"arithmetical" - Svensk översättning

EN

"arithmetical" på svenska

SV
volume_up
arithmetic {substantiv}
EN

arithmetical {adjektiv}

volume_up
arithmetical (även: calculating)

Användningsexempel för "arithmetical" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt is simply impossible to apply an arithmetical division into equal halves.
Det är helt enkelt omöjligt att införa en exakt uppdelning i två lika stora halvor.
EnglishThere is no arithmetical link between the composition of expert groups and a decision.
Det finns inget matematiskt samband mellan expertgruppernas sammansättning och ett beslut.
EnglishIn addition to this, we have to apply the arithmetical facts we have been given.
Dessutom måste vi tillämpa de matematiska fakta som är givna.
EnglishWe give an arithmetical definition of price stability as inflation rates of below and close to 2%.
Vi ger en aritmetisk definition av prisstabilitet som inflationsnivåer under och nära 2 procent.
EnglishThe costs and benefits of belonging to the European Union cannot be reduced to a simple arithmetical calculation.
Man kan inte reducera Europeiska unionens kostnader och intäkter till en enkel matematisk uträkning.
EnglishAn exponential increase in activities is expected within a financial framework which has seen hardly any arithmetical growth.
Man vill öka antalet åtgärder avsevärt inom en ekonomisk ram som knappt har en aritmetisk tillväxt.
EnglishI do not think such an arithmetical method will resolve the question of the citizens being close to their representatives.
Jag tror inte att detta så aritmetiska sätt skapar större närhet mellan medborgarna och deras representanter.
EnglishThere is no arithmetical link.
EnglishCertainly, this means that it is necessary to return to discussions on quantities and sizes and not to consider arithmetical reductions.
Detta innebär helt klart att vi måste återgå till diskussioner om kvantitet och storlekar och inte överväga aritmetisk reducering.
EnglishThe compromise which we have now is approximately the arithmetical average between the 0 % of the United States and the 15 % of the European Union.
Förslaget som nu ligger är på ett ungefär det matematiska genomsnittet mellan Förenta staternas 0 procent och Europeiska unionens 15 procent.
EnglishThere are many very valuable elements in European culture, but instead of enjoying the aggregate of those elements we seem to achieve only an arithmetical average.
Det finns många värdefulla element i den europeiska kulturen, men i stället för att dra nytta av resultatet av dessa element tycks vi endast uppnå en räknemässig fördel.
EnglishFinally, I would stress the important point, directed at the Council, to pressure it not to make mere arithmetical cuts and, if it does so, to explain what the priorities established were.
Jag vill slutligen betona den viktiga punkten om att rådet inte bör göra siffermässiga nedskärningar och, om så sker, förklara vilka prioriteringar som följts.
EnglishOne figure, quoted by the Commission, really makes one shudder: more than 17% of Europe’s 15 year-olds lack the minimum reading, writing and arithmetical skills required.
En siffra som angetts av kommissionen får en verkligen att rysa: över 17 procent av 15-åringarna i EU uppfyller inte minimikraven på färdigheter i läsning, skrivning och räkning.

Synonymer (engelska) till "arithmetical":

arithmetical
English
arithmetic