"argument" - Svensk översättning

EN

"argument" på svenska

volume_up
argument {substantiv}
SV

"argument" på engelska

EN argument
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

argument
volume_up
argument {neut.} (skäl (för en åsikt))
As for argument – day-to-day political argument – well, we need that too.
När det gäller argument – dagliga politiska argument – ja, vi behöver det också.
No economic or legal argument can prevail over an argument on public health grounds.
Inget ekonomiskt eller juridiskt argument får komma före ett argument om folkhälsa.
They might understand no other argument, but they must understand this argument.
De kanske inte har förståelse för andra argument, men de måste förstå detta.
I will not get into a theological argument about the definition of such powers.
Jag tänker inte ge mig in i en teologisk diskussion om hur sådana befogenheter skall definieras.
Now I have no difficulty with having a political argument on ideology with anybody.
Jag har gärna en politisk diskussion om ideologi med vem som helst.
In other words, early humans are eating dead animals -- no argument, that's a fact.
. ~~~ Det är ingen diskussion, det är fakta.
argument (även: argumentation, reasoning)
That is mere sophistry: false reasoning masquerading as sound argument.
Det handlar om en sofism, det vill säga, om ett falskt resonemang med ett verkligt sken.
Mr President, I am for the most part in agreement with Mrs Jackson's argument.
Jag ansluter mig till största delen till Jacksons resonemang.
The House should hear and debate that argument and actually take a decision on it.
Parlamentet bör höra och debattera detta resonemang och faktiskt fatta ett beslut om detta.
argument
argument (även: altercation, dispute, faction, falling-out)
volume_up
gräl {neut.}
As far as the ski instructors are concerned, their row with the French is only part of the argument.
Vad gäller skidlärarna, är deras gräl med fransmännen bara en del av argumentet.
I am not, at this late hour, going to pick an argument with the Council, even when it is not present.
Jag tänker inte vid denna sena timme, ens i dess frånvaro, mucka gräl med rådet.
We can all, at times, excuse an occasional argument or even an accidental slap that might be given.
Alla kan vi någon gång ursäkta ett enstaka gräl eller till och med ett slag utdelat i stridens hetta.
This is an argument in our dispute in the World Trade Organisation.
Detta är ett argument i vår dispyt i Världshandelsorganisationen.
We have to depoliticise our argument and be practical about helping these people.
Vi måste avpolitisera vår dispyt och se praktiskt på hur vi kan hjälpa dessa människor.
We have had a helpless argument with Iran, which is threatening to build the atom bomb.
Vi har haft en fruktlös dispyt med Iran, som hotar att bygga en atombomb.
argument (även: synopsis)
argument
volume_up
anfört skäl {neut.} (skäl (för en åsikt))

2. "in a book"

argument
volume_up
handling {egenn.} (i bok)
Now he has been sentenced to 12 years in prison for a symbolic act on the basis of flimsy arguments.
På svaga bevis har han nu dömts till ett tolvårigt fängelsestraff för en symbolisk handling.
This response by the Commission truly illustrates that there are no arguments and exposes it irreparably vis-à-vis the employees.
Uppsägningen av 43 språklärare efter 15 till 30 års tjänstgöring är en oacceptabel handling från kommissionens sida.
Clearly, two years ago, my arguments and political endeavours were not strong enough to convince the House.
För två år sedan var mina argument tydligen inte tillräckligt starka och min politiska handling inte tillräckligt kraftfull.

Användningsexempel för "argument" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe argument that the proposed rule has no scientific basis cannot be sustained.
Argumentet att den föreslagna regeln saknar vetenskaplig grund kan inte godtas.
EnglishThe main argument in favour of patent law was the desire to protect investments.
Det främsta argumentet för patentlagstiftning var viljan att skydda investeringar.
EnglishIn my opinion, the only argument in favour is that the public is better informed.
Enligt min åsikt är det enda argumentet att allmänheten får bättre information.
EnglishSimilarly, I refute the argument that there is any danger to the language regime.
På samma sätt vill jag bestrida argumentet att det finns en fara för språksystemet.
EnglishIn other words, the argument does not make sense, whichever way you look at it.
Med andra ord låter det argumentet inte förnuftigt oavsett hur du ser på det.
EnglishWhere do you come down in the argument concerning the percentage of CO2 reduction?
Var hamnar ni i diskussionen om den procentuella minskningen av koldioxidutsläppen?
EnglishJeremy Bentham, the great utilitarian philosopher, once spiked this argument.
Jeremy Bentham, den store funktionella filosofen, argumenterade detta en gång.
EnglishPlease, Commissioners, do not use the argument that the consumer will decide.
Får jag be kommissionärerna att inte använda argumentet att konsumenten bestämmer.
EnglishI should merely like to put forward a specific argument regarding the issue of costs.
Jag skulle bara vilja göra ett inlägg i detaljen angående frågan om kostnaderna.
EnglishAn argument in favour of this was said to be the forthcoming EU-China Summit.
Som ett av argumenten för detta anfördes det kommande toppmötet mellan EU och Kina.
EnglishTo turn the argument around, men constitute almost half the earth’s population.
Nästan hälften av jordens befolkning är män, för att vända på resonemanget.
EnglishThe lack of such coherence partly explains the argument over the legal base.
Bristen på sådan sammanhållning förklarar delvis argumentet om rättslig grund.
EnglishOkay, Iet's just say, for argument's sake...... that they're trying to build a nuke.
Okej låt oss bara säga för sakens skull...... att de försöker bygga kärnvapen.
EnglishThere is one point, though, in the rapporteur's argument where he and I part company.
Det finns dock en punkt där jag inte hänger med i föredragandens argumentering.
EnglishThat argument disregards the principle of continuity inherent in any authority.
Men då glömmer vi principen om kontinuitet som gäller för alla myndigheter.
EnglishThe argument that this would jeopardise freedom of trade is not relevant, in our view.
Argumentet att detta skulle äventyra handelsfriheten är inte relevant enligt oss.
EnglishThe main argument in favour of patent law was the desire to protect investments.
Det finns därför inget behov av att ge dessa ytterligare rättsligt skydd.
EnglishWe will continue to pursue this line of argument with our United States counterparts.
Vi kommer att driva denna linje gentemot våra motparter från Förenta staterna.
EnglishI shall move on now, but we shall resume this argument in another context.
Nu ska jag gå vidare men det här ska vi diskutera igen i ett annat sammanhang.
EnglishAs usual, Mrs Cederschiöld makes a very compelling argument for her case.
   . – Charlotte Cederschiöld argumenterar som vanligt mycket övertygande för sin sak.