EN

arisen {perfektparticip}

volume_up
arisen
The problem has arisen, however, of this market's ability to function.
Det har dock uppstått problem med dessa marknaders funktionsduglighet.
In Portugal, this problem has already arisen, in the case of 'Limiano ' cheese.
I Portugal har det här problemet redan uppstått i fallet med osten? Limiano?.
The Commission has not hesitated to take measures whenever this problem has arisen.
Kommissionen har inte tvekat att vidta åtgärder när detta problem har uppstått.

Användningsexempel för "arisen" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIts purpose is to solve a specific problem which has arisen in one Member State.
Därigenom skall man lösa ett speciellt problem som uppkommit i en medlemsstat.
EnglishOne problem has arisen in this regard, however, namely the Tractor Directive.
Det har dock uppstått ett problem i detta sammanhang, nämligen traktordirektivet.
EnglishWhat I am saying is that is the reason for some of the problems that have arisen.
Vad jag menar är att det är skälet till några av de problem som har uppstått.
EnglishIn Portugal, this problem has already arisen, in the case of 'Limiano ' cheese.
I Portugal har det här problemet redan uppstått i fallet med osten? Limiano?.
EnglishThe Commission has not hesitated to take measures whenever this problem has arisen.
Kommissionen har inte tvekat att vidta åtgärder när detta problem har uppstått.
EnglishIn Portugal, this problem has already arisen, in the case of 'Limiano' cheese.
I Portugal har det här problemet redan uppstått i fallet med osten ?Limiano?.
EnglishFirstly, I believe we should not generalise certain cases which have arisen.
För det första tror jag inte att man skall generalisera vissa fall som ägt rum.
EnglishThey have arisen in natural processes which really should not have taken place.
De har uppstått i naturliga processer som egentligen inte borde ha ägt rum.
EnglishUntenable situations have arisen at the Eurotunnel caused by stowaways on trains.
Vid Eurotunneln uppstod ohållbara förhållanden på grund av gömda flyktingar på tågen.
EnglishThe Chinese Premier blames the Dalai Lama for the situation that has arisen.
Kinas premiärminister skyller Dalai Lama för den situation som har uppkommit.
EnglishProblems have arisen in some cases, in particular with the German authorities.
I vissa fall har det uppstått problem, särskilt med de tyska myndigheterna.
EnglishThis is the first time that something like this has arisen.
Jag ser alltså inget problem här, det är första gången ett sådant dyker upp.
EnglishThe current situation has arisen precisely because we have not done this.
Den nuvarande situationen har uppstått just därför att vi inte har gjort detta.
EnglishWe know that, in this connection, problems have sometimes arisen involving listeria.
Vi vet att det i detta sammanhang ibland har uppstått problem med listeria.
EnglishDifferences of opinion may well have arisen over this or that point of detail.
Det kan mycket väl ha uppstått meningsskiljaktigheter om vissa detaljer.
EnglishI repeat that this is the first time this problem has arisen in all these years.
Jag säger också att det är första gången vi stått inför detta problem under alla dessa år.
EnglishTherefore my group feels that the situation which has arisen is unacceptable.
För min grupp har därför och därigenom en oacceptabel situation uppstått.
EnglishA tendency to question this fundamental Union policy has arisen of late.
På senare tid har denna grundläggande EU-politik börjat ifrågasättas alltmer.
EnglishIn addition to the need for total compensation, a problem of consistency has also arisen.
Utöver behovet av total kompensation har även ett konsekvensproblem uppstått.
EnglishIt has arisen in the most sensitive and inflammable region bordering on our continent.
Problemet har uppstått i det mest känsliga och lättantändliga området i vår världsdel.