"archaic" - Svensk översättning

EN

"archaic" på svenska

EN

archaic {adjektiv}

volume_up
Many companies moved away from these archaic practices years ago and the overwhelming majority of consumers want an immediate ban.
Många företag har tagit avstånd från dessa ålderdomliga metoder för flera år sedan och den överväldigande majoriteten av konsumenterna vill få till stånd ett omedelbart förbud.
archaic (även: archaistic)
The separation of church and state is not an archaic formula but a recipe for the future of our Union.
Åtskillnad mellan kyrka och stat är ingen arkaisk formel, utan ett recept för vår unions framtid.

Användningsexempel för "archaic" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe cannot accept the archaic principle of regions and spheres of influence.
Vi kan inte acceptera den föråldrade principen om regioner och inflytandesfärer.
EnglishIt is indeed an enormous change compared to the archaic paper-based procedure.
Det är verkligen en enorm förändring jämfört med den ålderdomliga pappersbaserade proceduren.
EnglishThe maximum 48-hour working week as we know it is, in fact, already archaic.
Dagens maximiarbetsvecka på 48 timmar är faktiskt redan förlegad.
EnglishThe Committee of Inquiry found that the monitoring system in the transit sector was archaic.
Undersökningskommittén fann att övervakningssystemet inom transiteringssektorn var ålderdomligt.
EnglishThe separation of church and state is not an archaic formula but a recipe for the future of our Union.
Åtskillnad mellan kyrka och stat är ingen arkaisk formel, utan ett recept för vår unions framtid.
EnglishI say to him to leave such archaic nonsense to Sinn Féin, from whom one expects no better.
Jag vill säga åt honom att överlåta sådant föråldrat nonsens till Sinn Féin, som man inte kan vänta sig någonting bättre av.
EnglishWe also need to reform archaic management methods which create injustices, chaos and waste.
Det krävs också en reform av den föråldrade förvaltningsstrukturen, som är en källa till orättvisor, ekonomisk oreda och slöseri.
EnglishSo we must first of all protect the European model, if we wish to defend it against the archaic American model.
Vill vi försvara vår europeiska modell mot den föråldrade amerikanska modellen måste vi därför först och främst skydda den.
EnglishFreight transport tends to be characterised by poor service, prohibitive costs, archaic procedures and constant strikes.
Godstransporter karakteriseras ofta av dålig service, avskräckande kostnader, uråldrig hantering och ständiga strejker.
EnglishPolish fishermen have joined the increasing criticism of the archaic data base that is too heavily based on estimates.
Polska fiskare har anslutit sig till den ökande kritiken mot den föråldrade databasen som är alltför baserad på uppskattningar.
EnglishSESAR will deliver what the archaic and fragmented current air traffic control technologies are incapable of.
SESAR kommer att tillhandahålla det som man inte klarar av med de föråldrade och ofullständiga aktuella teknikerna inom flygkontrolltjänsten.
EnglishForced marriages are a frequent phenomenon in archaic and Islamic communities in general and in south‑eastern Turkey in particular.
Tvångsäktenskap är ett vanligt fenomen i arkaiska och islamska samhällen i allmänhet och i sydöstra Turkiet i synnerhet.
EnglishWe need comprehensive strategies and action plans to allow us to protect women from the archaic tradition of circumcision.
Vi behöver omfattande strategier och åtgärdsplaner för att vi ska kunna skydda kvinnor från den arkaiska traditionen med omskärelse.
EnglishTheir working methods are archaic, comprising ponderous paper exercises with documents and rubber stamps that are easily forged.
Deras arbetsmetoder är gammaldags. De bedrivs omständligt på pappersbasis, med dokument och stämplar som är lätta att förfalska.
EnglishDistribution systems are archaic and unsupervised, and there is no distinguishing between counterfeited and protected brands.
Distributionssystemen är föråldrade och kontrolleras inte, och det görs ingen åtskillnad mellan förfalskade och skyddade varumärken.
EnglishUnfortunately, not just in war but also in peace, there is a very archaic attitude to women in the entire continent of Africa.
(EN) Tyvärr finns det, inte bara i krig utan också i fred, en föråldrad inställning till kvinnor på hela den afrikanska kontinenten.
EnglishI want to remind him - and he cautiously skirted around this in his answer - that we are discussing an archaic piece of legislation.
Jag vill påminna honom om - han var noga med att kringgå detta i sitt svar - att vi diskuterar en lagstiftning som har många år på nacken.
EnglishMany developing countries are being plagued by archaic cultural patterns to which the disadvantaged position of women is directly attributable.
Många utvecklingsländer lider av ålderdomliga kulturella mönster som har ett direkt orsakssamband med kvinnors eftersatta ställning.
EnglishPatients suffering from sleeping sickness, leish-maniasis, dengue, trachoma and many others are given, too often, archaic drugs, some highly toxic, some ineffective.
Vissa försummas för att läkemedel från västvärlden inte görs tillgängliga eller finns till ett överkomligt pris.
EnglishFamily reunification must be liberated from the archaic conditions that still exist as a result of fanatical immigration control.
Uppfattningen om familjeåterförening måste därför frigöras från de ålderdomligheter som fortfarande existerar och som är ett resultat av en besatt invandringskontroll.

Synonymer (engelska) till "archaic":

archaic