EN

arranged {adjektiv}

volume_up
arranged
The students went there in advance, and they arranged that they would all order Feynman sandwiches.
Studenterna åkte dit i förväg, och de ordnade så att alla skulle beställa Feynman-smörgåsar.
Within the framework of the Stop programme, the Luxembourg Presidency arranged a Seminar of Experts in November.
Inom ramen för Stop-programmet ordnade Luxemburgs ordförandeskap ett expertseminarium i november.
A fortnight ago Amnesty International, as part of Refugee Week, arranged for MEPs to be partnered with refugees for a day.
För två veckor sedan ordnade Amnesty International, som en del av flyktingveckan, så att ledamöter av Europaparlamentet fick bli kompanjoner till flyktingar under en dag.
The demonstration was arranged by environmental and peace organizations.
Demonstrationen var arrangerad av miljö- och fredsorganisationer.
Indeed, arranged marriages are on their way off this braid of human life.
Arrangerade äktenskap är verkligen på väg bort.
Du arrangerade attacken mot presidenten.

Användningsexempel för "arranged" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishYesterday, I also arranged for the full copy of the report to be issued to you.
I går såg jag till att en fullständig kopia av betänkandet delades ut till er.
EnglishHere you can find pictures from alumni reunions previously arranged by the University
Här hittar du bilder från alumnträffar som universitetet tidigare har arrangerat
EnglishTo make voting easier, however, these amendments had been arranged in blocks.
För att underlätta omröstningen hade dessa ändringsförslag ordnats i grupper.
EnglishThe third date for the hearing has now been arranged for 11 December 2003.
Det tredje datumet för förhandlingen har fastställts till den 11 december 2003.
EnglishInternational scientific cooperation can still be arranged - it has been in the past.
Det internationella forskarsamarbetet kan lösas ändå - det har det gjort tidigare.
EnglishThe presidency considers that this ought to be able to be arranged in practice.
Ordförandeskapet överväger hur detta skall kunna arrangeras i praktiken.
EnglishI arranged with the Secretary-General to have a one-minute explanation.
Jag har kommit överens med generalsekreteraren om att få en enminutsförklaring.
EnglishThat was received well at a conference which the Commission arranged in December 1996.
Den mottogs väl vid en konferens som kommissionen anordnade i december 1996.
EnglishDepending on the selection in this box the fields arranged to the right of it change.
Beroende på dina val i den här rutan ändras rotationsfältet som finns till höger om den.
EnglishSufficient regulation of metallic mercury compounds and mercury has been arranged.
Man har ordnat med tillräckliga regler för metalliska kvicksilverföreningar och kvicksilver.
EnglishSpecial preferences must be arranged for medicines and health care related issues.
Det måste skapas särskilda preferenser för frågor som rör läkemedel och hälso- och sjukvård.
EnglishHere you see the main help themes, arranged in a similar way to folders in a file manager.
Här ser du huvudämnena i hjälpen i en struktur som liknar mapparna i en filhanterare.
EnglishOn Tuesday an innovation seminar was arranged at the space campus in Kiruna.
På tisdagen arrangerades en innovationsdag på Rymdcampuset i Kiruna.
EnglishCheck this box to display the draw elements that are arranged on the layer.
Om den här rutan är markerad visas teckningselementen på den aktuella nivån på bildskärmen.
EnglishMost of the issues, Mr President, are arranged by law, but unfortunately, not optimally.
De flesta av dessa frågor, herr ordförande, är reglerade i lag men tyvärr inte optimalt.
EnglishAs long as the descriptions correspond, they can be arranged in a different sequence.
Så länge deras beteckningar överensstämmer kan de även vara placerade i någon annan ordning.
EnglishThe car that was supposed to collect me came half an hour later than arranged.
Bilen som skulle hämta mig kom en halvtimme senare än avtalat.
EnglishSpecify the number of labels or business cards that arranged next to each other on the page.
Här anger Du antalet etiketter eller visitkort som ska stå intill varandra på samma höjd.
EnglishSeminars and lectures arranged by LiU Cancer are open for all.
Seminarier och föreläsningar som arrangeras av LiU Cancer är öppna för alla.
EnglishDuring the past year we have arranged various visits and study tours.
Under senaste året har vi anordnat olika studiebesök och studieresor.

Synonymer (engelska) till "arranged":

arranged