Öppet Hus-dagen arrangeras den 9 maj.
EnglishThe Treaty of Nice provides for this arrangement to be amended in two phases.
I Nicefördraget föreskrivs en ändring av denna bestämmelse i två etapper.
EnglishWe have also tightened up the arrangement for the accommodation of ships in distress.
Vi har också stramat upp arrangemangen för mottagandet av fartyg i sjönöd.
EnglishFurthermore, the arrangement will apply to every country in the European Union.
Insatserna kommer dessutom att vara tillämpliga i alla medlemsländer i Europeiska unionen.
EnglishFirstly, the general arrangement that applies to all beneficiary countries.
För det första den allmänna ordningen som alla förmånsländer omfattas av.
EnglishUnder this arrangement old EU Member States are at an advantage compared with new ones.
Med den här förordningen får gamla medlemsstater en fördel gentemot de nya.
EnglishThe arrangement also allows for Parliament to closely monitor the implementation.
Tack vare denna metod är det även möjligt för parlamentet att nära följa upp genomförandet.
EnglishQuestion No 11 by Esko Seppänen (H-0016/99) Subject: Wassenaar Arrangement
Fråga nr 11 från Esko Seppänen (H-0016/99): Angående: Wassenaar-systemet
EnglishAs a compromise arrangement I think and I hope it will be very successful.
Som en kompromisslösning hoppas och tror jag att den kommer att bli mycket framgångsrik.
EnglishFirstly, the temporary arrangement aims at ensuring the security of air passengers.
För det första syftar det tidsbegränsade avtalet till att säkra flygpassagerarnas säkerhet.
EnglishIn my estimation, this amendment and the balancing-out arrangement will be adopted tomorrow.
Jag tror att ändringsförslaget och balanseringsordningen kommer att antas i morgon.
EnglishI know that the Finance Ministers are looking for some arrangement outside the budget.
Jag vet, att finansministrarna söker efter en lösning utanför budgeten.
EnglishI very much regret that the arrangement with the Council has not worked out.
Jag beklagar djupt att det inte har fungerat med rådet i denna fråga.