"argument against" - Svensk översättning

EN

"argument against" på svenska

EN

argument against {substantiv}

volume_up
argument against
This criterion must not be used as an argument against the signing of agreements.
Detta kriterium får inte användas som ett argument mot att ingå avtal.
There is another argument against helping firms to relocate.
Det finns ett annat argument mot att hjälpa företag att omlokalisera sin verksamhet.
That alone is an argument against this barbaric form of punishment.
Bara det är ett argument mot detta barbariska straff.

Användningsexempel för "argument against" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis criterion must not be used as an argument against the signing of agreements.
Detta kriterium får inte användas som ett argument mot att ingå avtal.
EnglishThe most common argument against the proposal for amendment is fear of Russian displeasure.
Det vanligaste argumentet mot ändringsförslaget är fruktan för ryskt missnöje.
EnglishTherefore, to use that as an argument for voting against this report makes no sense.
Följaktligen är det fel att använda sig av det argumentet för att rösta emot betänkandet.
EnglishIt is not possible to say anything against this argument or against the attitude of market radicals.
Man kan inte invända mot detta argument eller mot marknadsradikalers inställning.
EnglishIn my view, there can be no serious argument against such an amendment.
Enligt min åsikt kan man egentligen inte argumentera mot ett sådant ändringsförslag på allvar.
EnglishThere is another argument against helping firms to relocate.
Det finns ett annat argument mot att hjälpa företag att omlokalisera sin verksamhet.
EnglishA second argument against Mr Bolkestein's proposal is the inequality which it creates within Europe.
Ett annat argument mot Bolkesteins förslag är den orättvisa som det medför i Europa.
EnglishA second argument against Mr Bolkestein' s proposal is the inequality which it creates within Europe.
Ett annat argument mot Bolkesteins förslag är den orättvisa som det medför i Europa.
EnglishThat alone is an argument against this barbaric form of punishment.
Bara det är ett argument mot detta barbariska straff.
EnglishThe existence of various serotypes of the FMD virus is an argument against preventive vaccination.
Existensen av olika serotyper av mul- och klövsjukeviruset är ett argument mot förebyggande vaccinering.
EnglishIt is interesting to note that this report reinforces our argument in Sweden against joining EMU.
Det är intressant att notera att detta betänkande bekräftar våra argument i Sverige mot en anslutning till EMU.
EnglishMoreover, one argument against this cannot be ignored: …
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
EnglishSo far every argument against this has been unsatisfactory.
EnglishThe best argument against this is the situation of the Member States which have proceeded with this action domestically.
Det bästa argumentet mot detta är den situation som råder i de medlemsstater som har vidtagit dessa åtgärder nationellt.
EnglishThis is often the argument used against it.
EnglishThere was no conceivable argument against use or about the possible dangers that might occur that she did not invoke.
Det fanns inte något tänkbart argument mot användning eller om de eventuella risker som kunde uppstå, som hon inte tog upp.
EnglishThat is not an argument against liberalisation, but simply an argument for considering the social impacts of unemployment etc.
Detta är inte ett argument mot avreglering, men helt enkelt ett argument för att beakta den sociala effekten av arbetslöshet etc.
EnglishAn argument against this paragraph states that Parliament should not have any authority with regard to European judges.
Får jag lägga till detta. Ett argument mot denna punkt säger att parlamentet inte skall ha någon befogenhet beträffande europeiska domare.
EnglishWith the imports from Uruguay, the market argument not to vaccinate against foot-and-mouth has been laid to rest for ever.
Det marknadsmässiga argumentet för att inte vaccinera mot mul- och klövsjukan har definitivt gått i graven i och med importen från Uruguay.
EnglishThere is the Euro-sceptic argument against them, there is the legal argument against them and there is the democratic argument.
Det finns ett euroskeptiskt argument mot dem, det finns ett rättsligt argument mot dem och det finns ett demokratiskt argument mot dem.

Liknande översättningar för "argument against" på svenska

against preposition
argument substantiv
to go against verb
to inform against verb