EN

architectural {adjektiv}

volume_up
architectural
A typical example of this is the rules on building or the removal of architectural boundaries.
Ett typiskt exempel på detta är byggnormer och undanröjandet av arkitektoniska gränser.
For example, if one types in Tiananmen Square in China, one is likely to get an architectural history of the buildings around the square.
Om man till exempel skriver in ” Himmelska fridens torg ” får man troligen en arkitektonisk historia om byggnaderna runt torget.
I also believe that we should not only look at the issue of heritage and culture in an architectural sense, such as renovating town centres.
Jag tror dessutom att vi inte bör se på frågan om arv och kultur i enbart arkitektonisk bemärkelse, såsom restaurering av centrala stadsdelar.

Användningsexempel för "architectural" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishGreat Britain is an island with its own extensive natural and architectural heritage.
Storbritannien är en ö med sitt eget omfattande naturarv och byggnadsarv.
EnglishA typical example of this is the rules on building or the removal of architectural boundaries.
Ett typiskt exempel på detta är byggnormer och undanröjandet av arkitektoniska gränser.
EnglishHer main research interest is architectural theory and criticism on the basis of textual analysis.
Hon har i sin forskning framförallt ägnat sig åt arkitekturkritik och arkitekturteori ur ett textanalytiskt perspektiv.
EnglishThrough the report, the European Parliament has expressed its concern for the architectural heritage of rural Europe.
Genom betänkandet har Europaparlamentet uttryckt den vikt man fäster vid byggnadsarvet på Europas landsbygd.
EnglishMr President, I have not met many people who are not in favour of the protection of natural, architectural or cultural heritage.
Jag har inte träffat många människor som inte är för skydd av naturarv, byggnadsarv eller kulturarv.
EnglishAmong these plans, prime position must continue to be given to actions which aim to rescue the architectural heritage of Europe.
Bland dessa planer måste åtgärder för att rädda det arkitektoniska arvet i EU vara en prioritering även i fortsättningen.
EnglishMaster Programme in Architectural Engineering
EnglishIn Sweden, framework agreements concerning, for example, architectural, medical, auditing, banking and consultancy services are quite usual.
I Sverige är det mycket vanligt med ramavtal avseende t.ex. arkitekt-, läkar-, revisions-, bank- och konsulttjänster.
EnglishAs Mr Graça Moura and Mr Crowley mentioned, spiritual and architectural heritage and the human dimension should be taken into account.
Som Vasco Graça Moura och Brian Crowley påpekade bör det andliga och arkitektoniska arvet och den mänskliga dimensionen beaktas.
EnglishFor example, if one types in Tiananmen Square in China, one is likely to get an architectural history of the buildings around the square.
Om man till exempel skriver in ”Himmelska fridens torg” får man troligen en arkitektonisk historia om byggnaderna runt torget.
EnglishFor example, if one types in Tiananmen Square in China, one is likely to get an architectural history of the buildings around the square.
Om man till exempel skriver in ” Himmelska fridens torg ” får man troligen en arkitektonisk historia om byggnaderna runt torget.
EnglishIn the design and architectural work I have done, I have of course been protected by copyright law so that my work cannot be plagiarised.
I det konstruktions- och arkitektarbete jag utfört har jag naturligtvis skyddats av upphovsrätten, så att mitt arbete inte kan plagieras.
EnglishI also believe that we should not only look at the issue of heritage and culture in an architectural sense, such as renovating town centres.
Jag tror dessutom att vi inte bör se på frågan om arv och kultur i enbart arkitektonisk bemärkelse, såsom restaurering av centrala stadsdelar.
EnglishDURAARK (Durable Architectural Knowledge) will work on a secure and efficient long-term preservation solution for 3D architectural data.
DURAARK (Durable Architectural Knowledge) ska jobba med en säker och effektiv lösning för långsiktigt bevarande av arkitektoniska data i 3D-format.
EnglishMr President, I am one of those who believe that this building has made history, both in architectural terms and in the parliamentary world.
Herr talman! Jag är en av dem som anser att denna byggnad har skapat historia, såväl vad gäller arkitekturen som i den parlamentariska världen.
EnglishThe architectural principles of an open internet and end-to-end connectivity are also explicitly mentioned in the Council conclusions from 2005.
Principerna för utformandet av ett öppet Internet och uppkopplingen mellan slutanvändare framgår också tydligt av rådets slutsatser från 2005.
EnglishThere have been ten different contributions in architectural competition for the new city center of Kiruna to look and in February presented the winner.
Det har kommit in tio olika bidrag i arkitekttävlingen för hur den nya stadskärnan i Kiruna ska se ut och i februari presenteras vinnaren.
EnglishWith the little available resources and an enormous architectural and cultural heritage it is impossible to preserve same using only our resources.
Med de knappa tillgängliga resurserna och ett enormt byggnadsarv och kulturarv är det omöjligt att bevara desamma med bara våra egna tillgångar.
EnglishThe project is putting in place links between the two river banks that are not only of an urban nature, but are also architectural and above all cultural.
Projektet skapar länkar mellan de två flodbankerna som inte bara handlar om urbanisering, utan också om arkitektur och framför allt kultur.
EnglishWhat good is it to build a zero-carbon, energy efficient complex, when the labor producing this architectural gem is unethical at best?
VIlken nytta är det att bygga ett koldioxidneutral, energieffektivt höghus när arbetskraften som producerar denna arkitektoniska juvel är, i bästa fall, oetisk?

"architectural gem" på svenska

architectural gem
Swedish
  • arkitektoniska pärla
  • arkitektonisk pärla
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Synonymer (engelska) till "architecture":

architecture
architectural plan
English