EN

argument {substantiv}

volume_up
1. allmänt
argument
volume_up
argument {neut.} (skäl (för en åsikt))
As for argument – day-to-day political argument – well, we need that too.
När det gäller argument – dagliga politiska argument – ja, vi behöver det också.
No economic or legal argument can prevail over an argument on public health grounds.
Inget ekonomiskt eller juridiskt argument får komma före ett argument om folkhälsa.
They might understand no other argument, but they must understand this argument.
De kanske inte har förståelse för andra argument, men de måste förstå detta.
I will not get into a theological argument about the definition of such powers.
Jag tänker inte ge mig in i en teologisk diskussion om hur sådana befogenheter skall definieras.
Now I have no difficulty with having a political argument on ideology with anybody.
Jag har gärna en politisk diskussion om ideologi med vem som helst.
In other words, early humans are eating dead animals -- no argument, that's a fact.
. ~~~ Det är ingen diskussion, det är fakta.
That is mere sophistry: false reasoning masquerading as sound argument.
Det handlar om en sofism, det vill säga, om ett falskt resonemang med ett verkligt sken.
Mr President, I am for the most part in agreement with Mrs Jackson's argument.
Jag ansluter mig till största delen till Jacksons resonemang.
The House should hear and debate that argument and actually take a decision on it.
Parlamentet bör höra och debattera detta resonemang och faktiskt fatta ett beslut om detta.
As far as the ski instructors are concerned, their row with the French is only part of the argument.
Vad gäller skidlärarna, är deras gräl med fransmännen bara en del av argumentet.
I am not, at this late hour, going to pick an argument with the Council, even when it is not present.
Jag tänker inte vid denna sena timme, ens i dess frånvaro, mucka gräl med rådet.
We can all, at times, excuse an occasional argument or even an accidental slap that might be given.
Alla kan vi någon gång ursäkta ett enstaka gräl eller till och med ett slag utdelat i stridens hetta.
This is an argument in our dispute in the World Trade Organisation.
Detta är ett argument i vår dispyt i Världshandelsorganisationen.
We have to depoliticise our argument and be practical about helping these people.
Vi måste avpolitisera vår dispyt och se praktiskt på hur vi kan hjälpa dessa människor.
We have had a helpless argument with Iran, which is threatening to build the atom bomb.
Vi har haft en fruktlös dispyt med Iran, som hotar att bygga en atombomb.
argument (även: synopsis)
argument
volume_up
anfört skäl {neut.} (skäl (för en åsikt))
2. "in a book"
argument
volume_up
handling {egenn.} (i bok)
Now he has been sentenced to 12 years in prison for a symbolic act on the basis of flimsy arguments.
På svaga bevis har han nu dömts till ett tolvårigt fängelsestraff för en symbolisk handling.
This response by the Commission truly illustrates that there are no arguments and exposes it irreparably vis-à-vis the employees.
Uppsägningen av 43 språklärare efter 15 till 30 års tjänstgöring är en oacceptabel handling från kommissionens sida.
Clearly, two years ago, my arguments and political endeavours were not strong enough to convince the House.
För två år sedan var mina argument tydligen inte tillräckligt starka och min politiska handling inte tillräckligt kraftfull.
SV

argument {neutrum}

volume_up
1. allmänt
Mitt argument har hela tiden varit att de var en lösning på ett icke existerande problem.
My contention throughout has been that they were a solution to a non-existent problem.
Detta är en fråga som nu är helt fri från argument.
This is an issue which is now entirely without contention.
Vilka moraliska argument finns det till stöd för påståendet att nazismens offer är viktigare än kommunismens?
What moral argument is there to support the contention that the victims of Nazism are more important than those of communism?
2. "skäl (för en åsikt)"
När det gäller argument – dagliga politiska argument – ja, vi behöver det också.
As for argument – day-to-day political argument – well, we need that too.
Inget ekonomiskt eller juridiskt argument får komma före ett argument om folkhälsa.
No economic or legal argument can prevail over an argument on public health grounds.
De kanske inte har förståelse för andra argument, men de måste förstå detta.
They might understand no other argument, but they must understand this argument.

Användningsexempel för "argument" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe argument that the proposed rule has no scientific basis cannot be sustained.
Argumentet att den föreslagna regeln saknar vetenskaplig grund kan inte godtas.
EnglishA further argument is that local inshore fishing is usually adversely affected.
Ytterligare ett argument är att det lokala kustfisket som regel drabbas negativt.
EnglishThe main argument in favour of patent law was the desire to protect investments.
Det främsta argumentet för patentlagstiftning var viljan att skydda investeringar.
EnglishIn my opinion, the only argument in favour is that the public is better informed.
Enligt min åsikt är det enda argumentet att allmänheten får bättre information.
EnglishA further argument was that the Swedish nonaligned status would remain in place.
Ytterligare ett argument var att den svenska militära alliansfriheten skulle bestå.
EnglishMr President, I am for the most part in agreement with Mrs Jackson's argument.
Herr ordförande! Jag ansluter mig till största delen till Jacksons resonemang.
EnglishThere is a common argument that aid should not be channelled through government.
Det finns ett gemensamt argument att bistånd inte bör gå genom regeringarna.
EnglishSimilarly, I refute the argument that there is any danger to the language regime.
På samma sätt vill jag bestrida argumentet att det finns en fara för språksystemet.
EnglishIn other words, the argument does not make sense, whichever way you look at it.
Med andra ord låter det argumentet inte förnuftigt oavsett hur du ser på det.
EnglishThey might understand no other argument, but they must understand this argument.
De kanske inte har förståelse för andra argument, men de måste förstå detta.
EnglishWhere do you come down in the argument concerning the percentage of CO2 reduction?
Var hamnar ni i diskussionen om den procentuella minskningen av koldioxidutsläppen?
EnglishJeremy Bentham, the great utilitarian philosopher, once spiked this argument.
Jeremy Bentham, den store funktionella filosofen, argumenterade detta en gång.
EnglishPlease, Commissioners, do not use the argument that the consumer will decide.
Får jag be kommissionärerna att inte använda argumentet att konsumenten bestämmer.
EnglishI should merely like to put forward a specific argument regarding the issue of costs.
Jag skulle bara vilja göra ett inlägg i detaljen angående frågan om kostnaderna.
EnglishThis argument seems to us to reflect a vision of Europe which we cannot share.
Vi anser att detta argument återspeglar en uppfattning om Europa som inte vi delar.
EnglishAn argument in favour of this was said to be the forthcoming EU-China Summit.
Som ett av argumenten för detta anfördes det kommande toppmötet mellan EU och Kina.
EnglishTo turn the argument around, men constitute almost half the earth’s population.
Nästan hälften av jordens befolkning är män, för att vända på resonemanget.
EnglishThe lack of such coherence partly explains the argument over the legal base.
Bristen på sådan sammanhållning förklarar delvis argumentet om rättslig grund.
EnglishOkay, Iet's just say, for argument's sake...... that they're trying to build a nuke.
Okej låt oss bara säga för sakens skull...... att de försöker bygga kärnvapen.
EnglishThere is one point, though, in the rapporteur's argument where he and I part company.
Det finns dock en punkt där jag inte hänger med i föredragandens argumentering.