"areas of interest" - Svensk översättning

EN

"areas of interest" på svenska

EN

areas of interest {pluralis}

volume_up
areas of interest
The range of topics and decisions and the areas of interest and of conflict that have to be dealt with are enormous.
Variationsvidden på ämnen och beslut och på de intresseområden och konfliktområden som måste hanteras är enorm.
The free trade agreement with Korea would create new market access in many areas of interest to EU exporters.
Frihandelsavtalet med Sydkorea skulle skapa ett nytt marknadstillträde i många intresseområden för EU:s exportörer.
I would not be happy with that and I am sure other people in other areas of interest in Category IV would adopt a similar attitude.
Jag skulle inte bli så glad över det och jag är säker på att andra människor på andra intresseområden i kategori 4 skulle inta en liknande hållning.

Användningsexempel för "areas of interest" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe report refers to several priority areas of interest, of which I shall only mention a few.
I betänkandet nämns åtskilliga prioriterade områden, av vilka jag bara skall ta upp några.
EnglishIn my areas of interest at least, it is more helpful.
När det gäller mina områden är det i varje fall mer lättsmält.
EnglishIt has most certainly set an example worthy of being applied in other areas of interest to us.
Detta har förvisso satt ett exempel som förtjänar att tillämpas även i andra områden som är av intresse för oss.
EnglishThe free trade agreement with Korea would create new market access in many areas of interest to EU exporters.
Frihandelsavtalet med Sydkorea skulle skapa ett nytt marknadstillträde i många intresseområden för EU:s exportörer.
EnglishThe range of topics and decisions and the areas of interest and of conflict that have to be dealt with are enormous.
Variationsvidden på ämnen och beslut och på de intresseområden och konfliktområden som måste hanteras är enorm.
EnglishThere will be a horizontal and vertical link between these groups and the twelve Beijing areas of interest.
Det kommer att finnas horisontella och vertikala förbindelser mellan dessa grupper, som jag nämnde dem, och de tolv intresseområdena från Peking.
EnglishThe seven areas of interest to facilitate the required systematic approach outlined in the report are well framed in this regard.
De sju intresseområdena för att underlätta den nödvändiga systematiska uppläggning som beskrivs i betänkandet är väl underbyggt i detta avseende.
EnglishI would not be happy with that and I am sure other people in other areas of interest in Category IV would adopt a similar attitude.
Jag skulle inte bli så glad över det och jag är säker på att andra människor på andra intresseområden i kategori 4 skulle inta en liknande hållning.
EnglishIn competition with commercial suppliers, there is easily a danger of succumbing to demands for mass appeal and neglecting less lucrative areas of interest.
I konkurrensen med kommersiella nätoperatörer uppstår lätt risken att man dukar under för frestelsen att attrahera massorna och försumma de mindre lönande intressena.
EnglishDuring the preparations - you already know about the committee to which I referred - the twelve areas of interest selected at Beijing will be discussed.
Under förberedelserna - ni känner till att det redan finns en kommitté, vilken jag nämnde tidigare - kommer de tolv intresseområden som valdes ut i Peking att diskuteras.

Liknande översättningar för "areas of interest" på svenska

areas substantiv
Swedish
interest substantiv
of preposition