EN

arctic {adjektiv}

volume_up
I look forward to the Commission's report on Arctic policy, as promised by Mr Füle.
Jag ser fram emot kommissionens betänkande om en arktisk politik, som Štefan Füle utlovade.
This should constitute the basis for an Arctic policy, which needs to be developed in a comprehensive manner.
Det bör utgöra grunden för en arktisk politik, som sedan behöver utvecklas på ett allsidigt sätt.
The Commission's report on the Arctic is a positive first step towards a coherent policy on the Arctic.
Kommissionens rapport om Arktis är ett bra första steg mot en sammanhållen arktisk politik.

Användningsexempel för "arctic" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishHowever, the melting of the Arctic ice cap has numerous, drastic consequences.
Att det arktiska istäcket smälter får dock ett flertal drastiska konsekvenser.
EnglishAll should continue to work closely together with other Arctic stakeholders.
Samtliga bör fortsätta att arbeta i nära samarbete med övriga arktiska aktörer.
EnglishMr President, the Arctic issue is important and it has now also come before us here.
Herr talman! Frågan om Arktis är viktig, och nu har den också kommit hit till oss.
EnglishThe Arctic is the place on the planet where climate change is most obvious.
Arktis är den plats på Jorden där klimatförändringarna är som mest uppenbara.
EnglishNowhere are the effects of climate change more keenly felt than in the Arctic region.
Ingenstans är konsekvenserna av klimatförändringen mer kännbara än i Arktisregionen.
EnglishThe arctic ice cap is, in a sense, the beating heart of the global climate system.
Istäcket är, på sätt och vis, det globala klimatsystemets slående hjärta.
EnglishThe Arctic Council currently includes EU members Denmark, Sweden and Finland.
I Arktiska rådet ingår för närvarande EU-medlemsstaterna Danmark, Sverige och Finland.
EnglishSome of the test entrepreneurs as Arctic Falls have tire manufacturers as customers.
En del av biltestföretagen som Arctic Falls har däcktillverkare som kunder.
English See Treaty on the protection of the Arctic environment by the Arctic Study Group
 Fördrag om skyddet av den arktiska miljön från studiegruppen om Arktis
EnglishGreenland is the key to the development of the Union's Arctic dimension.
Grönland är en viktig pusselbit i utvecklingen av unionens nordiska dimension.
EnglishWe fully recognise the growing strategic importance of the Arctic region.
Vi erkänner till fullo den arktiska regionens växande strategiska betydelse.
EnglishI want to say a few words about the rights of the indigenous people of the Arctic.
Jag vill säga några ord om rättigheterna för urbefolkningarna i Arktis.
EnglishIt is not an Arctic museum, but home to three and a half million people.
Det handlar inte om ett arktiskt museum utan om ett hem för 3,5 miljoner människor.
EnglishThis report highlighted the new strategic interest in the Arctic region.
I rapporten betonas det nya strategiska intresset för den arktiska regionen.
EnglishIt is people, as you have already said, that distinguish the Arctic from the Antarctic.
Som ni redan har sagt är det människorna som skiljer Arktis från Antarktis.
EnglishIf carbon dioxide is not reduced, the Arctic ice cover will disappear.
Om inte utsläppen av koldioxid minskar kommer det arktiska istäcket att försvinna.
EnglishAre you going to broach the sensitive subject of new energy extraction in Arctic areas?
Kommer ni att ta upp frågan om den känsliga nya energiutvinningen i arktiska områden?
English(CS) Madam President, there are three main issues arising in relation to the Arctic.
(CS) Fru talman! Det finns tre viktiga frågor i förhållande till Arktis.
EnglishOnly three EU Member States have territories within the Arctic region.
Det är bara tre EU-medlemsstater som har territorier i den arktiska regionen.
EnglishWe cannot allow the Arctic to become the new arena for Russia's expansionist tendencies.
Vi får inte låta Arktis bli den nya arenan för Rysslands expansionistiska strävanden.

Synonymer (engelska) till "arctic":

arctic
Arctic char