"to arise from" - Svensk översättning

EN

"to arise from" på svenska

EN

to arise from {verb}

volume_up

Användningsexempel för "to arise from" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAs far as I am concerned, two basic questions arise from what Mr Titley has said.
Hos mig uppkommer två grundläggande frågor i anslutning till det som Titley sade.
EnglishWhat this told us was that Jonas' tumor did not arise from cells of his own body.
Vad detta sade oss var att Jonas' tumör inte uppstod från celler i hans egen kropp.
EnglishWe are well aware of the problems that arise from a lack of energy independence.
Vi är väl medvetna om vilka problem som kan uppstå till följd av minskat energioberoende.
English(PT) Madam President, I have some very brief observations which arise from this process.
(PT) Fru talman! Jag vill redovisa ett par korta synpunkter i samband med processen.
EnglishOnly such an agreement will allow the economies of scale which arise from group purchasing.
Endast ett sådant avtal kan möjliggöra stordriftsfördelar som medger samlade inköp.
EnglishWe have before us, Mr President, two proposals which arise from the SLIM initiative.
Herr ordförande! Vi har erhållit två förslag från SLIM-initiativet.
EnglishI should like to emphasise four points which arise from her report.
Jag vill betona fyra punkter som har föranletts av hennes betänkande.
EnglishMany of these deaths and illnesses arise from ignorance and the taking of unacceptable risks.
Många av dessa sjukdoms- och dödsfall har sitt upphov i okunnighet och onödigt risktagande.
EnglishSuch great hopes have arisen or will arise from our young people.
Stora förhoppningar har väckts, eller kommer att väckas hos ungdomar.
EnglishThese arise, in particular, from debt, high food and fuel prices and climate change.
Dessa uppkommer framför allt av skuldsättning, höga livsmedels- och bränslepriser samt klimatförändringar.
EnglishBoth attraction and excitement arise from this tremendous past.
Både lockelse och upphetsning härrör från detta oerhörda förflutna.
EnglishI would like to make two particular points which arise from this.
Jag vill ta upp två särskilda punkter som härrör från detta.
EnglishThere is no possibility that monetary instability will arise from the phenomenon of e-money.
Det finns ingen möjlighet att fenomenet elektroniska pengar kommer att ge upphov till monetär instabilitet.
EnglishSome of them arise from the multiplicity of systems and the question of freedom of movement.
Ett är mångfalden av system och den fria rörligheten.
EnglishFour-fifths of those defects arise from the structural and institutional shortcomings of Member States.
4/5 av dessa fel härrör från bristfällig struktur och bristfälliga institutioner i medlemsstaterna.
EnglishIndeed, catastrophe could arise simply from technical misadventure -- error rather than terror.
Eller för den delen, en katastrof skulle kunna vara resultatet av otur -- vårdslöshet, snarare än våldsamhet.
EnglishFour-fifths of those defects arise from the structural and institutional shortcomings of Member States.
4 / 5 av dessa fel härrör från bristfällig struktur och bristfälliga institutioner i medlemsstaterna.
EnglishAccess deficits arise from an unbalanced tariff structure.
Access deficits uppstår ur en obalanserad prisstruktur.
EnglishThe real problem does not arise from the ionisation process itself as much as from the use to which it is put.
Det verkliga problemet beror inte så mycket på själva joniseringsprocessen som på hur den används.
EnglishIts universal nature also offers a matrix for resolving conflicts that arise from sectional interests.
Dess universella ansats erbjuder dessutom en mall för hur konflikter mellan partikulära intressen kan lösas.

Liknande översättningar för "to arise from" på svenska

from preposition
from konjunktion
Swedish
from adverb
Swedish
to derive from verb
to proceed from verb
to keep from verb
to benefit from verb
to derogate from verb
Swedish