EN

to arrange [arranged|arranged] {verb}

volume_up
1. allmänt
Arrange the boxes next to each other, or above one another, so that each is centrally aligned.
Ordna namnskyltarna bredvid respektive ovanför varandra så att de är centrerade.
If the aim is to ultimately arrange things legally, then you can bet we will fall out over this.
Vem som sedan i slutändan kommer att ordna det rättsligt, det kommer vi säkert att diskutera.
And I'm sure you will not find this too difficult to arrange.
Det torde inte vara alltför svårt att ordna.
We could also arrange additional subsidies for especially creative small and medium-sized enterprises.
Vi skulle även kunna fastställa ytterligare subventioner särskilt för kreativa små och medelstora företag.
We could easily arrange one if we were prepared to accept a bad directive, but, if we want a good directive, we need more time.
Vi skulle enkelt kunna fastställa ett sådant om vi var villiga att anta ett dåligt direktiv men om vi vill ha ett bra direktiv så behöver vi mer tid.
I am convinced that we would now have an agreement if it had been left to collective autonomy to arrange and organise working time.
Jag är övertygad om att vi nu skulle ha haft en överenskommelse om det hade lämnats till den kollektiva självständigheten att fastställa och förlägga arbetstiden.
I hope we will be able to arrange the necessary training and retraining for all Members.
Jag hoppas att vi kommer att kunna arrangera den nödvändiga utbildningen och vidareutbildningen för alla ledamöter.
The delegations should indeed help to arrange programmes for visiting parliamentary delegations and committees.
Delegationerna bör verkligen hjälpa till med att arrangera program för besökande parlamentsdelegationer och parlamentsutskott.
On the other hand, it is virtually impossible to arrange for the smaller languages to be interpreted just through one interpreter.
Å andra sidan är det så gott som omöjligt att arrangera tolkning av små språk enbart genom en tolk.
If you wish, we can arrange a meeting so that we can continue this debate.
Om ni vill kan vi bestämma en tid för att fortsätta denna diskussion.
We agree in principle, therefore, to hold this debate and we shall arrange a time with the Council and the Commission for them to attend.
Således har vi godkänt att debatten skall äga rum och vi kommer att bestämma med rådet och kommissionen vid vilken tidpunkt vi kan räkna med de båda institutionernas närvaro.
Kan vi planera in ett möte?
Why not arrange further talks with the representatives of the Union's national parliaments, like those we held in Rome a few years ago?
Varför inte planera ett nytt möte, som det vi höll i Rom för några år sedan, med representanter för unionens nationella parlament.
to arrange
We must therefore raise employment levels among the disabled and older people (by arranging for training and retraining).
Vi måste därför öka sysselsättningen bland funktionshindrade och äldre (genom att ordna med utbildning och omskolning).
Madam President, last week, I met a man in my local church who was arranging his son's memorial service.
När jag var i min kyrka förra veckan träffade jag en man som höll på att ordna med sin sons begravning.
Fifthly, and this is my last point, the Union and its Member States should arrange stronger diplomatic representation in Minsk.
För det femte – och detta är min sista punkt – bör unionen och dess medlemsstater ordna med starkare diplomatisk representation i Minsk.
I will try to describe a larger framework for our Group in which we must arrange this climate change package.
Inom denna ram ska vi bearbeta klimatpaketet.
So perhaps we should arrange some other type of meeting.
Vi kan därför avtala om andra möten.
If the application is filed in a language which is not one of these five languages, the Office will arrange to have the application translated into the language indicated by the applicant.
Om ansökan lämnas in på något annat språk än de fem som angetts ovan, skall kontoret ombesörja översättningen till det procedurspråk som anges av den sökande.
to arrange (även: to style, to doctor)
2. gastronomi: "food"
to arrange

Användningsexempel för "to arrange" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIt is therefore, up to the Council of Ministers to arrange these payments for 2002.
Det är alltså upp till ministerrådet att administrera dessa betalningar för 2002.
EnglishEmployers should be encouraged to arrange education and training for their employees.
Arbetsgivarna måste uppmuntras att erbjuda sina anställda utbildning och praktik.
EnglishWe very much hope that you will in any case try to arrange some redeployment.
Vi hoppas innerligt att ni i alla händelser försöker genomföra en del omflyttningar.
English. - (SV) No, I shall not arrange for the proposal to be referred back.
föredragande. - Nej, jag ställer inte upp på förslaget att återförvisa.
EnglishWe should arrange to hold it in Asia, given that the last meeting was held in Strasbourg.
Vi bör låta det äga rum i Asien, eftersom det förra gången ägde rum i Strasbourg.
EnglishThis way you can arrange the main title over the width of two columns.
På det här sättet kan du exempelvis placera en huvudrubrik över två tabellkolumner.
EnglishUse this mode to arrange and edit the different drawing elements of a slide.
I nivåvyn kan du flytta och redigera diabildens (sidans) teckningselement på olika nivåer.
EnglishI am therefore critical of the proposal to arrange our own trade visits.
Därför är jag kritisk mot det föreslagna inrättandet av egna handelsresor.
EnglishAfter the Green Paper, we must arrange a new form of co-operation with the ACP countries.
Vi är tvungna att efter grönboken komma fram till en ny samarbetsform med AVS-länderna.
EnglishIt is the university's Center for High Performance Steel - CHS - that arrange the seminar.
Det är universitetets Centrum för högpresterande stål - CHS - som står bakom seminariet.
EnglishMr Pinheiro, can you arrange for this to be added to the agenda?
Pinheiro, tror ni att det kanske är möjligt att ta upp det på föredragningslistan?
Englisharrange a number of seminars where experts meet  Swedish and Finnish SME companies.
genomföra ett antal seminarier där experter möter små och medelstora svenska och finska företag.
EnglishSelect this option to arrange numbers on the axis side by side.
Markera den här rutan om talen vid axeln vanligtvis ska placeras bredvid varandra.
EnglishWe're Iiving in a world that's blowing itself to hell as fast as everybody can arrange it.
Vi lever i en värld som spränger sig själv i bitar så fort som möjligt.
EnglishWe very much hope that you will in any case try to arrange some redeployment.
Vi behöver än en gång en reserv för oförutsedda utgifter så att vi kan frigöra anslag till Irak.
EnglishSelect this option to arrange the title next to the corresponding data.
Markera det här alternativet om du vill att rubrik och data ska placeras bredvid varandra.
EnglishThe EU only likes democracy when it can manage it and arrange for a result that it wants.
EU gillar bara demokrati när man kan styra den och se till att få det resultat man vill ha.
EnglishI therefore think that it would make sense to arrange the debate as I have suggested.
Därför anser jag att det vore rent förnuftigt om detta kunde ske.
EnglishWhat we need is to arrange for the Albanian majority to be held accountable.
Det vi behöver är att en majoritet av albanerna görs ansvariga.
EnglishThis will be very easy to arrange by allowing the elections to take place within a number of days.
Det skulle mycket lätt kunna ordnas genom att låta valen äga rum under några dagar.