"Argo" - Svensk översättning

EN

"Argo" på svenska

volume_up
Argo {egenn.}
SV
SV

"Argo" på engelska

volume_up
Argo {egenn.}
EN
EN

Argo {egennamn}

volume_up
1. mytologi
Argo
First of all, ARGO is a programme for administrative cooperation.
För det första är Argo ett program för administrativt samarbete.
In addition, ARGO cannot simply be a case of collaboration by national bureaucracies.
Argo kan inte heller enbart vara ett samarbete mellan nationella byråkratier.
The implementation of ARGO cannot only be a task of national government offices.
Genomförandet av Argo kan inte enbart vara något för de nationella offentliga förvaltningsorganen.
SV

Argo {egennamn}

volume_up
1. mytologi
Argo
För det första är Argo ett program för administrativt samarbete.
First of all, ARGO is a programme for administrative cooperation.
Argo kan inte heller enbart vara ett samarbete mellan nationella byråkratier.
In addition, ARGO cannot simply be a case of collaboration by national bureaucracies.
Genomförandet av Argo kan inte enbart vara något för de nationella offentliga förvaltningsorganen.
The implementation of ARGO cannot only be a task of national government offices.

Användningsexempel för "Argo" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIn addition, ARGO cannot simply be a case of collaboration by national bureaucracies.
Argo kan inte heller enbart vara ett samarbete mellan nationella byråkratier.
EnglishAs several of you pointed out, the ARGO programme will replace the Odysseus programme.
Som flera av er har framhållit kommer Argoprogrammet att ersätta Odysseusprogrammet.
EnglishAll of these specific examples of joint operations were funded by the ARGO programme.
Alla dessa konkreta åtgärder för gemensamma insatser har finansierats genom Argoprogrammet.
EnglishThe implementation of ARGO cannot only be a task of national government offices.
Genomförandet av Argo kan inte enbart vara något för de nationella offentliga förvaltningsorganen.
EnglishMr President, the proposal for the ARGO action programme falls short on crucial points.
Herr talman! Förslaget om handlingsprogrammet Argo räcker inte till på de avgörande punkterna.
EnglishMr President, the topic of the ARGO proposal is a very interesting one.
(NL) Herr talman! Ämnet för Argo-förslaget är mycket intressant.
EnglishFirst of all, ARGO is a programme for administrative cooperation.
För det första är Argo ett program för administrativt samarbete.
EnglishMr President, I greatly welcome the ARGO action programme.
Herr talman! Jag välkomnar handlingsprogrammet Argo.
EnglishThis must be emphatically underscored for, via the Commission, others too can share in the success of ARGO.
Detta måste betonas starkt, för via kommissionen kan även andra kopplas in för att Argo skall bli lyckat.
EnglishThe planned amendments to the Convention implementing the Schengen Agreement are also in line with the ARGO programme's objectives.
De planerade ändringarna i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet motsvarar också målen i handlingsprogrammet Argo.
EnglishMr President, Commissioner, I wish to concentrate on the ARGO programme and begin by thanking Mr Oostlander for a good report.
Herr talman, herr kommissionär! Jag vill koncentrera mig på Argoprogrammet och börja med att tacka Oostlander för ett bra betänkande.
EnglishThe ARGO programme nonetheless contributes to achieving the EU’s objective of setting up, step by step, an ‘area of freedom, security and justice’.
Dock utgör Argoprogrammet en del av EU:s mål att steg för steg upprätta ett ”område med frihet, säkerhet och rättvisa”.
English   Various points should be raised with regard to the objectives of the ARGO Programme, which is a programme that we believe should be rejected outright.
   . Olika aspekter av Argoprogrammets målsättningar måste diskuteras, ett program som vi anser bör förkastas helt.
EnglishAdditional financial support has been provided to the Member States most affected, in particular Spain, Malta and Italy, via the ARGO programme.
Ökat finansiellt stöd har via Argoprogrammet tilldelats de mest utsatta medlemsstaterna, i synnerhet Spanien, Malta och Italien.
EnglishToday we are debating the ARGO programme, the ultimate aim of which is to provide a guarantee of homogenous treatment for third-country nationals.
I dag talar vi om programmet Argo vars slutgiltiga syfte är att en enhetlig behandling av tredje landsmedborgare skall garanteras.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, the ARGO programme is supposed to ensure that the EU's external borders continue to be secure against intruders.
Herr talman, ärade kolleger! Genom Argoprogrammet skall man se till att EU:s yttre gränser även i fortsättningen säkras mot inkräktare.
EnglishThese two operations were, in 2002, funded by the ARGO Programme and new actions for operational cooperation have already been presented for 2003.
Dessa två verksamheter under 2002 finansierades av programmet Argo, och man har redan presenterat nya åtgärder för operativt samarbete under 2003.
EnglishThe ARGO programme is organised by means of a partnership between the Commission and the Member States, but this partnership does not seem to be balanced.
Argoprogrammets utformning utgör föremål för ett partnerskap mellan kommissionen och medlemsstaterna, men detta partnerskap tycks vara ur balans.
EnglishAlthough it is not an innovation - since it continues the previous Odysseus programme, with certain new approaches - the ARGO programme is a key element.
Även om det inte är en nyhet - eftersom det är en fortsättning med nya vinklingar på det tidigare programmet Odysseus - är programmet Argo en nyckelfaktor.
EnglishIt is, for example, very odd that in the case of the enormously successful Odysseus, NGOs etc were able to contribute, but not in the case of its successor, ARGO.
Det är exempelvis mycket underligt att icke-statliga organisationer osv. fick en chans i det så framgångsrika Odysseus men inte i uppföljaren Argo.