EN

architecture {substantiv}

volume_up
architecture
Architecture, engineering, the structure of buildings, are all in the realm of science.
Arkitektur, ingenjörsvetenskap, byggnaders strukturer, allt detta är vetenskap.
This picture of CAST architecture was created in the project Test Platform, 2009
Denna bild över CAST arkitektur skapades 2009 under projekt Testplattformen.
EIS Architecture, Electronics Production, Embedded EMC, Electronic Design, Sensor System
EIS Arkitektur, Elektronikproduktion, Inbäddad EMC, Elektronisk design, Sensor system
Especially as the vulnerable architecture of this ambitious structure has been threatened.
Och dessutom har den ömtåliga strukturen i denna ambitiösa konstruktion hotats.
We need to be looking towards a new policy architecture to deal with all these questions.
Vi måste rikta våra blickar mot en ny politisk konstruktion för att ta itu med alla dessa frågor.
However, the relationship lacks a real new structure, a real new architecture.
Men förbindelsen saknar en ordentlig ny struktur, en ordentlig ny konstruktion.
Smart energieffektivisering av kulturhistoriska byggnader i kallt klimat heter projektet som Professor Kristina L. Nilsson nu drar igång inom forskningsämnet Arkitektur.
architecture
architecture
architecture

Användningsexempel för "architecture" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAny other approach is shaking the very foundations of the European architecture.
Alla andra förhållningssätt kommer att skaka det europeiska husets grundvalar.
EnglishHowever, the relationship lacks a real new structure, a real new architecture.
Men förbindelsen saknar en ordentlig ny struktur, en ordentlig ny konstruktion.
EnglishThis picture of CAST architecture was created in the project Test Platform, 2009
Denna bild över CAST arkitektur skapades 2009 under projekt Testplattformen.
EnglishIn the supervisory architecture, we have taken a big step towards a common rule book.
Inom övervakningsstrukturen har vi tagit ett stort steg mot en gemensam regelbok.
EnglishI took here a model from robotics -- it's called the Subsumption Architecture.
Här har jag en modell från robottekniken. ~~~ Den kallas "subsumption-arkitekturen".
EnglishWe did Maastricht but we have not sorted out the institutional architecture.
Vi klarade av Maastricht, men vi har inte rett ut den institutionella arkitekturen.
EnglishBut whom are we to blame for the lack of progress on supervisory architecture?
Men vem ska vi klandra för att inga framsteg gjorts när det gäller tillsynsstrukturen?
EnglishFor example, we are asking for a "solar architecture' action programme in Member States.
Till exempel kräver vi ett handlingsprogram " Solarkitektur" av medlemsländerna.
EnglishArchitecture, engineering, the structure of buildings, are all in the realm of science.
Arkitektur, ingenjörsvetenskap, byggnaders strukturer, allt detta är vetenskap.
EnglishThe Irish rejection calls into question the whole architecture of the Lisbon plan.
Det irländska förkastandet innebär ett ifrågasättande av Lissabonplanens hela struktur.
EnglishMichelle Kaufman has pioneered new ways of thinking about environmental architecture.
Michelle Kaufman banade vägen för nya sätt att se på miljövänlig arkitektur.
EnglishParts of the old town has been demolished and replaced with modern architecture.
Delar av den gamla delen har rivits och ersatts med modern arkitektur.
EnglishThat is the architecture of how we would like to accelerate what we do here.
Det är utformningen för hur vi skulle vilja påskynda det som vi utför här.
EnglishEspecially as the vulnerable architecture of this ambitious structure has been threatened.
Och dessutom har den ömtåliga strukturen i denna ambitiösa konstruktion hotats.
EnglishFor example, we are asking for a " solar architecture ' action programme in Member States.
Till exempel kräver vi ett handlingsprogram " Solarkitektur " av medlemsländerna.
EnglishThe constitution issue is not a simple matter of the architecture of the institutions.
Frågan om konstitutionen handlar inte bara om institutionernas uppbyggnad.
EnglishBut the other thing that makes the coffeehouse important is the architecture of the space.
En annan faktor som gjorde caféerna så framstående är hur platserna var utformade.
EnglishThat may also be a reason to reflect on the architecture of the global institutions.
Detta kan också vara ett skäl till att fundera på de globala institutionernas uppbyggnad.
EnglishEIS Architecture, Electronics Production, Embedded EMC, Electronic Design, Sensor System
EIS Arkitektur, Elektronikproduktion, Inbäddad EMC, Elektronisk design, Sensor system
EnglishINPL is made up of 7 Engineering colleges and the School of Architecture:
INPL is made up of 7 Engineering colleges and the School of Architecture:

Synonymer (engelska) till "architecture":

architecture
architectural plan
English